పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట

  •  
  •  
  •  

10.2-369-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు మనంబున నుత్సహించి చిత్రరేఖం గనుంగొని యయ్యింతి యిట్లనియె.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; మనంబునన్ = మనసు నందు; ఉత్సహించి = సంతోషించి; చిత్రరేఖన్ = చిత్రరేఖను; కనుంగొని = చూసి; ఆ = ఆ; ఇంతి = యువతి; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను.

భావము:

ఈలాగున అంతరంగంలో ఆనందం పొరలిపొరలగా ఉషాబాల చిత్రరేఖతో ఇలా అన్నది