పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-337-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

లితనూభవుమంత్రి కుంభాండుతనయ
న బహిఃప్రాణ మిది యనఁ నరునట్టి
కామినీ మణి ముఖపద్మకాంతి విజిత
శిశిరకర చారు రుచిరేఖ చిత్రరేఖ.

టీకా:

బలితనూభవు = బాణుని; మంత్రి = మంత్రి; కుంభాండు = కుంభాండుని; తనయ = కూతురు; తన = తన యొక్క; బహిఃప్రాణము = బహిఃప్రాణము; ఇది = ఈమె; అనన్ = అనునట్లు; తనురునట్టి = ఒప్పునట్టి; కామినీ = స్త్రీలలో; మణి = శ్రేష్ఠురాలు; ముఖ = మోము అను; పద్మ = పద్మము యొక్క; కాంతిన్ = ప్రకాశముచేత; విజిత = జయింపబడిన; శిశిరకర = చంద్రుని; చారు = అందమైన; రుచి = ప్రకాశవంతమైన; రేఖ = కళ కలామె; చిత్రరేఖ = చిత్రరేఖ.

భావము:

బలికొడుకు బాణాసురుడి యొక్క మంత్రి అయిన కుంభాండకుని కుమార్తె చంద్రరేఖ ఉషాకన్యకు ప్రాణసఖి, బహిఃప్రాణం. ఆ మింటనున్న చంద్రరేఖను మించిన సౌందర్యవతి ఈ చిత్రరేఖ. ఆమె ఇదంతా గమనించి...