పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-308-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు పురోపవనోపకంఠంబునకుం జని.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; పుర = పట్టణపు; ఉపవన = ఉద్యానవనము యొక్క; ఉపకంఠంబున్ = దాపున; కున్ = కు; చని = వెళ్ళి.

భావము:

అలా ద్వారకానగర పొలిమేర దాపునకు చేరి.....