పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-23-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బెడుచు నుండఁగ శంబరుఁ
దెడుచుఁ బూవింటిజోదు ధీరగుణంబుల్‌
వొడుచుఁ గురిసిరి ముదమున
నెడుచుఁ గుసుమముల ముసురు నిర్జరు లధిపా!

టీకా:

బెగడుచును = భయపడుతు; ఉండగ = ఉన్న సమయము నందు; శంబరున్ = శంబరాసురుని; తెగడుచున్ = నిందిస్తూ; పూవింటిజోదు = ప్రద్యుమ్నుని {పూవింటిజోదు - పూల ధనుస్సు యోధుడు, ప్రద్యుమ్నుడు}; ధీర = ధైర్యము; గుణంబుల్ = గుణములు; పొగడుచున్ = శ్లాఘించుచు; కురిసిరి = కురిపించిరి; ముదమున = సంతోషముతో; నెగడుచున్ = అతిశయించుచు; కుసుమముల = పూల; ముసురు = ఎడతెగని వాన; నిర్జరులు = దేవతలు; అధిపా = రాజా.

భావము:

దేవతలు తాము బెదురుతూ బ్రతుకుతుండే, ఆ శంబరుణ్ణి సంహరించిన ప్రద్యుమ్నుడి ధైర్యాన్ని కీర్తిస్తూ, శంబరుడిని నిందిస్తూ ఆనందంగా పూలవాన కురిపించారు.