పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-239-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు వ్రాలిన.

టీకా:

ఇట్లు = ఇలా; వ్రాలిన = పడిపోగా.

భావము:

అలా పట్టపురాణి రుక్మిణీదేవి నేలపైకి వాలిపోగా....