పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట

  •  
  •  
  •  

10.1-256-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు శిశువులు పలికిన పలుకులు విని.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; శిశువులు = పిల్లలు; పలికిన = చెప్పుచున్నట్టి; పలుకులు = మాటలు; విని = విని.

భావము:

ఇలా కృష్ణుని కాలు తాకిడికి బండి ఎగిరిందని చెప్పిన పిల్లల మాటలు విని.