పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము

  •  
  •  
  •  

10.1-1595-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

సము తోడిచూ లనఁ
బ్రాకారము పొడవు గలదు పాతాళమహా
లోముకంటెను లోఁ తెం
తో ల దా పరిఖ యెఱుఁగ దొరక దొకరికిన్.

టీకా:

ఆకసము = ఆకాశము; తోడిచూలు = తోడబుట్టినది; అనన్ = అన్నట్లుగా; ప్రాకారము = కోటగోడ; పొడవున్ = ఎత్తుగా; కలదు = ఉన్నది; పాతాళ = పాతాళము అనెడి; మహా = గొప్ప; లోకము = లోకము; కంటెను = కంటె; లోతు = లోతు; ఎంతో = అధికముగా; కలదు = ఉన్నది; ఆ = ఆ యొక్క; పరిఖ = అగడ్త, కందకము; ఎఱుగను = తెలిసికొనుటకు; దొరకదు = అందదు; ఒకరికిన్ = ఎవరికైనను.

భావము:

ప్రాకారం ఆకాసానికి అప్పచెల్లెలులా ఉంది. కందకం పాతాళం కంటే లోతయినది. దాని లోతు. ఎంతో ఎవరికీ అంతు చిక్కదు.