పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : జరాసంధునితో పోర వెడలుట

  •  
  •  
  •  

10.1-1540-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు సమరసన్నాహంబునం బురంబు వెడలి.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; సమర = యుద్ధము; సన్నాహంబునన్ = సిద్ధపడుట యందు; పురంబున్ = పట్టణము; వెడలి = వెలువడి.

భావము:

ఈలాగున సమరసన్నాహం వహించి బలరామ కృష్ణులు నగరం నుంచి వెలువడి. . .