పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట

  •  
  •  
  •  

10.1-1417-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

శిష్యులు బలాఢ్యులైన వి
శేష్యస్థితి నొంది గురువు జీవించును ని
ర్దూష్యగుణ బలగరిష్ఠులు
శిష్యులరై గురుని కోర్కి సేయం దగదే?"

టీకా:

శిష్యులున్ = శిష్యులు; బలాఢ్యులు = శక్తిమంతులు; ఐనన్ = అయినచో; విశేష్య = మేలైన; స్థితిన్ = స్థితిని; ఒంది = పొంది; గురువు = గురువు; జీవించును = బతుకును; నిర్దూష్య = దూషింపదగని మంచి; గుణ = లక్షణములచేత; బల = బలముచేత; గరిష్ఠులు = గొప్పవారు; శిష్యులరు = శిష్యులైనవారు; ఐ = అయ్యి; గురుని = గురువు యొక్క; కోర్కెన్ = కోరిక ప్రకారము; చేయన్ = చేయుట; తగదే = తగినదికాదా, అగును.

భావము:

శిష్యులు మిక్కిలి బలవంతులైతే గురువు విశేషమైన ఉత్తమస్థితిని పొంది తలెత్తుకొని జీవిస్తాడు. అనింద్య గుణములతో, అఖండ పరాక్రమంతో విరాజిల్లే మీ వంటి శిష్యులు గురుడి కోరిక నెరవేర్చడం న్యాయం కదా.”