పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన

  •  
  •  
  •  

10.1-1296-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

చీఁకటి వెనుదగిలినఁ
బ్రాచీదిశనుండి గంతు రువున రవి భ
ర్మాలము మలఁక త్రోవను
వే నియెంగాక నిలిచి విఱుఁగక యున్నే.

టీకా:

ఆ = ఆ యొక్క; చీకటి = చీకట్లు; వెనుదగిలినన్ = వెంబడించి తరుమగా; ప్రాచీ = తూర్పు; దిశ = దిక్కు; నుండి = నుండి; గంతు = గంతులతోకూడిన; పరువునన్ = పరుగుతో; రవి = సూర్యుడు; భర్మాచలము = మేరుపర్వతపు {భర్మాచలము - బంగారుకొండ, మేరుపర్వతము}; మలకత్రోవను = వంకరదారిలో; వేచనియెన్ = తొందరగా వెళ్ళిపోయెను; కాక = అలాకానిచో; నిలిచి = ఆగి; విఱుగక = ఓడిపోకుండ; ఉన్నే = ఉండునా.

భావము:

చీకటి వెన్నాడుతుండగా రవి తూర్పుదిక్కు నుండి పరుగున గంతులేస్తూ మేరుపర్వతం చుట్టుదారిలో వేగంగా వెళ్ళిపోయాడు. అలా కాకుండా అతడు ఆగి ఉంటే ఈపాటికి వీగిపోయేవాడే.