పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు

  •  
  •  
  •  

10.1-1044-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బురంజనియును సూక్తయు
ధురయు నగు నీదు వాణి రఁగించెను నీ
రామృత సంసేవన
విధి నంగజతాప మెల్ల విడిపింపఁ గదే.

టీకా:

బుధ = బ్రహ్మఙ్ఞానులను; రంజనియునున్ = రంజిల్లచేయునది; సూక్తయున్ = మంచి తెలుపునది; మధురయున్ = ఇంపైనది; అగు = అయినట్టి; నీదు = నీ యొక్క; వాణి = పలుకు; మరగించెను = లాలస పుట్టించెను; నీ = నీ యొక్క; అధరామృత = ముద్దులను; సంసేవన = చక్కగా అనుభవించెడి; విధిన్ = మార్గమున; అంగజ = మన్మథ; తాపము = తాపము; ఎల్లన్ = అంతటిని; విడిపింపగదే = తొలగించుము.

భావము:

పండితులకు ఇంపు గూర్చునదీ, చక్కగా పలుకబడునదీ, తీయనిదీ అయిన నీ పలుకు మమ్మల్ని మరులు కొల్పింది. నీ యధరామృతం జుఱ్ఱిపించి మా మదనతాపమంతా తొలగించు