పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

జాబితాలు : తరతమ భేదములు

: :తెలుగు భాగవత గ్రంథంలో వాడబడిన తరతమ భేదముల జాబితా: :
విశేషణ = తర = తమ = పద్యసంఖ్య
అంధము = అంధతరము = అంధతమము = 1-446-క.(1)
అతి = అత్యంతరము = అత్యంతము = 3-232-సీ.(1)
అధికము = అధికతరము = అధికతమము = 4-624-వ.(1), 8-491-ఆ.(1)
అర్హులు = అర్హతరులు = అర్హతములు = 4-572-సీ.(1)
అలఘులు = అలఘుతరులు = అలఘుతములు = 3-967-క.(1)
అల్ప = అల్పతర = అల్పతమ = 1-44-చ.(1)
అల్పము = అల్పతరము = అల్పతమము = 3-263-తే.(1), 12-11-వ.(1)
అస్థిరము = అస్థిరతరము = అస్థిరతమము = 3-441-చ.(1)
ఉగ్రము = ఉగ్రతరము = ఉగ్రతమము = 4-788-చ.(1), 10.1-1563-లవి.(1), 10.2-21-క.(1)
ఉజ్జ్వలము = ఉజ్జ్వలతరము = ఉజ్జ్వలతమము = 6-318-సీ.(1)
ఉదారము = ఉదారతరము = ఉదారతమము = 3-940-తే.(1)
ఉద్ధము = ఉద్ధతరము = ఉద్ధతమము = 6-317-మ.(1)
ఉరువు = ఉరుతరము = ఉరుతమము = 9-599-సీ.(1)
ఏకము = ఏకతరము = ఏకతమము = 6-184-మం(1)
క్షుద్రము = క్షుద్రతరము = క్షుద్రతమము = 4-881-వ.(1)
ఖర = ఖరతర = ఖరతమ = 7-293-క.(1)
ఖరము = ఖరతరము = ఖరతమము = 6-73-చ.(1), 7-285-వ.(1)
గురు = గురుతర = గురుతమ = 3-98-చ.(1)
గురు = గురుతరము = గురుతమము = 5.1-183-మాలి.(1), 6-262-క.(1), 9-298-క.(1), 10.1-824-సీ.(1), 10.1-69-క.(1)
గురుతము = గురుతరము = గురుతమము = 10.1-1284-క.(1)
ఘన = ఘనతర = ఘనతమ = 4-510-వ.(1), 6-327-సీ.(1)
ఘనము = ఘనతరము = ఘనతమము = 7-464-సీ.(1), 5.2-149-ఆ.(1)
ఘనము = ఘనతరము = ఘనతమము = 3-444-క.(1), 3-948-సీ.(1), 7-238-సీ.(1), 8-202-సీ.(1), 10.1-667-క.(1), 10.1-902-ఆ.(1), 10.1-1014-సీ.(1), 12-12-క.(1)
చండ = చండతరము = చండతమము = 10.2-283-చ.(1)
చటులము = చటుల తరము = చటులతమము = 3-983-సీ.(1)
చటులము = చటులతరము = చటులతమము = 10.1-737-క.(1)
చారు = చారుతర = చారుతమ = 1-53-క.(1), 4-458-సీ.(1), 4-484-సీ.(1)
చారు = చారుతరము = చారుతమము = 5.1-132-క.(1), 10.1-1750-మ.(1)
చిర = చిరతర = చిరతమ = 4-451-క.(1)
చిరము = చిరతరము = చిరతమము = 3-957-క.(1)
చిరము = చిరతరము = చిరతమము = 3-887-క.(1), 4-587-సీ.(1), 4-839-క.(1), 7-15-క.(1), 8-492-వ.(1)
తను = తనుతర = తనుతమ = 7-285-వ.(1)
తరళము = తరళతరము = తరళతమము = 3-808-సీ.(1), 7-285-వ.(1)
తుచ్ఛము = తుచ్ఛతరము = తుచ్ఛతమము = 10.1-1772-క.(1)
దర్శనీయుడు = దర్శనీయతరుడు = దర్శనీయతముఁడు. = 4-251-సీ.(1)
దివ్యము = దివ్యతరము = దివ్యతమము = 2-121-సీ.(1)
దీర్ఘము = దీర్ఘతరము = దీర్ఘతమము = 4-540-వ.(1), 7-355-మ.(1)
దుర్దాంతము = దుర్దాంతతరము = దుర్దాంతతమము = 6-183-క.(1)
దుస్తరము = దుస్తరతరము = దుస్తరతమము = 10.1-1144-చ.(1)
దైవము = దైవతరము = దైవతమము = 7-454-ఆ.(1), 10.1-462-క.(1)
ధవళము = ధవళతరము = ధవళతమము = 10.2-177-సీ.(1)
నవ్యము = నవ్యతరము = నవ్యతమము = 3-550-చ.(1)
నిబిడము = నిబిడతరము = నిబిడతమము = 5.1-118-వ.(1)
నిష్ఠుర = నిష్ఠురతర = నిష్ఠురతమ = 6-53-క.(1)
నిష్ఠురము = నిష్ఠురతరము = నిష్ఠురతమము = 10.2-880-చ.(1)
పటు = పటుతరము = పటుతమము = 1-374-చ.(1), 7-173-చ.(1), 8-121-సీ.(1)
పటువు = పటుతరము = పటుతమము = 10.1-1622-క.(1)
పుణ్యుడు = పుణ్యతరుడు = పుణ్యతముడు = 3-487-క.(1), 3-801-సీ.(1), 3-969-సీ.(1), 3-962-క.(1)
ప్రచండము = ప్రచండతరము = ప్రచండతమము = 10.1-470-మ.(1)
ప్రవిమలము = ప్రవిమలతరము = ప్రవిమలతమము = 3-734-సీ.(1)
ప్రియ = ప్రియతరము = ప్రియతమము = 2-255-క.(1)
ప్రియము = ప్రియతరము = ప్రియతమము = 3-397-క.(1), 4-624-వ.(1)
ప్రియలు = ప్రియతరులు = ప్రియతములు = 4-698-సీ.(1)
ప్రియుడు = ప్రియతరుడు = ప్రియతముడు = 3-196-వ.(1), 3-561-సీ.(1), 3-564-క.(1), 4-878-వ.(1)
బంధురము = బంధురతరము = బంధురతమము = 10.1-1542-క.(1)
బహు = బహుతరము = బహుతమము = 9-327-సీ.(1), 7-217-వ.(1), 10.1-762-సీ.(1)
బహుళము = బహుళతరము = బహుళతమము = 7-464-సీ.(1), 10.1-1677-వ.(1)
మహత్తు = మహత్తరము = మహత్తమము = 4-559-సీ.(1), 4-578-చ.(1)
మహత్తుడు = మహత్తరముడు = మహత్తముడు = 4-559-సీ.(1)
మహనీయము = మహనీయతరము = మహనీయకమము = 4-566-సీ.(1)
మహా = మహత్తరము = మహత్తమము = 10.1-1317-శా.(1)
మూఢుడు = మూఢతరుడు = మూఢతముడు = 3-244-వ.(1), 10.1-121-ఆ.(1)
మృదువు = మృదుతరము = మృదుతమము = 10.1-1057-క.(1)
రమ్యము = రమ్యతరము = రమ్యతమము = 10.1-997-సీ.(1)
రుచిరము = రుచిరతరము = రుచిరతమము = 11-72-ససీ.(1)
లఘు = లఘుతర = లఘుతమ = 7-336-క.(1)
విమలము = విమలతరము = విమలతమము = 10.2-506-క.(1)
విశాలము = విశాలతరము = విశాలతమము = 10.1-523-చ.(1)
విశాలంము = విశాలాంతరము = విశాలాంతము = 10.1-997-సీ.(1)
శివము = శివతరము = శివతమము = 3-312-చ.(1), 4-553-సీ.(1)
శౌర్యము = శౌర్యతరము = శౌర్యతమము = 3-479-క.(1)
శ్రేష్ఠము = శ్రేష్ఠతరము = శ్రేష్ఠతమము = 4-26-వ.(1)
సుఖము = సుఖతరము = సుఖతమము = 4-732-వ.(1)
స్పృహణీయుడు = స్పృహణీయతరుడు = స్పృహణీయతముడు = 4-712-సీ.(1)