పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్కంధాలు-పద్యాల గణన : స్కంధాల వారీ ఛందోవారీ పద్యాల లెక్క

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :స్కంధాల వారీ - ఛందస్సుల వారీ పట్టిక