పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుక్రమణికలు : అకారాది తెలుగుభాగవతము

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :