పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పటములు : TEST-1

1-1-శా.
శ్రీరామామణి పాణిపంకజ మృదుశ్రీతజ్ఞపాదాజ్ఞ! శృం
గారాకారశరీర! చారుకరుణాగంభీర! సద్భక్తమం
దారాంభోరుహపత్రలోచన! కళాధారోరు సంపత్సుధా
పారావారవిహార! నా దురితముల్ భంజింపు, నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-2-మ.
కుం బాయక వెయ్యినోళ్ళు గల యాకాకోదరాధీశుఁడున్
ముట్ట న్వినుతింపలేక నిగుడన్ గ్రాలంగ నొప్పారు మి
మ్మరన్ సన్నుతిసేయ నాదువశమే? జ్ఞాని లోభాత్ముడన్
డుఁడ న్నజ్ఞుడ నైకజిహ్వుఁడ జనస్తబ్ధుండ, నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-3-శా.
నే నీదాసుఁడ నీవు నాపతివి నిన్నే కాని యొండెవ్వరిన్
ధ్యానింపం బ్రణుతింప నట్లగుటకున్నానేర్చు చందంబునన్
నీనామస్తుతు లాచరించు నెడలన్నేతప్పులుం గల్గినన్
వానిం లోఁగొనుమయ్య తండ్రి! విహితవ్యాపార నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-4-మ.
నెయన్ నిర్మల మైన నీస్తుతి కథానీకంబు పద్యంబులో
నొరుగుల్ మిక్కిలి గల్గె నేనియుఁ గడున్యోగంబె చర్చింపఁగాఁ
గుఱుగణ్పైనను వంకబోయినఁ గడుం గుజ్జైనఁ బేడెత్తినం
జెఱుకుం గోలకు తీపు గాక కలదే చే దెందు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-5-మ.
దువుల్ పెక్కులు సంగ్రహించి పిదపంజాలంగ సుజ్ఞానియై”
“మదిలోఁ బాయక నిన్ను నిల్పఁదగు నార్మంబు వీక్షింపఁడే
మొలం గాడిద చారుగంధవితతుల్ మోవంగ శక్యంబె కా
ది సౌరభ్యపరీక్ష జూడ కుశలే వ్యక్త నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-6-మ.
లిఁ గబ్బంబు కరాట మివ్వసుధ నెల్లన్ మించెఁ బో నీకధా
లి కర్పూరము నించినన్ నితరమౌ వ్యర్ధార్థకామోదముల్
పెలుచం బూనిన యక్కరాటము తుదిన్ బేతేకరాటంబెపో
 దిందీవరపత్రలోచన! ఘనశ్యామాంగ నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-7-మ.
మారన్నచలేంద్రజాధిపతికిన్ స్తాగ్రమాణిక్య మై
మునికోపానలదగ్ధ రాజతతికిన్ముక్తిస్ఫురన్మార్గమై
యెయున్ సాయక శాయికిం జననియై యేపారుమిన్నేటికిం
నిమూలం బగు నంఘ్రి మాదుమదిలోఁర్చింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-8-శా.
నీపుత్రుండు చరాచరప్రతతులం నిర్మించి పెంపారఁగా
నీపుణ్యాంగన సర్వజీవతతులం నిత్యంబు రక్షింపఁగా
నీపాదోదక మీజగత్త్రయములం నిష్పాపులం జేయఁగా
నీపెంపేమని చెప్పవచ్చు సుగుణా! నిత్యాత్మ నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-9-శా.
బ్రహ్మాండావలిలోన సత్వగుణివై బాహ్యంబునం దాదిమ
బ్రహ్మాఖ్యం బరతత్వబోధములకున్ వ్యాధినాథుండవై
బ్రహ్మేంద్రామర వాయుభుక్పతులకున్ వ్యాధినాథుండవై
జిహ్మవ్యాప్తుల నెన్న నాదువశమే చిద్రూప నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-10-మ.
 సింహాసనమై నభంబు గొడుగై ద్దేవతల్ భృత్యులై
మామ్నాయము లెల్ల వందిగణమై బ్రహ్మాండ మాగారమై
సిరి భార్యామణియై విరించి కొడుకై శ్రీగంగ సత్పుత్రియై
రుసన్ నీఘనరాజసంబు నిజమై ర్ధిల్లు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-11-మ.
మీనాకృతి వార్ధిఁజొచ్చి యసురన్ ర్ధించి యవ్వేదముల్
గుడందెచ్చి విరించి కిచ్చి యతనిన్ న్నించి యేపారఁగాఁ
 సాధించినదివ్యమూర్తివని నే భావింతు నెల్లప్పుడున్
రాజధ్వజ! భక్తవత్సల! ధగత్కారుణ్య నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-12-మ.
రుల్ రాక్షసనాయకుల్ కడకతో త్యంతసామర్ధ్యులై
భ్రరీదండము మందరాచలముగా బాథోనిధిం ద్రచ్చగా
కించెన్ భువనత్రయంబును గిరుల్ దంతావళుల్ మ్రొగ్గినం
ఠంబై ధరియించి మించిన జగత్కల్యాణ నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-13-శా.
భీమాకారవరాహమై భువనముల్ భీతిల్ల కంపింప ను
ద్ధామోర్విం గొనిపోయి నీరనిధిలో డాఁగున్న గర్వాంధునిన్
హేమాక్షాసురు వీఁకఁదాకి జయలక్ష్మిన్ గారవింపంగ నీ
భూమిం దక్షిణదంష్ట్ర నెత్తిన నినుం బూజింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-14-శా.
స్తంభంబందు నృసింహమై వెడలి యచ్చండాట్టహాసధ్వనుల్
దంభోళిం గడువంగ హేమకశి పోద్దండా సురాధీశ్వరున్
శుంద్గర్భము వ్రచ్చి వానిసుతునిన్ శోభిల్ల మన్నించి య
జ్జంభారాతిని బ్రీతిఁదేల్చిన నినుం ర్చింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-15-మ.
హియున్నాకసముం బదద్వయపరీమాణంబుగాఁ బెట్టి యా
గ్ర మొప్పం బలిమస్తకం బొకపదగ్రస్తంబుగా నెమ్మితో
విరించింద్ర విరించి శంకరమహావిర్భూతదివ్యాకృతిన్
జంబై విలసిల్లు వామనల సచ్చారిత్ర నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-16-మ.
ణిన్ రక్తమహాహ్రదంబు లెలమిం ద్రైలోక్య నిర్దిష్టమై
గం బైతృక తర్పణంబుకొఱకై ప్రఖ్యాతిగాఁ దీవ్రతన్
నిరువయ్యొక్కటిమారు క్షత్రవరులన్ నేపార నిర్జించి త
త్పశుభ్రాజితరామనామము కడున్ న్యంబు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-17-మ.
రుసం దాటకిఁ జంపి కౌశికు మఘస్వాస్థ్యంబు గావించి శం
రుచాపం బొగిఁ ద్రుంచి జానకిఁ దగం ల్యాణమై తండ్రి పం
రుదారన్ వనభూమికేఁగి జగదాహ్లాదంబుగా రావణున్
ణింగూల్చిన రామనామము కడున్ న్యంబు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-18-మ.
దువంశంబునఁ గృష్ణు కగ్రజుఁడవై యాభీల శౌర్యోన్నతిన్
వద్ధేనుక ముష్టికాద్యసురులన్ ర్దించి లీలారసా
స్పకేళీరతి రేవతీవదన కంజాతాంతబృంగంబనన్
విదితంబౌ బలరామమూర్తివని నిన్ వీక్షింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-19-మ.
పుముల్మూడుఁను మూఁడులోకములు నేప్రొద్దున్విదారింపఁ ద
త్పునారీ మహిమోన్నతుల్ సెడుటకై బుద్ధుండవై బుద్ధితో
బోధద్రుమ సేవఁజేయుటకునై వారిం బ్రబోధించి య
ప్పుముల్ గెల్చిన మీయుపాయము జగత్పూజ్యంబు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-20-మ.
లిధర్మంబునఁ బాపసంకలితులై ర్వాంధులై తుచ్చులై
కుశీలంబులు మాని హేయగతులం గ్రొవ్వారు దుష్టాత్ములం
లిగాఁ జేయఁ దలంచి ధర్మ మెలమిం బాలించి నిల్పంగ మీ
నం గల్క్యవతార మొందఁగల నిన్ ర్ణింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-21-మ.
వొందన్ సచరాచరప్రతతులన్నెన్నంగ శక్యంబుకా
యన్ పద్మభవాండ భాండచయమున్నారంగ మీకుక్షిలో
రుదారన్నుదయించుఁ బెంచు నడఁగున్నన్నారికేళోద్భవాం
వాఃపూరము చందమొంది యెపుడున్ దైత్యారి నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-22-మ.
దిందీవర నీలనీరదసముద్యద్భాసితాకార శ్రీ
నా కౌస్తుభచారువక్ష విబుధశ్లాఘోద్భవస్థాన కో
నాభీ చరణారవింద జనితామ్నాయాద్య గంగా లస
జ్జజాతాయతనేత్ర! నిన్నుమదిలోఁ ర్చింతు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-23-మ.
దాధారక! భక్తవత్సల! కృపాన్మాలయా పాంగ! భూ
నార్కేందుజలాత్మ పావక మరుత్కాయా! ప్రదీపప్రయో
గిణస్తుత్య! మహాఘనాశన! లసద్గీర్వాణసంసేవితా! 
త్రిగుణాతీత! ముకుంద! నాదుమదిలో దీపింపు నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-24-శా.
భూవ్రాతము నంబుజాసనుఁడవై పుట్టింతు విష్ణుండవై
ప్రీతిం బ్రోతు హరుండవై చెఱుతు నిర్భేద్యుండవై త్రైగుణో
పేతంబై పరమాత్మవై నిలుతు నీపెంపెవ్వరుం గాన ర
బ్జాతోద్భూత! సుజాత పూజిత పదాబ్జశ్రేష్ఠ నారాయణా! - - - [ చూపు ]

1-25-మ.
నాభీధవళాంబుజోదరమునన్ వాణీశుఁ గల్పించి య
ప్పురుషశ్రేష్ఠుని ఫాలమందు శివునిం బుట్టించి యామేటికిం
మోత్తంసముగా వియత్తలనదిం బా