పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పటములు : Test-1

భాగవత ప్రహేళిక - 1 జవాబు ఎంచు

రుక్మిణి ఎవరిని వివాహము చేసికొన సంకల్పించింది?
1. శిశుపాలుడు 2. జరాసంధుడు 3. దంతవక్త్రుడు 4. కృష్ణుడు: