పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పటములు : Test-1

संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे ।
कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् ॥