పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తోత్రాలు కీర్తనలు : అచ్యుతరత్న భాగవతమాల

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :


శ్రీరామ
అచ్యుతరత్న భాగవతమాల

1

వ్యాస అవతరణం – నారద ఉద్భోదనం
పారిక్షిత విరచితం – శుక ముఖ వినుతం
సూత నోట వితరణం – శౌనకాది సంప్రశ్నం
శ్రీరాముని ఆదేశం – పోతన ప్రసాదం
అశ్వత్థామ దారుణం – కుంతి స్తుతించడం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

భీష్మస్తుతి తారణం - ఉత్తరగర్భ రక్షణం
కృష్ణనిర్యాణ శ్రవణం – పాండవ ప్రస్థానం
కలిపురుష నిగ్రహం – శృంగి శాపం
భాగవతపురాణ వైభవం – సృష్టిక్రమ వివరణం
అవతార వైభవం – వైకుంఠ వర్ణనం
బ్రహ్మజన్మ ప్రకారం – సృష్టిభేదనం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

వరాహ అవతరణం – భూమ్యుద్ధరణం
సనకాదుల శాపం – హిరణ్యాక్షవరాల వితరణం
వరాహుని విజయం – కపిలుని సాంఖ్యం
దక్షాధ్వర ధ్వంసం - ధృవస్థితి నొందడం
వేన చరితం - భూమిని పితకడం
పురంజను కథనం – ప్రచేతసుల తపం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

ద్వీపవర్ష నిర్ణయం - ఋషభుని చరితం
భరతుని తపం - జడభరతుని మోక్షం.
భగణ విషయం - చతుర్దశ భువనం
అజామిళ కథనం – దేవాసుర యుద్ధం
నారాయణ కవచం – వృత్రాసుర వృత్తాంతం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

చిత్రకేతు చరితం – మరుద్గణ జన్మం
ప్రహ్లాద చరితం – నారసింహ విజయం
త్రిపురాసుర సంహారం – ప్రహ్లాద అజగరం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

గజేంద్ర మోక్షణం – సముద్ర మథనం
గరళ భక్షణం – అమృత ఆహారం
బలి ప్రహసనం – వామన విజయం
త్రివిక్రమ స్పురణం – మత్స్యావతారం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

సూర్యవంశ వర్ణనం – అంబరీష కథనం
భాగీరథ యత్నం – శ్రీరామ జయం
చంద్రవంశ వర్ణనం – యయాతి శాపం
భరతుని చరిత్రం – యదువంశ వృత్తాతం.
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

దేవకీవసుదేవ వివాహం - ఆకాశవాణి పలకడం
కన్నయ్య జననం - చెరసాల వీడడం
యమునా తరణం - యశోదానందన స్ఫురణం
పూతనాది హరణం - వెన్నదొంగ విహరణం
విశ్వ వీక్షణం - జంటమద్ది గూల్చడం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం

చల్లులు కుడవడం - కాళీయమర్దనం
వస్త్రాపహరణం - మానస చోరణం
గిరి ధారణం- దావాగ్ని తాగడం
బృందా విహారం - రాసక్రీడా ఖేలనం
అక్రూర పాలనం - త్రివిక్ర విస్ఫురణం
కువలయపీడా హరణం - మల్ల విహారం
కంసాది హరణం - దుష్ట ప్రహరణం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం
10 
భ్రమరగీతల ఆలాపం - రుక్మిణీ కల్యాణం
ప్రద్యుమ్నాది ఉదయం- శ్యమంతక హరణం
అష్టమహషీ పరిణయం - నరకాసుర వధం
పదాఱువేల కన్యకా గ్రహణం - పారిజాత అపహరణం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం
11 
ప్రద్యుమ్న కల్యాణం - ఉషాపరిణయం
బాణాసుర గర్వమర్దనం - కాళిందీ భేదనం
పౌండ్రకాది వధం - పదాఱువేల విహరణం
జరాసంధ వధం - శిశుపాల శిక్షణం
పాండవ పాలనం - సాళ్వాదుల హరణం
కుచేల వరదం - యదువృష్ణి వంశం
సుభద్రా పరిణయం - విప్రశోక హరణం
తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం
12 
ఉద్ధవునకు ఉపదేశం – శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం
పరీక్షిత్తు మోక్షం – మార్కండేయ రక్షణం
అచ్యుతరత్న భాగవతమాల – గణనాధ్యాయ దర్శనం
ఇది తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం  


ఓం! ఓం! ఓం!
ఓం! శాంతిః! శాంతిః! శాంతిః!
సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు!!
2017-మార్చి, 31