పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తోత్రాలు కీర్తనలు : కృష్ణ శతకము

కృష్ఠ శతకము
(శ్రీ నృసింహ కవి)

1

శ్రీ రుక్మిణీశ కేశవ
నాద సంగీత లోల గధర శౌరీ
ద్వాక నిలయ జనార్ధన
కారుణ్యము తోడ మమ్ము గావుము కృష్ణా!

2

అంన పనుపున దోవతి
కొంగున నటుకులను ముడిచి కొనివచ్చిన యా
సంతి విని దయ నొసఁగితి
రంగుగ సంపదలు లోక క్షక కృష్ణా!

3

అంజవాహన! విను బ్ర
హ్మాండంబుల బంతులట్ల యాడెడు నీవున్
గొంల నెత్తితి వందురు
కొండికపని గాక దొడ్డ కొండా! కృష్ణా!

4

అంఱు సురలును దనుజులు
పొందుగ క్షీరాబ్ధిఁ దరుప పొలుపున నీ వా
నందంబగు కూర్మమవై
మంరగిరి యెత్తితౌర! మాధవ కృష్ణా!

5

అందెలఁ బాదము లందును
సుంరముగ నిల్పినావు సొంపమరంగా
సుంర! మునిజనసన్నుత!
నందుని వరపుత్ర! నిన్ను మ్మితి కృష్ణా!

6

అందెలు గజ్జెలు మ్రోయఁగఁ
జిందులు ద్రొక్కుచును వేడ్క చెలువారంగా
నందునిసతి యా గోపిక
ముంఱ నాడుదువు మిగుల ముఱియుచు కృష్ణా!

7

అంసాలంబితకుండల!
కంసాంతక! నీవు ద్వారకాపురిలోనన్
సంసారిరీతి నుంటివి.
సంసాదిక వైరి! సత్ప్రశంసిత! కృష్ణా!

8

క్రూరవరద! మాధవ!
క్రాయుధ! ఖడ్గపాణి! శార్ఙ్గి! ముకుందా!
క్రాది దివిజ సన్నుత!
శుక్రార్చిత! నన్ను గరుణ జూడుము కృష్ణా!

9

ణిత వైభవ! కేశవ!
ధర! వనమాలి! యాది నారాయణ! యో
వంతుఁడ! శ్రీమంతుఁడ!
దీశ్వర! శరణు శరణు రణము కృష్ణా!

10

రాధ సహస్రంబుల
రిమితములైన యఘము నిశము నేనున్
టాత్ముఁడనై చేసితిఁ
లుని ననుఁ గావు శేషశాయివి కృష్ణా!

11

ప్పా! యిత్తువు దయతో
ప్పాలను నతిరసంబు నుభవశాలీ
ప్పా! ననుఁ గనుఁగొనవే
ప్పా! ననుఁ బ్రోవు వేంకప్పా! కృష్ణా!

12

య్యా! పంచేంద్రియములు
నుయ్యాలల నూచినట్టు లూచఁగ నేనున్
య్యన్గలుచుఁచు నుంటిని
గుయ్యాలింపుము మహాత్మ గుఱుతుగ కృష్ణా!

13

య్యా! పంచేంద్రియములు
నుయ్యాలల నూచినట్టు లూచఁగ నేనున్
య్యన్గలుచుఁచు నుంటిని
గుయ్యాలింపుము మహాత్మ గుఱుతుగ కృష్ణా!

14

ష్టమి రోహిణి ప్రొద్దున
ష్టమ గర్భమునఁ బుట్టి యా దేవకికిన్
దుష్టునిఁ గంసు వధింపవె
సృష్టిప్రతిపాలనంబు సేయఁగ కృష్ణా!

15

దండ కావనంబునఁ
గోదండముఁ దాల్చినట్టి కోమలమూర్తీ!
నాదండ కావరమ్మీ
వేదండముఁ గాచినట్టి వేల్పువు కృష్ణా!

16

దివరాహుఁడ వయి నీ
వా నుజు హిరణ్య నేత్రు తుఁ జేసి తగన్
మోమున సురలు పొగడఁగ
మేదిని వడి గొడుగు నెత్తి మెరసితి కృష్ణా!

17

రువదొకమాఱు నృపతుల
శిములు ఖండించితౌర! చేగొడ్డంటన్
రఁగశ్యపునకు నిచ్చియు
రఁగవె జమదగ్ని రామ ద్రుఁడ కృష్ణా!

18

టువలెఁ గరిమొఱ వింటివి
యెటువలెఁ బ్రహ్లాదు కభయ మిచ్చితి కరుణన్
టువలె నను రక్షింపుము
కట! నిను నమ్మినాఁడ గావుము కృష్ణా!

19

తండ్రి కనక కశ్యపు
ఘాకుఁడై యతని సుతుని రుణను గాచెన్
బ్రీతిసురకోటి పొగడఁగ
నా తండ్రీ! నిన్ను నేను మ్మితి కృష్ణా!

20

సారి నీదు నామము
ప్రటముగాఁ దలఁచువారి పాపము లెల్లన్
విలములై తొలఁగుటకును
లాత్మ యజామిళుండు సాక్షియె కృష్ణా!

21

కారుణ్య పయోనిధి!
నా కాధారంబ వగుచు యముగ బ్రోవన్
నాకేల ఇతర చింతలు
నాకాధిప వినుత! లోకనాయక కృష్ణా!

22

పుండరీకలోచన!
యో పురుషోత్తమ! ముకుంద! యో గోవిందా!
యో పురసంహార సఖుఁడ!
యో పుణ్యుఁడ! నను ను బ్రోవు మో హరికృష్ణా!

23

వబంధ విమోచన!
యో రతా గ్రజ! మురారి! యోరఘు రామా!
యో క్త కామధేనువ!
యో వహర! నన్నుఁగావుమోహరి కృష్ణా!

24

కంటికి రెప్పవిధంబున
బంటుగదా యనుచు నన్నుఁ బాయక యెపుడున్
జంయు నీవుండుట నే
కంక మగు పాపములను డచితి కృష్ణా!

25

కంర్పకోటి సుందర!
మంరధర! భానుతేజ! మంజుల దేహా!
సుంర విగ్రహ! మునిగణ
వందిత, మిముఁ దలతు భక్తత్సల కృష్ణా!

26

కుంభీంద్ర వరద! కేశవ!
జంభాసుర వైరి! దివిజ న్నుత చరితా!
అంభోజనేత్ర! జలనిధి
గంభీరా! నన్నుగాఁవు రుణను కృష్ణా!

27

కుక్షిని నఖిల జగంబులు
నిక్షేపముఁజేసి ప్రళయ నీరధి నడుమన్
క్షక! వటపత్రముపై
క్షతఁ బవళించినట్టి న్యుఁడ కృష్ణా!

28

కెలి యఱచేతఁ గంబము
రుదుగ వేయుటయు వెడలి సురేశ్వరునిన్
మును జీరి వధించితి
హరి రూపావతార! గధర కృష్ణా!

29

కొంచెపువాఁడని మదిలో
గొంకుమో వాసుదేవ! గోవింద! హరీ!
యంచితముగ నీ కరుణకుఁ
గొంచెము నధికంబు గలదె కొలతయు కృష్ణా! < /p>

30

క్రతువులు తీర్థాగమములు
వ్రములు దానములు సేయలెనా లక్ష్మీ
తి! మిము దలచినవారికి
తులిత పుణ్యములు గలుగురుదా? కృష్ణా!

31

క్రూరాత్ము డజామీళుఁడు
నారాయణ యనుచు నాత్మనందను బిలువన్
రీతి నేలుకొంటివి
యేరీ నీసాటి వేల్పు లెందును కృష్ణా!

32

గంమొదలైన నదులను
మంళముగఁ జేయునట్టి జ్జనమునకున్
సంతి గలిగిన ఫలములు
రంగుగ మిముఁ దలచుఁ సాటి రావుర కృష్ణా!

33

రాజ వరద! కేశవ!
త్రిగత్కల్యాణమూర్తి! దేవమురారీ!
భుగేంద్ర శయన! మాధవ
వియాప్తుఁడ! నన్నుఁ గావు వేడుక కృష్ణా!

34

గిరులందు మేరు వౌదువు
సులందున నింద్రుఁడౌదు చుక్కలలోనన్
మాత్మ! చంద్రుఁడౌదువు,
రులందున నృపతివౌదు యముగ కృష్ణా!

35

గోపాల దొంగ మురహర
పాపాలను బాఱఁ ద్రోలు ప్రభుఁడవు నీవే
గోపాలమూర్తి! దయతో
నా పాలిటఁ గలిగి ప్రోవు మ్మితి కృష్ణా!

36

గ్రభయదోషముఁ బొందదు
హుపీడలు చేర వెఱచుఁ బాయును నఘముల్
పర ఫలదాయక విను,
తహలెక్కడివి నిన్నుఁ లచిన కృష్ణా!

37

నులగు ధేనుకముష్టిక
నుజులఁ జెండాడితౌర గ భుజశక్తిం
ఘాత్మ! రేవతీపతి
నఁగా బలరామమూర్తి వైతివి కృష్ణా!

38

చిలుక నొక రమణి ముద్దులు
చిలుకను శ్రీరామయనుచు శ్రీపతి పేరుం
బిలిచిన మోక్షము నిచ్చితి
రగ మిము దలఁచు జనులరుదా కృష్ణా!

39

చుక్కల నెన్నగ వచ్చును
గ్రక్కున భూ రేణువులను ణుతింపనగున్
జొక్కపు నీ గుణజాలము
క్కజ మగు లెక్కబెట్ట జునకు కృష్ణా!

40

చూపుము నీ రూపంబును
బావు దుష్కృతములెల్లఁ బంకజనాభా!
పాపుము నాకును దయతో
శ్రీతి! నిను నమ్మినాఁడ సిద్ధము కృష్ణా!

41

మును విజయున కీయవె
ముల ములుగోల మోపి దలించి మహా
మున ఱొప్పవె తేరును
మున రిపుసేన విఱిగి పాఱగ! కృష్ణా!

42

పట లేటికిఁ జేసెదు
కట పరమాత్మ నీవు ఘంటాకర్నున్
టువలె నిపుణునిఁ జేసితి
టువలె రక్షింపుమయ్య చ్యుత కృష్ణా!

43

తిరుమణి దురితవిదూరము
తిరుమణి సౌభాగ్యకరము త్రిజగములందున్
తిరుమణి పెట్టిన మనుజుఁడు
మ పవిత్రుండు భాగ్యవంతుఁడు కృష్ణా!

44

తుగాధ్వరంబు జేసిన
పురుషులకును వేఱె పదవి పుట్టుట యేమో
రి! మిముఁ దలచిన వారికి
రుదా కైవల్య పదవి చ్యుత కృష్ణా!

45

త్రిపురాసుర భార్యల నతి
నిపుణతతో వ్రతముచేత నిలిపితి కీర్తుల్
కృగల రాజవు బళిరే
టపు బుద్ధావతార నుఁడవు కృష్ణా!

46

దంమయా! విశ్వంభర!
దంమయా! పుండరీక ళనేత్ర హరీ!
దంమయా! కరుణానిధి!
దంమయా! నీకు నెపుడు దండము కృష్ణా!

47

కంఠుని బరిమార్చియు
గులముతో సీతఁదెచ్చి కొనియు నయోధ్యన్
విదముగఁ గీర్తి నేలిన
రథ రామావతార! న్యుఁడ కృష్ణా!

48

దిక్కెవ్వరు ప్రహ్లాదుకు
దిక్కెవ్వరు పాండు సుతుల దీనుల కెపుడున్
దిక్కెవ్వరయ్యహల్యకు
దిక్కెవ్వరు నీవె నాకు దిక్కువు కృష్ణా!

49

దివిజేంద్రసుతునిఁ జంపియు
విసుతు రక్షించినావు ఘురాముఁడవై
దివిజేంద్ర సుతుని గాచియు
విసుతుఁ బరిమార్చి తౌర! ణమున కృష్ణా!

50

దుర్జనులగు నృపసంఘము
నిర్జింపఁగ వలసి నీవు నిఖిలాధారా!
దుర్జనుల సంహరింపను
ర్జునునకుఁ బ్రేమఁ సారథైతివి కృష్ణా!

51

దుర్భర బాణము రాఁగా
ర్భములోనుండి యభవ! గావుమటన్నన్
నిర్భర కృప రక్షించితి
ర్భకు నభిమన్యుసుతుని చ్యుత కృష్ణా!

52

దుర్మతిని మిగుల దుష్టపుఁ
ర్మమములు జేసినట్టి ష్టుండ ననున్
నిర్మలునిఁ జేయవలె ని
ష్కర్ముఁడ నిను నమ్మినాను తతము కృష్ణా!

53

దుర్వార చక్రధర కర!
ర్వాణీ ప్రముఖ వినుత! గదాధారా!
నిర్వాణనాథ! మాధవ!
ర్వాత్మక! నన్ను గావు రుగున కృష్ణా!

54

దుష్టుండ దురాచారుఁడ
దుష్ట చరిత్రుఁడను జాల దుర్బుద్ధిని నే
నిష్టనినుఁ గొల్వనేరను
ష్టుఁడ ననుఁ గావు కావు రుణను కృష్ణా!

55

దేవేంద్రుఁ డలుకతోడను
వావిరిగా ఱాళ్లవాన డిఁ గురియింపన్
గోర్థనగిరి యెత్తితి
గోవుల గోపకులఁ గాచు కొఱకై కృష్ణా!

56

విభుఁడు ఘోర రణమున
రాణు వధియించి లంక రాజుగ నిలిపెన్
దీవించి యా విభీషణు,
నా విభు నేఁ దలఁతు మదిని చ్యుత కృష్ణా!

57

నందుని ముద్దుల పట్టిని
మంరగిరిధరుని హరిని మాధవు విష్ణున్
సుంరరూపుని మునిగణ
వందితు నిను దలఁతు భక్తత్సల! కృష్ణా!

58

పశువ మూడచిత్తుఁడ
దురితారంభుఁడను మిగుల దోషగుఁడను నీ
గుఱుతెఱుఁగ నెంతవాఁడను
రి నీవే ప్రాపు దాపు నౌదువు కృష్ణా!

59

నారాయణ పరమేశ్వర
ధారాధర నీలదేహ దానవ వైరీ
క్షీరాబ్ధిశయన యదుకుల
వీరా ననుగావు కరుణ వెలయగ కృష్ణా!

60

నారాయణ! లక్ష్మీపతి!
నారాయణ! వాసుదేవ! నందకుమారా!
నారాయణ! నిను నమ్మితి!
నారాయణ! నన్నుఁ బ్రోవు గధర కృష్ణా!

61

నీ నామము భవహరణము
నీ నామము సర్వసౌఖ్య నివహకరంబున్
నీనామ మమృత పూర్ణము
నీ నామము నేఁ దలంతు నిత్యము కృష్ణా!

62

నీవేతల్లివి దండ్రివి
నీవే నా తోడునీడ నీవే సఖుడౌ
నీవేగురుడవు దైవము
నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృష్ణా!

63

పంచేంద్రియ మార్గంబుల
కొంచెపు బుద్ధినిఁ జరింతుకొన్ని దినంబుల్
ఇంచుక సజ్జన సంగతి
నెంగ మిమ్మెఱిఁగినాఁడ నిప్పుడు కృష్ణా!

64

దియాఱు వేల నూర్వురు
సుతులు నెనమండ్రు నీకు సొంపుగ భార్యల్
విదితంబుగ బహురూపుల
లక భోగింతు వౌర! సుధను కృష్ణా!

65

దునాలుగు భువనంబులు
కుదురుగ నీ కుక్షి నిల్పుకుని నేర్పరివై
విదితంబుగ నా దేవకి
యురములో నెట్టు లొదిగి యుంటివి కృష్ణా!

66

నారీ ముఖపద్మము
గురుతుఁగ గుచకుంభములను గొప్పును నడుమున్
యంగనె మోహింతురు
నితిని నిను భక్తిఁ గొల్వ నేరరు కృష్ణా!

67

రులను నడిగిన జనులకుఁ
గురుచ సుమీ ఇది యటంచు గురుతుగ నీవున్
గురుచఁడవై వేడితి మును
పాణితలంబున వెన్నయు
వేణీమూలంబునందు వెలయఁగఁ బింఛం
బాణీముత్యము ముక్కున
జాణువునై దాల్తు శేషశాయివి కృష్ణా! రఁ బాదత్రయము బలిని ద్దయు కృష్ణా!

68

రుసము సోఁకిన యినుమును
రుసగ బంగారమైన డుపున జిహ్వన్
రినీ నామము సోకిన
సువందిత! నేను నటుల సులభుఁడ కృష్ణా!

69

పాణితలంబున వెన్నయు
వేణీమూలంబునందు వెలయఁగఁ బింఛం
బాణీముత్యము ముక్కున
జాణువునై దాల్తు శేషశాయివి కృష్ణా!

70

పాను వెన్నయు మ్రుచ్చిలఁ
ఱోను మీ తల్లి గట్ట రోషముతోడన్
లీలావినోదివైతివి
బాలుఁడవా బ్రహ్మఁ గన్న ప్రభుఁడవు కృష్ణా!

71

మెవ్వఁడు కరి బ్రోవను
మెవ్వఁడు పాండుసుతుల భార్యను గావన్
మెవ్వఁడు రవిసుతునకు
మెవ్వఁడు నాకు నీవు లమౌఁ కృష్ణా!

72

బృందావనమున బ్రహ్మా
నందార్భకమూర్తి వేణు నాదము నీవున్
మందార మూలమున గో
విందా! పూరింతు వౌర! వేడుక కృష్ణా!

73

ద్రార్చిత పదపద్మ! సు
ద్రాగ్రజ! సర్వలోకపాలన! హరి! శ్రీ
ద్రాధిప! కేశవ! బల
ద్రానుజ! నన్నుఁ బ్రోవు యహర కృష్ణా!

74

మందుఁడ నేదురితాత్ముఁడ
నింల కొడిగట్టినట్టి నీచుని నన్నున్
సందేహింపక కావుము
నందుని వరపుత్ర! నిన్ను మ్మితి కృష్ణా!

75

మీనమవై జలనిధిఁ
తుని సోమకుని జంపి ద్మభవునకున్
నిమములు దెచ్చియిచ్చితి
సుగుణాకర! మమ్ముఁ గరుణఁ జూడుము! కృష్ణా!

76

విశ్వోత్పత్తికి బ్రహ్మవు
విశ్వము రక్షింపఁదలఁచి విష్ణుఁడ వనగా
విశ్వముఁ జెఱుపను హరుఁడవు
విశ్వాత్మక! నీవె యగుచు వెలయుదు కృష్ణా!

77

డుఁగుకుఁ జని కాళింగుని
గలపై భరతశాస్త్ర ద్ధతి వెలయం
డువేడుకతో నాడెడు
డుగులు నే మదిని దాల్తు చ్యుత! కృష్ణా!

78

మునకు నిఁక నే వెఱువను
లాక్ష! జగన్నివాస! కామితఫలదా!
విల మగు నీదు నామము
రంగఁ దలఁచెను వేగ నిశము కృష్ణా!

79

ఘునాయక నీనామము
ఘుమతితోఁ దలఁపఁగలనె క్ష్మీరమణా!
ములఁ బాపుము దయతో
ఘురాముఁడ వైన లోక క్షక కృష్ణా!

80

డుగవువై మూడడుగుల
డిగితివౌ బలిని బళిర ఖిల జగంబుల్
దొడిగితివి నీదు మేనున
డుచిత్రము నీ చరిత్ర నుఁడవు కృష్ణా!

81

జాక్ష! భక్తవత్సల
నులగు త్రైమూర్తులందుఁ రుణానిధివై
నీ సద్గుణజాలము
కాది మునీంద్రు లెన్నఁ జాలరు కృష్ణా!

82

పుల తేజీ నెక్కియు
నిపై ధర్మంబు నిలువ హీనులఁ ద్రుంపన్
లియుగము తుదిని వేడుక
లికివి గానున్న లోక ర్తవు కృష్ణా!

83

వారిజనేత్రలు యమునా
వారిని జలకంబు లాడ చ్చిన నీవుం
జీలు మ్రుచ్చిలి తెచ్చితి
నేరుపురా యిదియు నీకు నీతియె కృష్ణా!

84

వావిరి నీ భక్తులకున్
గారమున నెగ్గు సేయు ర్వాంధులనున్
దే! వధించుట వింటిమి
నీ ల్లను భాగ్యమయ్యె నిజముగ కృష్ణా!

85

వావిరి నీ భక్తులకున్
గారమున నెగ్గు సేయు ర్వాంధులనున్
దే! వధించుట వింటిమి
నీ ల్లను భాగ్యమయ్యె నిజముగ కృష్ణా!

86

వేదంబులు గననేరని
యాది పరబ్రహ్మమూర్తి నఘ! మురారీ!
నా దిక్కు జూచి కావుము
నీ దిక్కే నమ్మినాను నిజముగ కృష్ణా!

87

క్రసుతుఁ గారుకొఱకై
క్రముఁ జేఁబట్టి భీష్ముఁ జంపఁగఁ జను నీ
విక్రమ మేమని పొగడుదు
క్రగ్రహ! సర్వలోక నాయక కృష్ణా!

88

కోటిభాను తేజుఁడ!
తులిత సద్గుణగణాఢ్య యంభుజనాభా!
తినాథ జనక! లక్ష్మీ
తిహిత! ననుగావు భక్తత్సల కృష్ణా!

89

శిమున రత్నకిరీటము
యుగమున శంఖచక్ర నభూషణముల్
మున వజ్రపుఁ బతకము
సిరినాయక! యమరవినుత శ్రీహరి కృష్ణా!

90

శుభ్రమగు పాంచజన్యము
భ్రంకషపగిది మ్రోవ నాహవ భూమిన్
విభ్రము లగు దనుజసుతా
భ్రూణము పగులఁజేయు నుఁడవు కృష్ణా!

91

శ్రీర! మాధవ! యచ్యుత!
భూర! పురుహూత వినుత! పురుషోత్తమ! నీ
పాయుగళంబు నెప్పుడు
మోముతో నమ్మినాఁడ ముద్దుల కృష్ణా!

92

శ్రీక్ష్మీనారాయణ!
వాలాయము నిన్నుఁ దలఁతు వంద్యచరిత్రా!
లుము నను నీ బంటుగఁ
జాలఁగ నిను నమ్మినాను రసుఁడ కృష్ణా!

93

సుత్రామనుత! జనార్దన!
త్రాజిత్తనయనాథ! సౌందర్యకళా
చిత్రావతార! దేవకి
పుత్రా! ననుఁగావు నీకుఁ బుణ్యము కృష్ణా!

94

స్తంమున వెడలి దానవ
డింకు రక్షించినట్టి ఠీవిని వెలయన్
అంభోజ నేత్ర! జలనిధి
గంభీరుఁడ! నన్నుఁగావు రుణను కృష్ణా!

95

రియను రెండక్షరములు
రియించును పాతకముల నంబుజనాభా
రినీ నామ మహాత్మ్యము
రి హరి పొగడంగ వశమె రి శ్రీకృష్ణా!

96

రిసర్వంబునఁ గలఁడని
రిమను దైత్యుండు పలుక గంబములోనన్
వొంద వెడలి చీల్పవె
ణనఁ బ్రహ్లాదకుండు సాక్షియె కృష్ణా!

97

రి! నీవె దిక్కు నాకును
సిరితో నేతెంచి మకరి శిక్షించి దయన్
మేష్టి సురలు పొగడఁగఁ
రిఁ గాచిన రీతి నన్నుఁ గావుము కృష్ణా!

98

రిచందనంబు మేనునఁ
మొప్పెడు హస్తములను గంకణరవముల్
మున రత్నము మెఱయఁగ
రఁగితివో నీవు బాల ప్రాయము కృష్ణా!

99

హా సుదేవకుమారక!
కావుము నా మానమనుచుఁ గామిని వేఁడన్
నజాక్షికి నిచ్చితి
శ్రీర! యక్షయ మటంచుఁ జీరలు కృష్ణా!

100

నుదినము కృష్ణశతకము
వినినఁ బఠించినను ముక్తి వేడుకఁ గలుగున్
ధాన్యము గోగణములు
యులు నభివృద్ధి బొందుఁ ద్దయు కృష్ణా!

101

భాద్వాజసగోత్రుఁడ
గావమున గంగమాంబ రుణాసుతుఁడన్
పేరు నృసింహ్వాయుఁడను
శ్రీమయుత! నన్నుఁ గావు సృష్టిని కృష్ణా!