పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

లలిత పారాయణ : తృతీయ స్కంధము

: : చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం : :

తృతీయ స్కంధము

పోతన పోతపోసిన సుధలను లలిత లలితంగా అందుకుందాం
తెలుగు భాగవత లలిత పారయణ దృశ్యకములను ఆస్వాదిద్దాం
రండి చదువుకుందాం భాగవతం బాగుపడదాం మనం అందరం.

యూట్యూబు ఛానలు telugu bhagavtam లో వీక్షించండి భాగవత లలిత పారాయణ
లేదా
తృతీయ స్కంధము - భాగము 19
కపిలావతారము-2.తృతీయ స్కంధము - భాగము 18
కపిలావతారము-1.తృతీయ స్కంధము - భాగము 17
దేవహూతి పరిణయం - కర్దముని విమానయైనం.తృతీయ స్కంధము - భాగము 16
కపిలావతారం 1.తృతీయ స్కంధము - భాగము 15
వరాహావతారం 7/7.తృతీయ స్కంధము - భాగము 14
వరాహావతారం 6.తృతీయ స్కంధము - భాగము 13తృతీయ స్కంధము - భాగము 12
వరాహావతారం 4.తృతీయ స్కంధము - భాగము 11
వరాహావతారం 3.తృతీయ స్కంధము - భాగము 10
వరాహావతారం 2.తృతీయ స్కంధము - భాగము 9
వరాహావతారం 1.తృతీయ స్కంధము - భాగము 8
జీవ సృష్టి - స్వాయంభువు.తృతీయ స్కంధము - భాగము 7
ఆకాశము, సమయం, సృష్టి.తృతీయ స్కంధము - భాగము 6
బ్రహ్మ దేవుడు విష్ణుమూర్తిని స్తుతించుటతృతీయ స్కంధము - భాగము 5
విశ్వ సృష్టితృతీయ స్కంధము - భాగము 4
విదుర మైత్రేయుల సంభాషణంబుతృతీయ స్కంధము - భాగము 3
శ్రీకృష్ణుని భూలోక నిష్క్రమణ తరువాయి భాగముతృతీయ స్కంధము - భాగము 2
శ్రీకృష్ణుని భూలోక నిష్క్రమణతృతీయ స్కంధము - భాగము
ఉద్ధవ విదురుల సంభాషణ