పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

లలిత పారాయణ : ప్రథమ స్కంధము

2016 - 09 - 24
: : చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం : :
పోతన పోతపోసిన సుధలను లలిత లలితంగా అందుకుందాం
తెలుగు భాగవత లలిత పారయణ దృశ్యకములను ఆస్వాదిద్దాం
రండి చదువుకుందాం భాగవతం బాగుపడదాం మనం అందరం.

యూట్యూబు ఛానలు telugu bhagavtam లో వీక్షించండి భాగవత లలిత పారాయణ
లేదా

ప్రథమ స్కంధము - భాగము 18
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 17
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 16
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 15
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 14
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 13
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 12
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 11
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 10
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 9
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 8
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 7
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 6
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 5
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 4
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 3
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 2
పోతన తెలుగు భాగవతం
ప్రథమ స్కంధము - భాగము 1