పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

లలిత పారాయణ : ద్వితీయ స్కంధము

: : చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం : :
ద్వితీయ స్కంధము
పోతన పోతపోసిన సుధలను లలిత లలితంగా అందుకుందాం
తెలుగు భాగవత లలిత పారయణ దృశ్యకములను ఆస్వాదిద్దాం
రండి చదువుకుందాం భాగవతం బాగుపడదాం మనం అందరం.

యూట్యూబు ఛానలు telugu bhagavtam లో వీక్షించండి భాగవత లలిత పారాయణ
లేదా
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 12
బ్రహ్మాండ సృష్టి క్రమము (స్కంధం సుసంపూర్ణం)
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 11
బ్రహ్మ దేవుడిని నారదుడు సృష్టి గురించి ప్రశ్నించుట
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 10
బ్రహ్మ దేవునికి వైకుంఠం ప్రత్యక్ష మగుట
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 9
బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి నారాయణుడే కర్త అని చెప్పుట
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 8
రామావతారం - కృష్ణావతారం
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 7
విష్ణుదేవుని అవతార వైభవం
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 6

ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 5

ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 4
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 3
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 2
ద్వితీయ స్కంధము - భాగము 1