పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

కథలు : పోతన భాగవత కథలు-1

శీర్షిక.
2 సంపుటీలకు

పోతన భాగవత బృహత్ గ్రంథాన్ని సంపూర్ణంగా, సంక్షిప్తంగా, కథలరూపంలో సుళువుగా అర్థం అయ్యేలా పోతన భాగవత కథలు అనే పేర వ్రాయబడ్డాయి. వాటిని ఇక్కడ రెండు సంపుటిలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. వాటిని క్రింది లింకు ద్వారా తెరచుకుని, కావలసిన కథ పేరు ఉన్న బొత్తం నొక్కి అక్కడ నుండి వరుసగా చదువుకోవచ్చును. సంతోషంగా ఆస్వాదించండి, , , : -


1) పోతన భాగవత కథలు  1. - ప్రథమ స్కంధ నుండి నవమ స్కంధ వరకు

2) పోతన భాగవత కథలు  2. - దశమ స్కంధ నుండి సంపూర్ణం వరకు