పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దృశ్యకములు గాత్రములు : హిరణ్యకశిపుని వధ

నరసింహావతారం - హిరణ్యకశిపుని శిక్షించుట


హిరణ్యకశిపుని వధ -
దృశ్యకం -
భక్త ప్రహ్లాద చిత్రం (1967)
ఎస్,వి. రంగారావు, రోజారమణి
పతాక సన్నివేశం.