పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దృశ్యకములు గాత్రములు : భక్త పోతన నుండి దృశ్యకం

భక్త పోతన నుండి దృశ్యకం

పాతకాలంలో వచ్చిన వారి భక్త పోతన. అప్పటి వారికి ఇంతేసి డబ్బులు, పేరు, అవి తెలియవు కళ కోసం కష్టపడ్డ తరం వాళ్ళు. హాయిగా చూసి ఆనందించండి


"


పాత భక్త పోతన సినిమా నుండి చిన్న దృశ్యకం (వీడియో)