పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దృశ్యకములు గాత్రములు : భక్త పోతన చలన చిత్రం

భక్త పోతన చలనచిత్రం

పాతకాలంలో వచ్చిన వాహినీ వారి నాగయ్య నటించిన భక్త పోతన చలనచిత్రం. అప్పటి వారికి ఇంతేసి డబ్బులు, పేరు, అవి తెలియవు కళ కోసం కష్టపట్ట తరం వాళ్ళు. హాయిగా చూసి ఆనందించండి


"


పాత భక్త పోతన సినిమా పూర్తి దృశ్యకం (వీడియో)