పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నారాయణ శతకం


శోధన

 •  


పద శోధన

 •  

ప్రధమ స్కంధము : ఏక ఘట్టము

 •  
 •  
 •  

 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

1-1-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీరామామణి పాణిపంకజ మృదుశ్రీతజ్ఞపాదాజ్ఞ! శృం
గారాకారశరీర! చారుకరుణాగంభీర! సద్భక్తమం
దారాంభోరుహపత్రలోచన! కళాధారోరు సంపత్సుధా
పారావారవిహార! నా దురితలన్ భంజింపు, నారాయణా!

1-2-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కుం బాయక వెయ్యినోళ్ళు గల యాకాకోదరాధీశుఁడున్
ముట్టన్వినుతింపలేక నిగుడన్ గ్రాలంగ నొప్పారు మి
మ్మరన్ సన్నుతిసేయ నాదువశమే? జ్ఞాని లోభాత్ముడన్
డుఁడన్నజ్ఞుడ నైకజిహ్వుఁడ జనస్తబ్ధుండ, నారాయణా!

1-3-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నే నీదాసుఁడ నీవు నాపతివి నిన్నే కాని యొండెవ్వరిన్
ధ్యానింపం బ్రణుతింప నట్లగుటకున్నానేర్చు చందంబునన్
నీనామస్తుతు లాచరించు నెడలన్నేతప్పులుం గల్గినన్
వానిం లోఁగొనుమయ్య తండ్రి! విహితవ్యాపార నారాయణా!

1-4-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నెయన్ నిర్మల మైన నీస్తుతి కథానీకంబు పద్యంబులో
నొరుగుల్ మిక్కిలి గల్గె నేనియుఁ గడున్యోగంబె చర్చింపఁగాఁ
గుఱుగణ్పైనను వంకబోయినఁ గడుం గుజ్జైనఁ బేడెత్తినం
జెఱుకుం గోలకు తీపు గాక కలదే చే దెందు నారాయణా!

1-5-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దువుల్ పెక్కులు సంగ్రహించి పిదపంజాలంగ సుజ్ఞానియై
దిలోఁ బాయక నిన్ను నిల్పఁదగు నార్మంబు వీక్షింపఁడే
మొలం గాడిద చారుగంధవితతుల్ మోవంగ శక్యంబె కా
ది సౌరభ్యపరీక్ష జూడ కుశలే వ్యక్త నారాయణా!

1-6-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లిఁ గబ్బంబు కరాట మివ్వసుధ నెల్లన్ మించెఁ బో నీకధా
లి కర్పూరము నించినన్ నితరమౌ వ్యర్ధార్థకామోదముల్
పెలుచం బూనిన యక్కరాటము తుదిన్ బేతేకరాటంబెపో
దిందీవరపత్రలోచన! ఘనశ్యామాంగ నారాయణా!

1-7-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మారన్నచలేంద్రజాధిపతికిన్ స్తాగ్రమాణిక్య మై
మునికోపానలదగ్ధ రాజతతికిన్ముక్తిస్ఫురన్మార్గమై
యెయున్ సాయక శాయికిం జననియై యేపారుమిన్నేటికిం
నిమూలం బగు నంఘ్రి మాదుమదిలోఁర్చింతు నారాయణా!

1-8-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీపుత్రుండు చరాచరప్రతతులం నిర్మించి పెంపారఁగా
నీపుణ్యాంగన సర్వజీవతతులం నిత్యంబు రక్షింపఁగా
నీపాదోదక మీజగత్త్రయములం నిష్పాపులం జేయఁగా
నీపెంపేమని చెప్పవచ్చు సుగుణా! నిత్యాత్మ నారాయణా!

1-9-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బ్రహ్మాండావలిలోన సత్వగుణివై బాహ్యంబునం దాదిమ
బ్రహ్మాఖ్యం బరతత్వబోధములకున్ వ్యాధినాథుండవై
బ్రహ్మేంద్రామర వాయుభుక్పతులకున్ వ్యాధినాథుండవై
జిహ్మవ్యాప్తుల నెన్న నాదువశమే చిద్రూప నారాయణా!

1-10-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సింహాసనమై నభంబు గొడుగై ద్దేవతల్ భృత్యులై
మామ్నాయము లెల్ల వందిగణమై బ్రహ్మాండ మాగారమై
సిరి భార్యామణియై విరించి కొడుకై శ్రీగంగ సత్పుత్రియై
రుసన్ నీఘనరాజసంబు నిజమై ర్ధిల్లు నారాయణా!

1-11-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మీనాకృతి వార్ధిఁజొచ్చి యసురన్ ర్ధించి యవ్వేదముల్
గుడందెచ్చి విరించి కిచ్చి యతనిన్ న్నించి యేపారఁగాఁ
సాధించినదివ్యమూర్తివని నే భావింతు నెల్లప్పుడున్
రాజధ్వజ! భక్తవత్సల! ధగత్కారుణ్య నారాయణా!

1-12-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రుల్ రాక్షసనాయకుల్ కడకతో త్యంతసామర్ధ్యులై
భ్రరీదండము మందరాచలముగా బాథోనిధిం ద్రచ్చగా
కించెన్ భువనత్రయంబును గిరుల్ దంతావళుల్ మ్రొగ్గినం
ఠంబై ధరియించి మించిన జగత్కల్యాణ నారాయణా!

1-13-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భీమాకారవరాహమై భువనముల్ భీతిల్ల కంపింప ను
ద్ధామోర్విం గొనిపోయి నీరనిధిలో డాఁగున్న గర్వాంధునిన్
హేమాక్షాసురు వీఁకఁదాకిఁ జయలక్ష్మిన్ గారవింపంగ నీ
భూమిం దక్షిణదంష్ట్ర నెత్తిన నినుం బూజింతు నారాయణా!

1-14-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్తంభంబందు నృసింహమై వెడలి యచ్చండాట్టహాసధ్వనుల్
దంభోళిం గడువంగ హేమకశి పోద్దండా సురాధీశ్వరున్
శుంద్గర్భము వ్రచ్చి వానిసుతునిన్ శోభిల్ల మన్నించి య
జ్జంభారాతిని బ్రీతిఁదేల్చిన నినుం ర్చింతు నారాయణా!

1-15-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హియున్నాకసముం బదద్వయపరీమాణంబుగాఁ బెట్టి యా
గ్ర మొప్పం బలిమస్తకం బొకపదగ్రస్తంబుగా నెమ్మితో
విరించింద్ర విరించి శంకరమహావిర్భూతదివ్యాకృతిన్
జంబై విలసిల్లు వామనల సచ్చారిత్ర నారాయణా!

1-16-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ణిన్ రక్తమహాహ్రదంబు లెలమిం ద్రైలోక్య నిర్దిష్టమై
గం బైతృక తర్పణంబుకొఱకై ప్రఖ్యాతిగాఁ దీవ్రతన్
నిరువయ్యొక్కటిమారు క్షత్రమరులన్ నేపార నిర్జించి త
త్పశుభ్రాజితరామనామము కడున్ న్యంబు నారాయణా!

1-17-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రుసం దాటకిఁ జంపి కౌశికు మఘస్వాస్థ్యంబు గావించి శం
రుచాపం బొగిఁ ద్రుంచి జానకిఁ దగం ల్యాణమై తండ్రి పం
రుదారన్ వనభూమికేఁగి జగదాహ్లాదంబుగా రావణున్
ణింగూల్చిన రామనామము కడున్ న్యంబు నారాయణా!

1-18-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దువంశంబునఁ గృష్ణు కగ్రజుఁడవై యాభీల శౌర్యోన్నతిన్
వద్ధేనుక ముష్టికాద్యసురులన్ ర్ధించి లీలారసా
స్పకేళీరతి రేవతీవదన కంజాతాంతబృంగంబనన్
బిదితంబౌ బలరామమూర్తివని నిన్ వీక్షింతు నారాయణా!

1-19-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పుముల్మూడుఁను మూఁడులోకములు నేప్రొద్దున్విదారింపఁ ద
త్పునారీ మహిమోన్నతుల్ సెడుటకై బుద్ధుండవై బుద్ధితో
బోధద్రుమ సేవఁజేయుటకునై వారిం బ్రబోదించి య
ప్పుముల్ గెల్చిన మీయుపాయము జగత్పూజ్యంబు నారాయణా!

1-20-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లిధర్మంబునఁ బాపసంకలితులై ర్వాంధులై తుచ్చులై
కుశీలంబులు మాని హేయగతులం గ్రొవ్వారు దుష్టాత్ములం
లిగాఁజేయఁదలంచి ధర్మమెలమిం బాలించి నిల్పంగ మీ
నం గల్క్యవతార మొందఁగల నిన్ ర్ణింతు బారాయణా!

1-21-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వొందన్ సచరాచరప్రతతులన్నెన్నంగ శక్యంబుకా
యన్ పద్మభవాండ భాండచయమున్నారంగ మీకుక్షిలో
రుదారన్నుదయించుఁ బెంచు నడఁగున్నన్నారికేళోద్భవాం
వాఃపూరము చందమొంది యెపుడున్ దైత్యారి నారాయణా!

1-22-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దిందీవర నీలనీరదసముద్యద్భాసితాకార శ్రీ
నా కౌస్తుభచారువక్ష విబుధశ్లాఘోద్భవస్థాన కో
నాభీ చరణారవింద జనితామ్నాయాద్య గంగా లన
జ్జజాతాయతనేత్ర! నిన్నుమదిలోఁ ర్చింతు నారాయణా!

1-23-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దాధారక! భక్తవత్సల! కృపాన్మాలయా పాంగ! భూ
నార్కేందుజలాత్మ పావక మరుత్కాయా! ప్రదీపప్రయో
గిణస్తుత్య! మహాఘనాశన! లసద్గీర్వాణసంసేవితా!
త్రిగుణాతీత! ముకుంద! నాదుమదిలో దీపింపు నారాయణా!

1-24-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భూవ్రాతము నంబజాసనుఁడవై పుట్టింతు విష్ణుండవై
ప్రీతిం బ్రోతు హరుండవై చెఱుతు నిర్భేద్యుండవై త్రైగుణో
పేతంబై పరమాత్మవై నిలుతు నీపెంపెవ్వరుం గాన ర
బ్జాతోద్భూత! సుజాత పూజిత పదాబ్జశ్రేష్ఠ నారాయణా!

1-25-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాభీధవళాంబుజోదరమునన్ వాణీశుఁ గల్పించి య
ప్పురుషశ్రేష్ఠుని ఫాలమందు శివునిం బుట్టించి యామేటికిం
మోత్తంసముగా వియత్తలనదిం బాదంబులం గన్న మీ
రి యెవ్వారలు మీరుదక్కఁగ రమాసాధ్వీశ నారాయణా!

1-26-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్ర మీనాభి జనించినట్టి విలసత్పద్మోరుసద్మంబునం
బ్రవంబైన విరించిఫాలజనితప్రస్వేదసంభూతుఁడై
భిధానంబును గోరి కాంచెను భవుండార్వేశులూహింపఁగా
వాఖ్యుండవు నిన్నెఱుంగవశమే యాబ్జాక్ష నారాయణా!

1-27-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

టుగర్భాంతరగోళభాగమున నీబ్రహ్మాండభాండంబు ప్రా
దివ్యాద్భుతలీలఁ దాల్చి మహిమం ల్పాంత మంబోధిపై
పత్రాగ్రముఁ జెంది యొప్పిన మిమున్ ర్ణింపఁగా శక్యమే
నిలాక్షాంబురుహాసనాదికులకున్ నిర్వాణ నారాయణా!

1-28-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విశేషోరుసువర్ణ బిందువిలసచ్చక్రాంకలింగా కృతిన్
వుచే నుద్దవుచేఁ బయోజభవుచేఁ ద్మారిచే భానుచే
దివిజేంద్రాది దిశాధినాయకులచే దివ్యన్మునీంద్రాళిచే
దివ్యార్చన లందుచుందువు రమానారీశ! నారాయణా!

1-29-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ర్వంబున్ వసియించు నీతనువునన్ ర్వంబునం దుండఁగా
ర్వాత్వా! వసియించు దీవని మదిన్ సార్ధంబుగాఁ జూచి యా
గీర్వాణాదులు వాసుదేవుఁ డనుచున్ గీర్తింతు రేప్రొద్దు నా
శీర్వాదంబు భవన్మహామహిమ లక్ష్మీనాథ నారాయణా!

1-30-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాద్యంచిత పంచభూతమయమై కంజాత జాండావలిన్
గుణబ్రహ్మమయాఖ్యతం దనరుచున్ సంసారివై చిత్కళా
సుగుణంబై విలసిల్లు దీవు విపులస్థూలంబు సూక్షంబునై
నిమోత్తంస! గుణావతంస! సుమహా నిత్యాత్మ నారాయణా!

1-31-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రారన్ భవదీయనామకథనం బేమర్త్యుచిత్తంబులోఁ
బొలుపారం దగిలుండునేని యఘముల్ పొందంగ నెట్లో పెడున్
యం బావకుచేతఁ బట్టువడు నక్కాష్టంబుపైఁ గీటముల్
నిలువన్నేర్చునె భక్తపోషణ! కృపానిత్యాత్మ నారాయణా!

1-32-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యం దిక్కులు నిండి చండతరమై ప్పారు మేఘౌఘముల్
వెయన్ ఘోరసమీరణస్ఫురణచే వేపాయుచందంబునన్
దంభోళిమృగాగ్ని తస్కర రుజా త్రోరగవ్రాతముల్
దొలఁగున్న్మీగదు దివ్యమంత్రపఠనన్ దోషాఘ్న నారాయణా!

1-33-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లుషాగాథవినాశకారి యగుచుం గైవల్య సంధాయియై
లి నొప్పారెడు మంత్రరాజమగు నీనామంబు ప్రేమంబుతో
రన్నెవ్వనివాక్కునం బొరయదే న్నీచు ఘోరాత్మయున్
వెయన్ భూరుహకోటరంబదియ సూ వేదాత్మ నారాయణా!

1-34-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మంబై పరతత్వమై సకలసంత్సారమై భవ్యమై
సుసిద్ధోరగ యక్షపక్షిముని రక్షోహృద్గుహాభ్యంతర
స్థిసుజ్జానసుదీపమై శ్రుతికళాసిద్ధాంతమై సిద్ధమై
రిలేకెప్పుడు నీదునామ మమరున్ త్యంబు నారాయణా!

1-35-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధికాఘౌఘతమో దివాకరమునై ద్రీంద్రజా జిహ్వకున్
సుయై వేదవినూత్న రత్నములకున్ సూత్రాభిధానంబునై
బుసందోహ మనోహరాంకురమునై భూదేవతాకోటికిన్
విధులై మీబహునామరాజి వెలయున్ వేదాత్మ నారాయణా!

1-36-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పొరన్ముక్తికిఁ ద్రోవ వేదములకుం బుట్టిల్లు మోదంబునం
దునికిస్థానము యిష్టభోగములకున్నుత్పత్తి యేప్రొద్దునున్
పాపంబులవైరి షడ్రిపులకున్ గాలావసానంబు మీ
వినుతాంఘ్రిద్వయపద్మసేవనగదా విశ్వేశ నారాయణా!

1-37-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రోగంబులమందుపాతకతమౌ బాలార్క బింబంబు క
ర్మ విషజ్వాలసుధాంశుగామృతతుషావ్రాతపాథోధిమూ
ర్తివి కైవల్యపదావలోకన కళాదివ్యాంజనశ్రేష్ఠమై
భువిలో మీదగుమంత్రరాజ మమరున్ భూతాత్మ నారాయణా!

1-38-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రుసన్ గర్మపిపీలికాకృత తనూల్మీకనాళంబులోఁ
రుషాకారముతో వసించిన మహా పాపోరగశ్రేణికిం
మోచ్చాటనమై రహస్యమహిమం బాటింపుచున్నుండుమీ
తిరుమంత్రంబగు మంత్రరాజ మమరుం దివ్యాత్మ నారాయణా!

1-39-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రునిన్నద్రిజ నాంజనేయుని గుహున్నయ్యంబరీషున్ ధ్రువుం
రిఁ బ్రహ్లాదు విభీషణాఖ్యుని బలిన్ ఘంటాశ్రవున్ నారదున్
మొప్పన్ విదురున్ బరాశరసుతున్ గాంగేయునిన్ ద్రౌపదిన్
రునక్రూరునిఁ బాయకుండును భవన్నామంబు నారాయణా!

1-40-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీకిన్మందిరమైన వక్షము సురజ్యేష్ఠోద్భవస్థాననా
భీకంజాతము చంద్రికాంతర సుధాభివ్యక్తనేత్రంబులున్
లోస్తుత్యమరున్న దీజనక మాలోలాంఘ్రియున్ గల్గు నా
లోకారాధ్యుడవైన నిన్నెపుడు నాలోఁజూతు నారాయణా!

1-41-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విందుల్ విందులటంచు గోపరమణుల్ వ్రేపల్లెలోఁ బిన్ననాఁ
డందెల్ మ్రోయఁగ ముద్దుమో మలర నిన్నాలింగితున్ సేయుచో
డెందంబుల్ దనివార రాగరసవీటీలీలలన్ దేల్చుమీ
మంస్మేరముఖేందురోచులు మమున్ న్నించు నారాయణా!

1-42-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విందుల్వచ్చిరి మీయశోదకడకున్ వేగంబెపొమ్మయ్యయో
నందానందన! చందనాంకురమ! కృష్ణా! యింకఁ బోవేమి మా
మందం జాతరసేయఁ బోదమిదె రమ్మా యంచు మిమ్మెత్తుకో
చందంబబ్బిన నుబ్బకుండుదురె ఘోస్త్రీలు నారాయణా!

1-43-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

న్నా కృష్ణమ నేఁడు వేల్పులకు మీఁన్నార మీచట్లలో
వెన్నల్ ముట్టకు మన్ననాక్షణము నన్విశ్వాకృతిస్ఫూర్తివై
యున్నన్ దిక్కులుచూచుచున్ బెగడి నిన్నోలిన్నుతుల్ సేయుచున్
న్నుల్ మూయ యశోదకున్ జిఱుతవై న్పించు నారాయణా!

1-44-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ల్లోలంబులుగాఁ గురుల్ నుదుటిపైనుప్పొంగ మోమెత్తి ధ
మ్మిల్లం బల్లలనాడ రాగరస సమ్మిశ్రంబుగా నీవు వ్రే
ల్లెందాడుచు గోపగోనివహ గోస్త్రీలయుల్లంబు మీ
పిల్లంగ్రోవిని జుట్టిరాఁదిగుదు నీపెంపొప్పు నారాయణా!

1-45-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వొప్పన్ పసి మేసి ప్రొద్దుగలుగం గాంతారముం బాసి య
ప్పసియున్నీవును వచ్చుచో నెదురుగాఁ బైకొన్న గోపాంగనా
వద్వృత్తపయోధరద్వయహరిద్రాలేపనామోదముల్
సిఁ గొంచున్ బసిఁగొంచువచ్చుటలు నేభావింతు నారాయణా!

1-46-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

న్నుల్ మీఁదికి చౌకళింప నడుముం వ్వాడ కందర్పసం
న్నాఖ్యంబు నటించుమాడ్కి కబరీభారంబు లూటాడఁగా
విన్నాణంబు నటింప గోపజన గోబృందంబుతో వచ్చు మీ
న్నెల్ కన్నుల ముంచి గ్రోలుటలు నే ర్ణింతు నారాయణా!

1-47-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పెరుగుల్ ద్రచ్చుచు నొక్కగోపిక మిముం బ్రేమంబునం జూచి రా
సావేశత రిత్త ద్రచ్చనిడ నావ్వంబు నీవున్ మనో
లీలం గనుఁగొంచు థేనువని యయ్యాఁబోతునుం బట్టితీ
వృత్తాంతము లేను పుణ్యకథగా ర్ణింతు నారాయణా!

1-48-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కేలన్ గోలయు గూటిచిక్కము నొగిం గీలించి నెత్తంబునం
బీలీపింఛముఁ జుట్టి నెన్నడుమునం బింఛావళిన్ గట్టి క
ర్ణాలంకారకదంబగుచ్చమధుమత్తాలీస్వనంబొప్పనీ
వాలన్ గాచినభావమిట్టిదని నే ర్ణింతు నారాయణా!

1-49-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కాళిందీతటభూమి నాలకదుపుల్ కాలూఁది మేయన్ సము
త్తాలాలోల తమాలపాదపళిఖంస్థుండవై వేణురం
ధ్రాలిన్ రాగరసంబునిండ విలసద్రాగంబు సంధించి గో
పావ్రాతము గండుగోయిలలుగా ర్ణింతు నారాయణా!

1-50-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాణించెన్ గడునంచు నీసహచరుల్ రాగిల్లి సోలంగ మీ
వేణుక్వాణము వీనులంబడి మనోవీథుల్ బయల్ ముట్టఁగా
ఘోనాగ్రంబులు మీఁదికెత్తుకొని లాంగూలంబు లల్లార్చి గో
శ్రేణుల్ చిందులు ద్రొక్కి యాడుటలు నేఁ ర్చింతు నారాయణా!

1-51-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సులంగాపరి యేమెఱుంగు మధురప్రాయోల్లసద్వృత్తవా
గ్విరారావము మోవిదా వెదురు గ్రోవిం బెట్టి నాఁడంచు నిన్
టుల్ సేయఁగ నాఁడు గోపికల తద్గానంబులన్ మన్మథ
వ్యనాసక్తలఁ జేయుచందములు నేర్ణింతు నారాయణా!

1-52-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

డియొంతేఁ దడవయ్యె జెయ్యియలసెన్ శైలంబు మాచేతులం
దిడుమన్నన్ జిరునవ్వుతో వదలినన్ హీనోక్తిగీపెట్టనె
క్కుడుగోవుల్ బ్రియమంద నింద్రుఁ డడలంగోవర్ధనాద్రీద్రమున్
గొడుగైయుండగఁ గేలఁబూనితిగదాగోవింద నారాయణా!

1-53-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లితాకుంచితవేణి యందడవి మొల్లల్ జాఱ ఫాలస్థలిన్
దికం బొయ్యనజాఱఁ గుండలరుచుల్ దీపింపలేఁ జెక్కులన్
మొకన్నవ్వుల చూపులోరగిల మేన్మువ్వంకలన్ బోవఁగా
లిగైకొందువుగాదె నీవు మురళీనాట్యంబు నారాయణా!

1-54-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మాపాలం గడు గ్రొవ్వి గోపికలతో త్తిల్లి వర్తింతువే
మాపాలెంబుల వచ్చియుండుదు వెసన్మాపాలలో నుండుమీ
మాపాలైన సుఖాబ్ధిలో మునుగుచున్ న్నించి తాగొల్లలన్
మాపాలంగల వేల్పు నీవెయని కా న్నింతు నారాయణా!

1-55-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కాంతామణి కొక్కడీవు మఱియున్నొక్కర్తె కొక్కండవై
లస్త్రీలకు సంతసంబలర రాక్రీడ తన్మధ్య క
ల్పమూలంబున వేణునాదరస మొప్పంగా, బదార్వేలగో
పిలంజెంది వినోద మొందునెడ నీపెంపొప్పు నారాయణా!

1-56-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లితంబైన భవత్తనూవిలసనన్ లావణ్యదివ్యామృతం
లుఁగుల్వారఁగ నీకటాక్షమునఁ దామందంద గోపాంగనల్
లఁపుల్పాదులుకట్టి కందళితనూత్నశ్రీలు వాటింతురా,
నెతల్ తీవెలు చైత్రవిస్ఫురణమౌ నీయొప్పు నారాయణా!

1-57-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లీలన్ బూతకి ప్రాణవాయువులు పాలిండ్లందు వెళ్ళించి దు
శ్శాలుండై చనుబండిదానవు వెసంజిందై పడందన్ని యా
రోన్మద్దులు గూల్చి ధేనుదనుజున్ రోఁజంగ నీల్గించి వే
కూలం గంసునిఁగొట్టి గోపికలకోర్కుల్ దీర్తు నారాయణా!

1-58-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాగ్రంబున నీదునామరుచియున్ మ్యంబుగాఁ జెవ్లుకు
న్నలారంగ భవత్కథాభిరతియున్ స్తాబ్జ ముగ్మంబులన్
వెనీపాదసుపూజితాదియుగమున్ విజ్ఞాన మధ్యాత్మకున్
వె నింపొందనివాఁడు దాఁ బశువు సూవేదాత్మ నారాయణా!

1-59-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కాళిందితరంగడోలికలలో వైకుంఠధామంబులో
వెవొప్పార నయోధ్యలో మధురలో వ్రేపల్లెలో ద్వారకా
పురిలో నాడెడు భంగి నాదుమదిలో భూరిప్రసన్నాననాం
బురుహం బొప్ప నటించుటొప్పును సితాంభోజాక్ష నారాయణా!

1-60-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ల్లల్వేఱొకయూర నమ్ముకొను నాసంబోవుచోఁ ద్రోవ నీ
వుల్లాసంబున నడ్డకట్టి మదనోద్యోగానులాపంబులన్
ల్లన్ జల్లనిచూపు జల్లుమని గోస్త్రీలపైఁ జల్లు మీ
ల్లంబోరు తెఱంగు జిత్తమున నే ర్చింతు నారాయణా!

1-61-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యన్వేదములున్ బురాణములు బ్రఖ్యాతంబుగా తెల్పి మీ
నన్ భక్తివిహీనుఁడైనపిదపన్ వ్యర్థప్రయత్నంబెపో
గుకాంతామణి గొడ్డువోయినగతిం గ్రొవ్వారు సస్యంబు దా
కాలంబున నీచపోవుపగిదిన్ ద్మాక్ష నారాయణా!

1-62-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్నానంబుల్ నదులందుజేయుట గజస్నానంబు చందంబగున్
మౌనంబొప్ప జపించువేదమటనీ ధ్యంబులో నేడ్పగున్
నానాహోమములెల్ల బూడిదలలోనన్ వేల్చునెయ్యై చనున్
నీ నామోక్తియు నీపదాబ్జరతియున్ లేకున్న నారాయణా!

1-63-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీటందగు రొంపిపైఁ జిలికినన్నానీట నేపాయు నా
యిపాపంబులు దుర్భరత్వము మహోహేయంబునం బొందినం
లువై జీవుని దొప్పఁ దోఁగినవి యీబాహ్యంబునం బాయునే
పొలియుంగాక భవత్సుపాదజలముం బ్రోక్షింప నారాయణా!

1-64-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చిత్తాబ్జము మీపదాబ్జములకుం దాత్పర్య సద్భక్తితం
తు బంధించిన బంధనంబుకతనం దుష్పాపపుంజంబు లె
ల్లను విచ్చిన్నములై యడంగు మహిమోల్లాసాబ్ధియైనట్టి దా
సు కింపొందును మోక్షవైభవము దా సుశ్లోక నారాయణా!

1-65-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నువుం జీవుఁడు నేకమైనపిదపన్ ర్మక్రియారంభుఁడై
యంబున్మది దన్నెఱుంగక తుదిన్నామాయచే మగ్నుఁడై
నుతత్వాది వియోగమైనపిదపం దానేర్చునే నీదుద
ర్శ మింపారఁగ భక్తివైభవ మహాసంకాశ నారాయణా!

1-66-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కున్ సాత్వికసంపదాన్విత మహాదాసోహ భావంబునన్
యంబున్మది నన్యదైనభజనం బారంగ దూలింపుచున్
నితాహ్లాదముతోడ నీ చరణముల్ ద్భక్తి పూజించి నిన్
నుగొన్నంతనె కల్మషంబు లడఁగుం ర్మఘ్న నారాయణా!

1-67-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రికింపన్ హరిభక్తి భేషజునకున్ వ్యంబుగా మీఁద మీ
ణాంభోరుహ దర్శనంబు గలదే సంప్రీతి నెట్లన్నఁ దా
లోఁ జోరుఁడు గన్న దుస్తర పరద్రవ్యంబుపై నాశలం
బొయన్నేర్చునె దుర్లభంబగు గృపాంభోజాక్ష నారాయణా!

1-68-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మజ్ఞాన వివేక పూరిత మహావ్యాంతరాళంబునన్
గన్నీ నిజనామమంత్ర మొనరన్ క్తిన్ననుష్ఠింపుచుం
దురితాన్వేషణ కాలభూతము వెసన్ దూలంగ వాకట్టు వాఁ
రుగున్ భవ్యపదంబు నొందుటకునై వ్యక్త నారాయణా!

1-69-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రిఘోరంధక బోధకారణ విపత్సంసార మాలిన్యమున్
మానంద సుబోధకారణ లసద్భస్మంబు పై నూఁది యా
నితజ్ఞానసుకాంతి దర్పణమునన్ నిస్సంగుఁడై తన్నుదా
యం గాంచిన వాఁడు నిన్నుఁ గనువాఁబ్జాక్ష నారాయణా!

1-70-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రుషాలాపములాడ నోడి మదినీపాపార్జ నారంభుఁడై
నిసించేరికిఁ గీడుసేయక మదిన్ నిర్ముక్త కర్ముండునై
మానంద నిషేధముల్ సమముగా భావించి వీక్షించునా
మజ్ఞాని భవత్కృపం బొరయ నో ద్మాక్ష నారాయణా!

1-71-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రులం దన్ను నెఱుంగు నియ్యెఱుకయున్నొప్పార నేకాంతమం
యంబైపడు నన్యభామినులపై నాకాంక్షదూరత్వమున్
ణావస్ఠను నీదునామములె సన్మానంబునం దోఁచుటల్
లోనన్నివి దుర్లభంబులు సుధాధామాక్ష నారాయణా!

1-72-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెవొప్పన్ బహుశాస్త్రమంత్రము లొగిన్ వీక్షించి వేతెల్పిమీ
నామామృతపూర మానుచుఁ దగన్ వైరాగ్యభావంబునన్
రి నశ్రాంతముఁ గోరువారు పిదపన్ సంద్సారమాతుఃపయో
దుగ్ధంబులు గ్రోలనేరరు వెసన్ దైత్యారి నారాయణా!

1-73-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వేదంబందు సునిశ్చయుండగు మహా వేల్పెవ్వఁడో యంచు నా
వేవ్యాసపరాశరుల్ వెదకినన్ వేఱొండు లేఁడంచు మీ
పాదాంభోజము లెల్ల ప్రొద్దు మదిలో భావింతు రత్యున్నతిన్
శ్రీదేవీ వదనారవింద మధుపా శ్రీరంగ నారాయణా!

1-74-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సుదారాప్తజనాది విత్తములపై శూన్యాభిలాషుండునై
నోద్రేకయుతంబులై పొదలునయ్యై యింద్రియవ్రాతముల్
మృతిఁబొందించి దమంబునన్ శమమునన్ మీఱంగవర్తించు ని
ర్గసంసారి భవత్కృపంబొరయ నో కంజాక్ష నారాయణా!

1-75-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రదం బారగఁ పుణ్యకాలగతులన్ క్తిన్ననుష్ఠింపుచున్
రన్నన్న సువర్ణగోసలిల కన్యాధారుణిగ్రామదా
ము లామ్నాయవిధోక్తి భూసురులకున్ న్మార్గుఁడై యిచ్చువాఁ
రేంద్రార్చిత వైభవోన్నతుఁడగున్నామీఁద నారాయణా!

1-76-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నెవ్వారిమనంబులో నెఱుకదా నెంతెంత గల్గుండునా
కొదింజెంది వెలుంగుచుందు కలయన్ గోవింద నీరూపులన్
రన్నంబు మితంబులై సరసిలో నంభోరుహంబుల్ దగన్
నినొప్పారెడుతందమొందెదెపుడున్నీలాంగ నారాయణా!

1-77-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దిలో నుత్తమభక్తి పీఠముపయిన్ మానాథ మీపాదముల్
దియం జేర్చినవానికేనొడయఁడన్ గాదంచు సత్యున్నతిన్
దిలుండై సమవర్తి మృత్యువునకున్ బాఠంబుగాఁ బల్కు మీ
పద్మార్చకు లెంతపుణ్యులొ కృపాపారీణ నారాయణా!

1-78-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కుమెన్నంగొలదేల యేకులజుఁడుం గోత్రాభి మానాభిలా
లు నజ్ఞానము బాసి జ్ఞానము మదిన్ సంధించి శుద్ధాత్ముఁడై
రారం బరుసంబుసోఁకు నినుమున్ హేమాకృతస్తోమమై
వెయున్నాగతి వాఁడుముక్తికరుగున్ వేదాత్మ నారాయణా!

1-79-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నితానందనియోగులై నియతులై నిర్భాగ్యులై నీచులై
రుణాహీనమనస్కులై మలినులై ష్టాత్ములై నష్టులై
రుషవ్యాధినిబద్ధులై పతితులై గ్నంగులై మ్రగ్గువై
యన్నిన్నొగి నాత్మయుం దిడనివా బ్జాక్ష నారాయణా!

1-80-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భోగాస్పదులై గతౌఘమతులై కారుణ్యలై ముక్తులై
కీర్తిప్రదులై దయాభిరతులై ర్మాత్ములై నిత్యులై
నుజాధీశ్వరులై మనోజనిభులై మాన్యస్థులై స్వస్థులై
యొరన్నొప్పెడువారు నీపదరుచుల్ యూహించు నారాయణా!

1-81-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విదితామ్నాయ నికాయభూతములలో విజ్ఞానసంపత్కళా
స్పయోగీంద్ర మనస్సరోజములలో బ్రహ్మేంద్రదిక్పాలక
త్రిశవ్రాతకిరీటరత్నములలో దీపించుచున్నట్టి మీ
పద్మంబులు భావగేహమున నే భావింతు నారాయణా!

1-82-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెయన్ యౌవనకాలమందు మరుడుఁన్ వృద్ధప్యకాలంబునన్
లురోగంబులు నంత్యమందు యముఁడుం బాధింపఁనట్లైన యీ
లుజన్మంబులు చాలదూలితి ననుం బాలింపవే దేవ మీ
లితానంద దయావలోకనము నాపైఁజూపు నారాయణా!

1-83-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లుకర్మాయుత పాశబంధవితతిన్ బాహాపరిశ్రేణికిన్
యంత్రాన్వితబంధయాతనగతిన్ సంసారకూపంబులో
రం ద్రిమ్మరుచుండు నన్ను నకటా! యార్తుండనై వేఁడెదన్
వెయన్నీకృపచేతఁ జేకొనవె నన్ వేవేగ నారాయణా!

1-84-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హంకారవికారసన్నిభ మహాత్తాది లోభాంధకా
ముచే ముక్తికి నేఁగుమార్గ మెఱుగన్ రాదింక నాలోన నీ
విలాపాంగదయాదివాకరరుచిన్ వెల్గింపు మింపార నో
లానంద విహారవక్షలలితా! కంజాక్ష నారాయణా!

1-85-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రిపంథిక్రియ నొత్తి వెంటఁబడు నప్పాపంబుఁ దూలించి మీ
ణాబ్జస్థితిపంజరంబు శరణేచ్చం జొచ్చితిం గావుమీ
బిరుదుం జూడుము మీరు సూడఁగ భవధ్భృత్యుండు దుఃఖంబులం
బొయన్ మీకపకీర్తిగాదె శరదాంభోజాక్ష నారాయణా!

1-86-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తాచారము సూనృతంబు కృపయున్ త్యంబునున్ శీలమున్
తి శాంతత్వము చిత్తశుద్ధి కరమున్ ధ్యాత్మయున్ ధ్యానమున్
దృతియున్ ధర్మము సర్వజీవహితముం దూరంబుగాకుండ స
మ్మతికిం జేరువ మీ నివాససుఖమున్ మానాథ నారాయణా!

1-87-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాశిన్ గయ తుంగభద్ర యమునన్ భాగీరథిం గృష్ణ వే
త్రతిన్ నర్మద పెన్న గౌతమి పయోరాశిన్ వియద్గంగయుం
గాహంబున నైనపుణ్యములు బెంపారంగ నేఁ డిచ్చటన్
దంఘ్రీ స్మరణంబునం గలుగు నోద్మాక్ష నారాయణా!

1-88-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

గ్రామాధిపు నింటిదాసుఁడు వెసం దాద్రోహముం జేసినన్
గం జెల్లుట సూచితీ భువన సంపాద్యుండ వైనట్టి మీ
దాసావలి దానదాసినని దుర్వారౌఘముల్ జేసితిన్
రుణంజేకొని కావుమయ్య త్రిజగత్కల్యాణ నారాయణా!

1-89-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ణుతింపన్ బహుధర్మశాస్త్ర నిగమౌఘం బెప్పుడున్ నిన్న కా
బంధుండనిచెప్ప నత్తెఱఁగు దూరంబందకుండంగనే
బ్రతుల్ జేసెదఁ గొంతయైన గణుతింపం బాడిలేకుండినన్
మానానుతి నీవు శ్రీపతివి నీకేలప్పు? నారాయణా!

1-90-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రినాథుండు జలగ్రహగ్రహణ దుఃఖాక్రాంతుఁడై యీశ మీ
ణంబన్నఁ గృశానుభాను శతతేస్ఫూర్తియైనట్టి మీ
చక్రంబున నక్రకంఠము వెసన్ ఖండించి మించెం దయా
సద్భక్త భయానకప్రకర సత్ప్రాకట్య నారాయణా!

1-91-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భావంబున నిన్ దలంచె గజయూధేంద్రుండు ఆపన్నుఁడై
యేభావంబున ద్రౌపదయ్యెడ రమాధీశా యనెన్వాయసం
బేభావంబున నీశరణ్య మనెనో యీ నీకృపాదృష్టిచే
నాభావంబున నీతలంపుఁ గలుగన్నాకిమ్ము నారాయణా!

1-92-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీగ్రీవుఁడు చేతిపున్క విడిచెన్నీయింతి భిక్షంబునిన్
నీగ్రీవుఁడు యీశ్వరాఖ్యఁ దనరెన్ నీనామజప్యంబునన్
నీగ్రీవుఁడు మించి త్రుంచెఁ బురముల్ నీ ప్రాపు సేవించినన్
నీగ్రీవమఖాబ్జభాస్కరకృపానిత్యాత్మ నారాయణా!

1-93-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నినువర్ణింపనివాఁడు మూఁగ మదిలో నీనామమున్ వీనులన్
విని మోధింపనివాండు చెవ్డుమరినిన్ వేడ్కన్ మనోవీధినిన్
నిపూజింపనివాఁడు నాశకరుఁడౌ ర్మక్రియారంభుఁడై
లోఁ గాననివాఁడు నీచమతివో త్వజ్ఞ నారాయణా!

1-94-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నినువర్ణింపని నీచబంధమతి దానిర్మగ్నమూఢాత్ముఁడై
పెనుదైవంబులఁ గోరి తా మనమునన్ సేవించుచందంబుతా
లం బారిన భూతియందు వెలయన్నాజ్యాహుతుల్ పూనివే
ల్చిచందంబున వ్యర్ధమై తనరు, జూచిద్రూప నారాయణా!

1-95-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిను వర్ణింపని జిహ్వదాఁబదటికా? నీలాభ్రదేహాంగకా
నిను నాలింపని చెవ్లు దాఁబదటికా! నీరేజపత్రేక్షణా
నినుఁ బూజింపని కేలు దాఁ బదటికా? నిర్వాహకక్ష్మాతలా
నినుఁ జింతింపని యాత్మ దాఁబదటికా? నిర్వాణ నారాయణా!

1-96-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీవేతల్లివి నీవెతండ్రి వరయన్ నీవే జగన్నాధుఁడౌ
నీవేనిశ్చలబాంధవుణ్డ వరయన్ నీవే మునిస్తుత్యుఁడౌ
నీవేశంకరమూలమంత్ర మరయన్ నీవే జగత్కర్తవున్
నీవేదిక్కను వారి వారలె కడున్ నీవారు నారాయణా!

1-97-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాధంబులు నిన్ను నమ్మి వినుమే నాజన్మపర్యంతమున్
విరీతంబుగఁ జేసినాఁడనిఁక నీవేదిక్కు నాలోనికిన్
టం బింతయులేక దండధరుకుం ట్టీక రక్షింపుమీ
కృకుం బాత్రుఁడనయ్య ధర్మపురిలక్ష్మీనాథ నారాయణా!

1-98-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చెల్లంజేసితి పాతకంబులు మదిన్ శ్రీనాధ మీనామముల్
పొల్లుల్ బోవనినమ్మి పద్యశతమున్ బూర్ణంబుగాఁ జెప్పితిన్
చెల్లం బోనను నమ్మె వీఁడని దయం జేపట్టి రక్షింపుమీ
ల్లిందండ్రియు నీవుగాక యొరులో ర్కింప నారాయణా!

1-99-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సింహాచ్యుత వాసుదేవ విక సన్నాళీకపత్రాక్షభూ
గోవిందముకుందకేశవ జగత్త్రాతాహితల్పాంబుజో
దామోదరతార్క్ష్యవాహనమహాదైత్యారివైకుంఠమం
దిపీతాంబరభక్తవత్సల కృపన్ దీపింపు నారాయణా!

1-100-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కంటం గడలేని సంపదలొగిం గావింపు లక్ష్మీశపా
ల్కలిన్ బన్నగశాయివై భువనముల్ ల్పించు సత్పుత్రినిన్
బొమన్ జేసిన నాభిపంకజ జగత్పుణ్యాత్మ భాగీరథీ
తింగన్న పదార విందముల నే భావింతు నారాయణా!

1-101-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ముల్ మంత్రసమస్త యజ్ఞఫలముల్ దానక్రియారంభముల్
ముల్ పుణ్యసుతీర్ధసేవ ఫలముల్ ద్వేదవిజ్ఞానమున్
వాసవ్రత శీలకర్మ ఫలముల్ యొప్పార నిన్నాత్మలో
నుమింపం గలవారికే గలుగు వేయున్నేల నారాయణా!

1-102-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీనారాయణ! యన్నఁ జాలు దురితశ్రేణిన్నివారింపఁగా
నానందస్థితి గల్గునంచు నిగమార్థానేక మెల్లప్పుడున్
నానాభంగులఁ జెప్ప నేను విని శ్రీనారాయణా! యంచు ని
న్నేనేనెప్పుడు గొల్తు బ్రోవఁగదె తండ్రీ నన్ను నారాయణా!

1-103-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లితాఘౌఘ వినాశకారి యగుచుం గైవల్య సంధాయియై
లి నొప్పారెడు మంత్రరాజ మగు నీనామంబు ప్రేమంబునన్
రన్నెవ్వని వాక్కునం బొరయదో న్నీచుదేహంబు దా
వెయన్ భూరుహకోటరం బదియ సూ వేదాత్మ నారాయణా!

1-104-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ణీయంబుగ నాదిమంబు నవతారంబున్ భవద్దివ్యరూ
ము నామామృతమున్ దలంప దశకప్రాప్తయ్యెఁ గృష్ణావతా
ము సుజ్ఞానము మోక్షమున్ ద్వివిధసంప్రాప్తిన్ శతాంధ్రఖ్యకా
వ్యము నర్పించితి మీ పదాబ్జములకున్ వైకుంఠ నారాయణా!

1-105-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీమూర్తుల్ గన నీకథల్ వినఁ దుదిన్ నీపాదనిర్మాల్య ని
ష్ఠామోదంబు నెఱుంగ, నీచరణతోయంబాడ, నైవేద్యముల్
నీమంబొప్ప భజింప నీజపము వర్ణింపన్ గృపం జేయవే
శ్రీమించన్ బహుజన్మజన్మములకున్ శ్రీయాది నారాయణా!

1-106-గ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత కవితావిచిత్ర కేసనమంత్రిపుత్ర సహజపాండిత్య పోతనామాత్య ప్రణీతంబైన నారాయణ శతకంబున సర్వంబు సంపూర్ణము.