పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవచనములు : డా.నాగవల్లీనాగరాజు భాషణలు

ప్రముఖ సంప్రదాయ సంగీత విద్వాంసురాలు డా. నాగవల్లి గారు వివిధ సందర్భాలలో చేసిన భాగవత అభిభాషణలు / పద్యాలు విడియోరూపంలో ఈ కింది లంకెలలో చూసి ఆనందించగలరు


1. తెలుగు భాగవత పద్యాలు

2. తెలుగు భాగవత -1

3. తెలుగు భాగవత - 2

4. తెలుగు భాగవత - 3

5. తెలుగు భాగవత - 4

6. తెలుగు భాగవత - 5

7. తెలుగు భాగవత - 6