పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

రచనలు : పోతన - అతని కృతులు - పరిశీలన

డా.యన్.రాజేశ్వరి గారు ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయానికి Ph.D. పట్టమ్ కొరకు సమర్పించిన సిద్ధాంతవ్యాస గ్రంథరాజమిది.తితిదే వారు ప్రకటించారు.
దిగుమతికి / ప్రివ్యూ కి -
పోతన - అతని కృతులు- పరిశీలన