పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

జాలము : జాలిక రచనలు - పుస్తకములు

పోతన భాగవతమునకు భాగవతమునకు,పోతనకు చెందిన వివిధ పుస్తకములు అంతర్జాలంలో ఉన్నాయి. వాటిని క్రింద లింకులలో చూడగలరు.

 1. భాగవత జయంతిక - ఉషశ్రీ
 2. పోతన భక్తి తత్వాలు
 3. పోతన భక్తి భావములు
 4. ధృవోపాఖ్యానము
 5. శ్రీమద్భాగవత-పంచరత్నాలు-సంపుటి 1
 6. నవవిధభక్తి రీతులు తెలుగు
 7. భాగవత పురాణం
 8. The-Medieval-Saints-of-India
 9. భాగవతము మళయాళము
 10. శ్రీమద్భాగవతము తెలుగు
 11. పోతన భాగవత రత్నాలు
 12. 1942 భక్త పోతన
 13. పురాతన భారత్
 14. ఏకనాథ్ భాగవతము
 15. భాగవత పురాణం కథలు
 16. రుక్మిణీ కల్యాణం
 17. తెలుగు పద్యము
 18. పోతన పద్యం - పంతుల జోగారావు
 19. పోతన కవితా సుధ - ఆచార్య శ్రీమతి పి. యశోదా రెడ్డి
 20. వాసుదాసు గారి కృష్ణలీలామృతం - మథుర లీల
 21. వాసుదాసు గారి కృష్ణ లీలామృతము - భూభార హరణ లీల - 1
 22. వాసుదాసు గారి కృష్ణ లీలామృతము - భూభార హరణ లీల - 2
 23. వాసుదాసు గారి భవతారక లీలలు
 24. వాసుదాసు గారి కృష్ణావతారతత్వం
 25. భాగవత రసోపన్యాసములు
 26. ఆంధ్ర భాగవతము – విశిష్టాద్వైత పాలనము
 27. గర్గభాగవతము –కృష్ణామృతము
 28. పోతన భాగవతము - శృంగారము
 29. ప్రహ్లాదుని భక్తితత్వము - పోతన ఎఱ్ఱనల తులనాత్మక పరిశీలన