పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్విపద భాగవతము - కల్యాణ కాండము : నరకాసురుని యుద్ధము

..............చ్చి నరకుండుగ్ర స్ఫూర్తిదనర
మకుట కుండల దీప్తి మలయుచు నిగుడ
నగణిత కటక హారాది................
....రుకేతన కాంతి దళదళ వెలుఁగ
చరమాద్రిపైఁ బొల్చు సప్తాశ్వుఁడనఁగ
యరదంబు .....................
.....................రాధీశు మాడ్కి
హరిఁదాకి పెల్లేసె నమరులు దలఁక     590
శౌరియాతని యంపజడి మాన్పి రెండు
నా...................................
..........................డిసోలి గొబ్బున లేచి
యార్చి మహాశూలమంకించి వైవ
నెదువంశవల్లభుఁడాఱు బాణముల
..........................లుగమ్ములు జొనిపె
రుడుని రెక్కలు సరంద నేయ
నుగారి పటునఖోద్ధూతఘట్టనలఁ
(గదియుచు) నదియును ఖండించె; శౌరి 
త్రిశులు భీతిల్ల దిక్కులల్లాడ 
ప్రయభానుప్రభాపావక శిఖల
.........................................,
(దను)జాధివుని మేనుదారించి శిరము
తీవ్రధారను ఖండించుటయును
మండిత మణిదీప్తి మకు................,
............................................,
(క్రూ)రాత్ముఁడగు నరకుఁడు గూలుటయును
బోన మందార పుష్పవర్షములు
దివిజులు..............................,
.........................వినువీధిఁ బొలిచె.     600