పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్విపద భాగవతము - కల్యాణ కాండము : బాణాసురపుత్రి ఉషాకన్య స్వప్నములో ననిరుద్ధునిఁ గూడుట

ఆ బాణనందన తిరూప హరిణ
శాబాక్షి కలకంఠి మదేభగమన      780
లకోమలనేత్రి రివైరి మధ్య 
భ్రరసన్నిభ వేణి పంకేరుహాస్య
కంబుకంధర మౌక్తికాకుందదంత
బింఫలాధరి బిసలతాపాణి
నొప్పి కందర్పుసిపుత్రివోలె
రు యుషాకన్య దానొక్కనాఁడు
పొలుపారు మేడపై పువ్వుపానుపున
వడి నిద్రితయై యున్నచోట; 
లోన నొక్క చక్కని రాచకొడుకు
జాతనేత్రుఁడు సౌభాగ్యమూర్తి
ను డాయవచ్చి మెత్తని కేలుఁగేల
నువొప్పఁ గీలించి యంగంబు నిమిరి
ల్లనఁ గౌఁగిట నందందచేర్చి
యుల్లాసరసవార్ధి నోలలాడింప
నంట మేల్కాంచి బల చిత్తమున

సంతోషమును సిగ్గు ళుకును బొడమ;