పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్విపద భాగవతము - కల్యాణ కాండము : శ్రీకృష్ణజాంబవంతుల సమావేశము

నె; జాంబవంతుని దనంబు నందుఁ
రారు సఖి నునుల్పంబు మీఁదఁ
య నందిడి దాది దానికి రత్న
నునయంబునఁ జూపి యాడింప, కృష్ణుఁ
రుదేరఁ బొడగాంచి దరి యేడ్చుటయుఁ
రుషత భల్లూకతి యేఁగుదెంచి