పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అవతార మీమాంస : వరాహావతారము

  మూడవ అవతారము వరాహావతారమై యున్నది. పాతాళమునకు పోయిన పృధ్విని కాపాడుటకొరకు ఈ అవతారముధ్భవించినది. జయవిజయులను ద్వారపాలకులు సనకాది బ్రహ్మఋషులశాపమువలన హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులను రూపములు ధరించిరి. హిరణ్యాక్షుడు పృధ్విని పాతాళమున తీసికొనిపోయెను. దానిని ఉద్ధరించుటకొరకే వరాహావతార ముద్భవించెను.