పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అవతార మీమాంస : వామనావతారము

  అయిదవ అవతారము వామనావతారము. బలిచక్రవర్తి తన పరాక్రమమువలన దేవతల నందరును స్వర్గచ్యుతుల నొనర్చి సృష్టిక్రమమునందు ఆటంకము కల్గించెను. అందువలన భగవానుడు వామనావతారమెత్తి 3 అడుగులమేరను దానము తీసుకుని, బలిచక్రవర్తిని పాతాళలోకమునకు పంపివైచెను.