పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అవతార మీమాంస : ముందుమాట

శ్రీరామ

శ్రీ పరమేశ్వరాయనమః
దివ్యవాణీ సుకృతి ప్రాసాదము 13వ సుకృతి

అవతార మీమాంస

గ్రంధకర్త:
ముదిగొండ మల్లికార్జునరావు

ప్రకాశకులు:
దివ్యవాణీ సుకృతి ప్రాసాదము
శికింద్రాబాద్

సోల్ ఏజెన్సీ:
శ్రీ రామా బుక్ డిపో
మార్కెట్ స్ట్రీటు, సికింద్రాబాదు
సర్వస్వామ్యములు
ప్రకాశకులవి
వెల 0-6-0

సౌజన్యము ఆర్కైవ్.కాం


  ఈ “అవతార మీ మాంస” యను గ్రంథము యశః కాయ ముదిగొండ మల్లికార్జున రావుగారిచే వ్రాయబడి దివ్యవాణీ సుకృతి ప్రాసాదమునందు పదమూడవ సుకృతిగా ప్రకాశపరుపబడినది. ఇందవతారావశ్యకత వివిధావతార ప్రయోజనములు. తత్కృత్యములు, తత్తత్వములు చక్కగా దెలుపబడినవి. భగవదవతారములంగూర్చి యాక్షేపించువా రిది చదువదగినది. తదవతార విశ్వాసము గలవారికి గూడ నిది పాఠ్యమని యెంచెదము.
28-8-46
సికింద్రాబాద్
చివుకుల అప్పయ్యశాస్త్రి
సంపాదకుడు.