పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వ్యాకరణము


శోధన

  •  


పద శోధన

  •  

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

      ఇక్కడ తెలుగుభాగవతంలో ప్రయోగించిన వివిధ వ్యాకరణ విశేషాల సంకలనాలు ఉంటాయి.