పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వితీయ ఆశ్వాసము : నగజకు నెఱుకఁ దెలుపుట

2-190-క.
కంటఁ గరుణ వొడమఁగ
డఁతుక సఖులెందఱేనిఁ రివేష్టింపన్
మృడుసతియును నెఱుకతతో
డిగిన కృత్యంబు చెప్ప గు గతి గలదే.

టీక :-
కడకన్ను = కంటి చివర; పొడము = పుట్టు; పడతుక = స్త్రీ; పరివేష్టించు = చుట్టూ ఉండు; మృడుడు = సుఖింప చేయువాడు, శివుడు; గతి = విధము.
భావము :-
కన్నుల నిండా జాలి కలుగగా, చెలులందరూ చుట్టూ చేరగా శివసతి ఎఱుకసానితో “అడిగిన కార్యమయ్యే విధానాన్ని చెబుతావా”?...

2-191-వ.
అని పలికి హిరణ్య మణి మరకత వజ్ర వైడూర్య ఖచితంబునగు విలసితాసనంబునం గూర్చుండి “దేవేంద్ర కమలసంభవ నారాయణ ప్రముఖులైన దేవతలు నెఱుంగరు భవదీయ చిత్తంబున నేదియేనియుం దలంపు చెప్పెద నదియునుంగాక. విను” మని యిట్లనియె.

టీక :-
కమలసంభవుడు = బ్రహ్మ; భవదీయ = మీ యొక్క.
భావము :-
అని పార్వతీదేవి పలుకగాస మణి, మరకత, వజ్ర, వైఢూర్యములు తాపించిన బంగారు సింహాసనముపై ఆసీనురాలై “దేవేంద్రుడు, బ్రహ్మదేవుడు, నారాయణుడు మొదలైన గొప్పగొప్ప దేవతలుకూడా తెలుసుకోలేరు కానీ. మీ మనసులో ఏమాలోచన యున్నదో. నేను చెప్తాను. అదీకాక విన" మంటూ ఇలా అన్నాడు ఎఱుక రూపంలో యున్న శివుడు.

2-192-సీ.
చింతించి యా బ్రహ్మ సృష్టిఁ బుట్టించుచో;
నెలనాఁగ! ననుఁగాంచి యెఱుకలడిగె
గములు సాధింప గభేది రావించి;
యెలనాఁగ! ననుఁగాంచి యెఱుకలడిగె
నుజుల నిర్జింప నుజారి పోవుచో;
నెలనాఁగ! ననుఁగాంచి యెఱుకలడిగె
మఱి హలాహలవహ్ని దెరలివేల్పులమూక;
యెలనాఁగ! ననుఁగూర్చి యెఱుకలడిగె

2-192.1-ఆ.
రమ మునులు యతులు రమయోగీంద్రులు
భల మున్నునన్ను సంతసమున
నెఱుకలడిగె కాదె యెల్ల శుభంబులు
లిగియుండుటెల్ల మలనేత్ర!”

టీక :-
ఎలనాగ = యువతి; నగభేది = ఇంద్రుడు; దనుజులు = రాక్షసులు; దనుజారి = విష్ణుమూర్తి; తెరలు = కలతచెందు; మున్ను= ముందు.
భావము :-
“ఓ యువతీ! ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని సృజియించాలని యనుకుని నన్ను పిలిచి ఎఱుకలడిగాడు. ఓ సుందరీ! కొండలను సాధించడానికి ఇంద్రుడు నన్ను రప్పించి ఎఱుకలడిగాడు. ఓ ఇంతీ! రాక్షసులను నాశనంచేయడానికి విష్ణుమూర్తి వెళ్తూ నన్ను ఎఱుకలడిగాడు. ఓ పడతీ! ఇంకా హాలాహలాగ్నికి కలతచెందిన దేవతలందరూ చేరి నన్ను ఎఱుకలడిగారు. కమలనేత్రా! మహా మునులు, గొప్ప యతులు, పరమ యోగీంద్రులు యాగసభలలో ముందు నన్ను సంతోషముగా ఎఱుకలనడిగే ఆ యాగాలు చేయడం వలననే కదా అంతా అన్ని శుభాలనూ పొందడం జరిగింది.”

2-193-వ.
 అని మఱియు సముచితాలాపంబులు పలుకఁ పరమయోగీంద్రుప్రోడం గనుంగొని "యొక తలంపు దలంచెదఁ జెప్పు"మని కనకమయపాత్రంబున ముక్తాఫలంబు లమరించి వానిం జూచి భావంబున నిట్లని తలంచె.

టీక :-
సముచిత = తగిన; ప్రోడ = ప్రౌఢ; కనకము = బంగారము; ముక్తాఫలములు= ముత్యములు.
భావము :-
ఆ ఎఱుక అలా చెప్పి ఇంకా కొన్ని తగిన పలుకులు పలికింది, అంతట, పరమయోగీంద్రుడైన ఆ(ఎఱుకలసాని) యువతిని చూసి పార్వతీదేవి ”ఒక విషయం తలుచుకుంటాను. దాని గురించి చెప్పు” అంటూ బంగారు పాత్రలో ముత్యములు పోసి, వానిని చూసి మనసులో ఇలా తలచింది.

2-194-సీ.
గరాజుపురమున నా కెన్ని దినములు;
నిశ్చయంబుగ నేను నిలువవలయు
టమీఁదఁ దడసిన డవులలోపల;
శివునికై తపమెంత సేయవలయు
పము గావించినఁ దాపసాధీశ్వరుం;
మరంగ నెంతకామున మెచ్చు
మెచ్చిన పిమ్మట మీనధ్వజారాతి;
కేలిచ్చి నన్నునే క్రియవరించుఁ

2-194.1-ఆ.
ప్పకుండఁ జెప్పు ర్మదేవత!” యని
బల చెలులతోడ నుమతించి
లఁపుతథ్యమేని లకొని చెప్పుమా”
నుచు నిజము గోరి ద్రిపుత్రి.

టీక :-
నగరాజపురము = హిమవంతుని అంతఃపురము; నిశ్చయము = నిజము; కేలు = చేయి; అనుమతించు = ఒప్పుకొను; తథ్యము = యదార్థము; తలకొని = మిక్కిలి.
భావము :-
ఈ పర్వతరాజు పట్టణంలో నేనింకా ఎన్ని రోజులుండాలి? ఆ తరువాత మంచు అడవులలో శివుని కోసం ఎంత తపస్సు చేయాలి? ఆ తపస్సును ఎంత కాలానికి ఆ తాపసాధీశ్వరుడు శివుడు మెచ్చుకుంటాడు? మెచ్చుకున్నాక ఆ మన్మథవైరి చేయందించి నన్నేవిధంగా వరిస్తాడు? తప్పకుండా చెప్పు ధర్మదేవతా! నా ఆలోచన మిక్కిలి నిజమవుతుందా చెప్పు” అంటూ యదార్థం చెప్పమని ఆ గౌరీదేవి చెలులకు సెలవిచ్చిఅడిగించింది.

2-195-వ.
ఇట్లు నియమింపఁ దలచిన.

టీక :-
నియమించు = ఆజ్ఞాపించు.
భావము :-
ఇలా ఆనతిద్దామని అనుకుంటుండగానే.

2-196-ఆ.
నాకు వాకువచ్చె లినాక్షి! రమ్మిటఁ
రముదెమ్ము నాదు రము వట్టి
నుచుఁ బ్రేమతోడ డల ప్రాణిగ్రహ
మ్ముఁ జేసెఁ గపటనాటకుండు.

టీక :-
వాకు = పలుకు; నలినాక్షి = సుందరి; కరము = చేయి; అడలన్ = బెదిరేలా, కంగారుగా; పాణిగ్రహణము= పెండ్లి.
భావము :-
“నాకు పలుకు అందింది. తామర కన్నుల సుందరీ! ఇలా రా! చెయ్యి ఇలాతే. నా చేతిలో పెట్టు.” అంటూ ప్రేమతో కంగారుగా పాణిగ్రహణం చేసాడు ఆ మాయా నాటకుడు పరమశివుడు.

2-197-క.
మాటు గరము లంటుచు
నొమాటు లతాంగి చిత్త మూరించుచు వే
ఱొమాటు కుచము లంటుచు
ప్రటించుచు నెఱుకచెప్పెఁ  బార్వతిసతికిన్.

టీక :-
ఊరించు = ఆశ కలుగునట్లు చేయు; ప్రకటించు = ప్రకాశముగా చెప్పు .
భావము :-
ఆ మాయా నాటకుడు శివుడు, ఒకమాటు ఆమె చేతులను తాకుచూ, ఒకమాటు ఆమె మనసు ఊరిస్తూ, వేరొకమాటు వక్షములను తాకుతూ, పార్వతీ సతికి ప్రకాశముగా ఇలా ఎఱుక చెప్పెను.

2-198-సీ.
రుఁ గూర్చితలఁచితి వంబుజలోచన! ;
లఁపు లన్యులమీఁది లఁపుగాదు
శైలాధిపతియింట తివసించెదనన్నఁ;
లఁపువేడ్కలమీఁది లఁపుగాదు
ఘోరాటవులలోనఁ గ్రుమ్మరియెదనన్న;
లపు వేఱొకచోటిఁ లఁపుగాదు
రమేశు నర్చించి భార్య నయ్యెదనన్న;
లఁపు లెవ్వరి మీఁదు లఁపుగాదు

2-198.1-ఆ.
కాదు నిశ్చయంబు గంగాధరునిమీఁది
క్తిగలదు నీకు రితమగుచు
నాతి! నీతలంపు నా మాటయును నేక
గుట యెల్లఁ దలఁపు మంబుజాక్షి!

టీక :-
తలపు = ఆలోచన; అన్యులు = ఇతరులు; భరితము = పూరితము.
భావము :-
పద్మనేత్రా! నీ ఆలోచన ఇతరులమీద కాదు, హరుని తలచావు. సతీ! పర్వతరాజు ఇంట నివసించడం వేడుక కోసం కాదు. ఘోరారణ్యములలో తిరుగుతాననడం ఆ తలపు వేరే ఎక్కడా నిలపడానికి కాదు. నీ తలపులు ఎవ్వరి మీదా కాదు, పరమేశుని కొలిచి భార్యనవ్వాలనే. నిశ్చయమిది. నీకు పూర్తిగా ఆ గంగాధరునిపై భక్తి కలదు. నీ తలపు, నా మాటా ఒక్కటే కదా అంబుజాక్షీ.

2-199-వ.
అదియునంగాక.
భావము :-
అదీ కాక.

2-200-క.
నా కేమి మెచ్చువెట్టెదు
నీకున్ సిద్ధించు మేలు నిర్ణయమై నా
వాకునకుఁ దోఁచుచున్నది
వీఁను నెఱిఁగింతు నీకు విమలేందుముఖీ!

టీక :-
వాకు = పలుకు; వీక = గర్వము, ఉత్సాహము; విమల = నిర్మలమైన; ఇందుముఖి = చంద్రుని వంటి ముఖము కలది.
భావము :-
ఓ సుందరీ! గర్వంగా నీకు తెలియచేస్తాను. మెచ్చుకొని నాకేమిస్తావు? నీకు మేలు జరుగుతుందని నిశ్చయముగా నా పలుకున తోచుచున్నది.

2-201-వ.
అనిన విని పార్వతీదేవి యిట్లనియె.
భావము :-
అలా ఆ మాయా ఎఱుక అనగా విని పార్వతీ దేవి ఇలా అంది.

2-202-క.
ణికేయూరము లిచ్చెద
ణితాటంకంబు లిత్తు మంజులవాణీ!
ణులుం గనకము లిచ్చెద
ణికోటీరములునీకు ఱియున్నిత్తున్.

టీక :-
కేయూరములు = భుజకీర్తులు; తాటంకములు = చెవి కమ్మలు; కోటీరము = కిరీటము.
భావము :-
ఒప్పిదంగా మాటలాడుదానా! ఎఱుకా! మణులు తాపించిన భుజకీర్తులిస్తాను. మణులు తాపించిన చెవి కమ్మలిస్తాను. మణులు, బంగారమును ఇస్తాను. ఇంకా నీకు మణి కిరీటము లిస్తాను.

2-203-వ.
అనవుడు నక్కపటవెలఁది యిట్లనియె.

టీక :-
కపట వెలది = మాయా స్త్రీ.
భావము :-
పార్వతీదేవి అలా అనగా విని ఆ మాయా ఎఱుకలసాని ఇలా అన్నది.

2-204-క.
“మణికేయూరములొల్లను
ణితాటంకంబులొల్ల మంజులవాణీ!
ణులుంగనకములొల్లను
ణికోటీరంబులొల్ల న్ననలొల్లన్.

టీక :-
ఒల్లను = ఇష్టపడను; మంజులవాణి = చక్కని పలుకుల సుందరి; మన్నన = గౌరవము.
భావము :-
“తగిన మాటన్నావు కానీ నాకు మణికేయూరములు వద్దు. మణి తాటంకములొద్దు. మణులూ, కనకాలూ వద్దు. మణికిరీటము వద్దు. గౌరవాలు వొద్దు.

2-205-క.
నుఁ గూడి తిరుగ నొసఁగుము
ములు నాకేమిసేయు నములు వేలున్
నినుఁ గూడియుంటఁ బోలునె”
వుఁడు నగుగాకఁ జెప్పు ని సతి యనియెన్.

టీక :-
ఒసగు = కలిగించు.
భావము :-
నాతో కలసి తిరగాలి. ధనములు నాకెందుకు? ఎన్ని వేల ధనములైనా నీతో కలసి యుండడంతో సమానమా చెప్పు?” అనగా సతీదేవి “సరేలే కానీ చెప్పు” అన్నది.

2-206-వ.
అనవుడు నా ప్రోడ యిట్లనియె.

టీక :-
ప్రోడ = ప్రౌఢ, నేర్పరి.
భావము :-
పూర్వము పార్వతీదేవి చూసిన చూపులకే కదా శివుడు గ్రహణం పట్టిన సూర్యునిలా తేజస్సు కోల్పోయి, పూర్వము మన్మథుని గెలిచిన శౌర్య మంతా తొలగిపోయి, చాంచల్యముతో పార్వతీ కామినిని చూసెను. పార్వతీదేవి కూడా మదనాస్త్రములకు లోనై శివుని చూపులకే కదా మనసు చిన్నబోగా కలత పడుతోంది.

2-207-సీ.
కువలయలోచన! కొన్నిదినంబులు;
కొండలరాజింట నుండఁగలవు
ఉండి వనంబున నువిదతోనేఁగియు;
శివునికై తప మర్థిఁ జేయఁగలవు
ప మర్థిజేసినఁ రళాక్షి! నినుఁగూర్చి;
మీనాంకవైరియు మెచ్చఁగలఁడు
మెచ్చిసంభావించి మీ తండ్రియింటను;
వేడుక నినుఁ బెండ్లియాడ గలఁడు

2-207.1-అ.
మరఁ బెండ్లియాడి ర్థాంగలక్ష్మివై
కలభువనరాజ్య సంపదలను
లిగి మోములాఱు ల సుతుఁగాంచి మో
మున నుండగలవు వళనేత్ర!”

టీక :-
కువలయము = కలువ; ఉవిద = స్త్రీ; ఏగు = వెళ్ళు; అర్థి = కోరిక; తరళాక్షి = చలించే కన్నులు కలది; మీనాంకవైరి = శివుడు; సంభావించు = గౌరవించు; అమరన్ = అమరునట్లు; కాంచు = ప్రసవించు; ధవళాక్షి = తెల్లని కన్నులు కలది.
భావము :-
“కలువకన్నులదానా! కొన్నాళ్ళు పర్వతరాజింట్లో ఉంటావు. అలా యుండి చెలికత్తెతో అడవులకు వెళ్ళి శివుని కోరి తపము చేస్తావు. చలించే కన్నులు కలదానా! కోరి తపము చేసిన నిన్ను శివుడు మెచ్చుకుంటాడు. మెచ్చుకుని గౌరవంగా మీ తండ్రి ఇంట వేడుకగా వివాహమాడతాడు. ఆ దేవుని పెండ్లియాడి అర్థాంగ లక్ష్మివై సకల భువన రాజ్య సంపదలనూ పొందుతావు. పొంది ఆరు ముఖములు గల కుమారుని కని సంతోషంగా ఉంటావు.”

2-208-వ.
అని మఱియును.
భావము :-
అని ఇంకనూ.

2-209-ఆ.
నిన్నుఁ బొందఁదలఁచి నెలఁత! యువ్వీళ్ళూరు
చున్నవాఁడు శంభుఁడుగ్రమూర్తి
శంకరుండు భవుఁడు శాశ్వతుం డఖిలాండ
క్రవర్తియైన చంద్రధరుఁడు.

టీక :-
నెలత = ,వనిత.
భావము :-
ఓ వనితా! శంభుడు, ఉగ్రమూర్తి, శంకరుడు, భవుడు, శాశ్వతుడు, అఖిలాండ చక్రవర్తియైన చంద్రధరుడు నిన్ను పొందాలని ఉవ్విళ్ళూరుచున్నాడు.

2-210-వ.
ఇందేల యున్నదానవు వనవాస ప్రయాణంబుచేసి పరమేశ్వరు నేలుకొమ్ము నీకుం గానరాఁడు పరమేశ్వరుండు వీఁడే నినుఁ జూచిపోవుచున్నాఁడు నిశ్చయం" బని చెప్పి వీడ్కొని తన పూర్వప్రకారంబుఁ దాల్చి కైలాసంబునకుం జనియె. నంత నచ్చెలియు నొక్కనాఁడు తన మనంబున ఖండేందుభూషణుం దలఁచి కామమోహావేశంబున నిట్లని తలపోయందొడంగె.

టీక :-
ఖండేందు భూషణుడు = చంద్రధరుడు, శివుడు.
భావము :-
ఇంకా ఇక్కడెందుకున్నావు? అడవులకు వెళ్ళి పరమేశ్వరునేలుకో. ప్రస్తుతం, నీకు కనబడడు కానీ, యదార్థంగా ఆ పరమేశ్వరుడే నిన్ను చూసి పోతున్నాడు.” అని చెప్పి తన నిజరూపంతో కైలాసానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ పార్వతి ఒకనాడు తన మనసులో శివుని తలచి కామమోహావేశముతో ఇలా అనుకోసాగింది.

2-211-ఉ.
లోత నాకు వల్లభుఁడు లోఁబడి ప్పి సమాధినిష్ఠమై
సోలెడి కాయముం గరఁగఁజూచుచు నుండు సుఖంబుగాన శ్రీ
శైనివాసునొద్దఁ బరిచర్యలు సేయఁగలేదు చెల్లరే!
మేల్కొనఁ గూడికూడి యిటు మిన్నక పోయె నిఁకేమిచేయుదున్.

టీక :-
లోలత్వము = చాంచల్యము; సోలు = తూలు; శ్రీశైలవాసుడు = శివుడు; చెల్లరే = అయిపోయింది; మేలు = శుభము; మిన్నక = అప్రయత్నంగా.
భావము :-
వల్లభుడు చాంచల్యము లేక సమాధి నిష్ఠలోనే శరీరాన్ని కరిగిస్తూ సుఖంగా యుంటాడు. అయ్యో అయిపోయింది. శివుని వద్ద సేవలు చెయ్యనేలేదు. ఇంకేమి చేస్తాను. శుభం కలగాలంటే ఇక ఈ దారిలోనే వెళ్తాను.

2-212-సీ.
వినరమ్మ నామాట విశ్వేశ్వరునిఁబాసి
నిలువంగనేరనో నెలఁతలార!
నాగేంద్రధరుమీఁద నా కోరికలుపర్వి
పాయంగనేరనో భామలార!
లరాజువెసఁదోఁచి లరులబాణంబు
లేసినొప్పించెనో యింతులార!
గములరాజుతో నా ప్రకారంబెల్లఁ
దెలియంగఁజెప్పరే తెరవలార!

2-212.1-ఆ.
మణులార నిలువరా దింకఁ దాపంబు
రసిజాక్షులార! సైఁపరాదు
క్కదినముగడచు టొక్కవత్సరముదాఁ
డచుటయ్యె నాకుఁ గాంతలార!

టీక :-
నెలత, భామ, ఇంతి, తెఱవ, రమణి, సరసిజాక్షి, కాంత = స్త్రీ; పర్వి= వ్యాపించు; పాయు = తొలగు; సైపు = ఓర్పు
భావము :-
చెలికత్తెలారా నా మాట వినండి. శివుని విడిచి నేనుండలేను. నాగేంద్రధరుని మీద నా కోరికలు పరచుకున్నాయి ఇక తొలగలేవు. మన్మథుడు వేసిన అందమైన బాణాలు నన్ను బాధిస్తున్నాయి. పర్వత రాజుకి నా వివరాలు తెలియపరచండి. తాపము సహించలేకున్నాను. ఓర్చుకోలేకున్నాను. ఒక రోజు గడవడమంటే ఒక సంవత్సరం గడచినట్లుంది.

2-213-ఉ.
బాశశాంకభూషణునిఁ బాసి చరించుట దుస్తరంబు నీ
లాకలార! చంద్రముఖులార! తపోవనభూమిలోపలన్
జా తపంబుచేసి హరు శంకరు సన్నిధిఁ గాంతు నింక మీ
కే విచారముల్ హిమనగేంద్రునితో వినుపింతు నింతయున్.

టీక :-
దుస్తరము = కష్టము; నీలాలకలు = నల్లని వెంట్రుకలు; చంద్రముఖి = చంద్రుని వంటి ముఖము కలది.
భావము :-
చెలులారా! నీలాలకలారా! చంద్రముఖులారా! బాలశశాంకభూషణుని విడిచి యుండడం తట్టుకోలేను. తపోవన భూమిలో గట్టి తపస్సు చేసి హరుడైన శంకరుని చేరతాను. ఇంక మీకేల విచారము? ఈ విషయమంతా హిమవంతునకు వినిపిస్తాను.

2-214-వ.
అని నిశ్చయంబుచేసి.

టీక :-
నిశ్చయము = నిర్ణయము.
భావము :-
అని నిర్ణయించుకొని.

2-215-మ.
చెలులుం దానును గూడివచ్చి కడఁకన్ శీతాచలాధీశ్వరున్
నారత్నము గాంచి మ్రొక్క వినయాలాపంబులన్ శీతలా
లుఁడున్ మన్నన చేసెఁ జేసెడితఱిన్ చంద్రాస్య హస్తంబుజం
బులు ఫాలంబునఁజేర్చిపల్కె వినయంబున్ భక్తియున్ రంజిలన్.

టీక :-
కడక = యత్నము; మన్నన = గౌరవము; తఱి = సమయము; చంద్రాస్య = చంద్రుని వంటి ముఖము కలది; హస్తము = చేయి; అంబుజము = తామరపూవు; ఫాలము = నుదురు; రంజిల్లు = అనురాగము పొందు.
భావము :-
చెలులు, తానూ కలసి పూనికతో వచ్చి శీతాచలాధీశ్వరుని, మేనకాదేవిని చూసి, నమస్కరించారు. వినయంగా మాట్లాడుతున్న గౌరిని హిమవంతుడు మన్నించే సమయంలో ఆ చంద్రాస్య హస్త కమలములను జోడించి నుదుటికి తాకించి వినయముతో అనురాగముతో ఇలా అంటోంది....

2-216-క.
“ఘసార పుష్ప చందన
 కాంబర భూషణాది నవైభవముల్
 యింట నేమిగొఱఁతయుఁ
నుఁగొనఁగారాదు మిగులఁ లవు గిరీంద్రా!

టీక :-
ఘనసారము = కర్పూరము; కనకాంబరము = పట్టు వస్త్రము; భూషణములు = ఆభరణము, చతుర్విధ అలంకారాలు (వస్త్రము, భూషణము, మాల్యము, అనులేపనము),
భావము :-
“కర్పూరము, పూలు, గంధము, పట్టు వస్త్రాలు, అలంకారాలు మొదలైన గొప్ప వైభవాలకు మన ఇంట లోపము లేదు. కావలసినన్ని ఉన్నాయి గిరీంద్రా!

2-217-వ.
అట్లయినను.
భావము :-
అయినప్పటికీ.

2-218-మ.
శిదేవుం దలపోయఁజొచ్చు నభవున్ జింతించు దేవేశ్వరున్
ళాంగుం ఫణిరాజకంకణధరున్ ర్కించుఁ గాంక్షించు వై
ముం జేయదు నా మనంబు దప మొప్పంజేసి నీ పంపునన్
భునాధీశ్వరు గాంచి వత్తు ననుచున్ భూమీధరేంద్రోత్తమా!

టీక :-
తలపోయు = ఊహించు; చింతించు = ఆలోచించు; ధవళాంగుడు = తెల్లని దేహము వాడు, శివుడు; తర్కించు = వివరించు; కాంక్షించు = కోరు; వైభవము = పెనుపు; భూమీధరేంద్రుడు = పర్వతరాజు, హిమవంతుడు.
భావము :-
శివదేవుని గురించే ఊహిస్తున్నాను. భవుని గురించే ఆలోచిస్తున్నాను. దేవేశ్వరుని, ధవళాంగుని, ఫణిరాజ కంకణధరుని గురించే తర్కిస్తున్నాను. శివుని గూర్చి కోరిక నా మనస్సులో పెరిగిపోతోంది. భూమీధరేంద్రోత్తమా! మీరు పంపిస్తే తపస్సు చేసి,భువనాధీశ్వరుని చూసి వస్తాను” ని హిమవంతా!.

2-219-ఆ.
మిచెప్పనేర్తు నేనేమి సేయుదు
నా వశంబుగాక నా మనంబు
లోకనాథుఁ దవిలి లోఁబడి పాయదు
భ్రాంతిఁ దపముసేయఁ నుపు మయ్య!

టీక :-
తవిలించు = తగుల్చు; పాయు = విడుచు; భ్రాంతి = భ్రమ.
భావము :-
ఏమి చెప్పను? ఏమి చేయను? నా మనస్సు నా ఆధీనములో లేదు. ఆ లేకనాథుని తగులుకొని భ్రమ విడువదు. తపస్సుకు నన్ను పంపండి.

2-220-శా
య్యాసిద్ధము దాఁటరాదు మదిలో నాలింప మీయానతిన్
నెయ్యం బొప్పఁగ మీరు నన్ బనుపఁగా నే నిష్టమైయుంట యొ
ప్పయ్యెన్ వే ననుఁ బంపు మన్న విని యత్యానందచిత్తంబుతో
ధీయ్యుక్తిం గిరిరాజు కూర్మితనయన్ దీవించి కీర్తించుచున్.

టీక :-
సిద్ధము = వాస్తవము; నెయ్యము = సంతోషము; వే = వేగము; ధీయుక్తిన్ = మంచి పద్ధతిలో; కూర్మి = ప్రేమ; తనయ = కుమార్తె; కీర్తించు = పొగడు.
భావము :-
తండ్రీ! నిజానికి మీ ఆజ్ఞను జవదాటలేను. సంతోషంగా మీరు నన్ను పంపిస్తే నా ఇష్టాన్ని పాటిస్తాను. సంతోషంగా నన్ను శీఘ్రమే పంపండి”. అన్న మాటలు విని మిక్కిలి ఆనందించి గిరిరాజు ప్రేమగా తన కుమార్తెను పొగిడి దీవిస్తూ....

2-221-మ.
తినీ వాక్యము వేదవాక్యముసుమీ! చంద్రాస్య! యాతండెపో
తి యంచున్ దననాథు నేడు గడయుంగాఁజూచి సేవింపఁగా
ధృతిమై నుత్తమ కన్య యండ్రు మృగనేత్రిం గన్నయా తండ్రియున్
తిలో సజ్జనమాన్యుఁ డంచు జగముల్ న్నించుఁ గాంతామణీ!

టీక :-
చంద్రాస్య = చంద్రుని వంటి ముఖము కలామె; ధృతి = ధైర్యము; మృగనేత్రి = లేడికన్నులవంటి నేత్రములు కలామె; సజ్జనమాన్యుడు = మంచివారిచే పూజింపబడువాడు; మన్నించు = గౌరవించు.
భావము :-
“ఓ గౌరీసతీ! నీ మాటలు వేదవాక్యములేనమ్మా. చంద్రాస్యా! అతడే గతి యంటూ తన నాథుని సమస్తముగా చూసి సేవిస్తే ఉత్తమకన్య అంటారు. కాంతామణీ! ఆమెను కన్న తండ్రిని కూడా గొప్ప గౌరవనీయుడు అంటూ లోకాలన్నీ గౌరవిస్తాయి.

2-222-మ.
త్రిశారాధితవై జగజ్జననివై దేవేంద్రసంపూజ్యవై
నారాతికిఁ బ్రాణవల్లభవునై మాయాప్రపంచాత్మవై
ది మోదించిన నీవు కూఁతురవునై న్నించితీ పెంపు చా
దె పుణ్యాత్ముఁడనైతినీ కరుణఁ గళ్యాణీ! కృపాంభోనిధీ!

టీక :-
త్రిదశలు = దేవతలు; అంబోనిధి = సముద్రము.
భావము :-
దేవతలచే ఆరాధింపబడే దానివై, లోకాలకు తల్లివై, ఇంద్రాదులకు పూజ్యురాలివై, మన్మథవైరైన శివునికి ప్రాణమైన భార్యవై, మాయాప్రపంచస్వరూపానివై, ఆనందించిన మనసుతో నీవుంటే అటువంటి కూతురుకు నీ దయవలన తండ్రినై పుణ్యాత్ముడనయ్యాను. కళ్యాణీ! దయాసాగరీ! గౌరీసతి ఈ పెంపు చాలదా?.

2-223-క.
నితా! నా విన్నపమిది
వినుము మదిన్నీకుఁ బోవ వేడుక పుట్టెన్
రఁగ నీ వేడుకమై
మున వర్తించు” మనుచు గపతి పల్కెన్.

టీక :-
వనిత = స్త్రీ; విన్నపము = మనవి; తనరు = అతిశయించు; నయము = మేలు.
భావము :-
ఓ వనితా! గౌరీ! నా మనవి వినుము. మదిలో నీకు వెళ్ళాలని కోరిక పుట్టింది. చక్కగా నీ ఇష్టప్రకారం చక్కగా ప్రవర్తించు” అంటూ పర్వతరాజు చెప్పెను.

2-224-వ.
ఇట్లు పలుకు వల్లభుఁ జూచి యగ్గిరీంద్రవల్లభ యగు మేనకాదేవి గౌరీదేవి కిట్లనియె.

టీక :-
వల్లభుడు = భర్త; వల్లభ = భార్య.
భావము :-
ఇలా అంటున్న భర్త మాటలను విన్న పర్వతరాజు భార్య మేనకాదేవి గౌరితో ఇలా అన్నది.

2-225-క.
“ఏమియుఁ గొఱత దపోవన
భూములలోఁ దపము సేయఁ బోయెద ననుచు
న్వేరు భాషించెదవో
భామానిన్నడవి కెట్లు పంపుదుఁ జెపుమా?

టీక :-
వేమరు = మాటిమాటికి.
భావము :-
“ఏమి తక్కువైనదని తపోవనములలో తపము చేయడానికి వెళ్తానని మాటిమాటికి అంటున్నావు? భామా! నిన్ను అడవికి ఎలా పంపిస్తాను చెప్పు?.

2-226-క.
వాలాయించి వనంబుల
నే మ్మ! తపంబుసేయ నిభకుంభకుచా!
హాలాహలభక్షుఁడుమన
లీలావనభూములందు లేఁడే చెపుమా?

టీక :-
వాలాయించి = ఉద్దేశపూర్వకంగా; నిభము = సమానము; కుంభము = కడవ; లీల = వినోదము.
భావము :-
ఓ సతీదేవీ! తపము చేయుటకు కోరిఉద్దేశపూర్వకంగా అడవుల కెందుకమ్మా వెళ్ళడం? శివుడు మన ఉద్యాన వనములలో లేడా చెప్పు!.

2-227-క.
నా! వనభూములలో
హరువెదుకంగనేల? మంజులవాణీ!
చినచోటనె శంభుఁడు
లుగుట సందేహమమ్మ? కంజాతముఖీ!

టీక :-
మలహరుడు = శివుడు; కంజాతము = పద్మము.
భావము :-
పార్వతీదేవీ! వన భూములలో శివుని వెతకడమెందుకు? వలచిన చోటే శివుడుండడం విషయంలో సందేహమా తల్లీ?.

2-228-క.
నీ ముద్దులు నీ మాటలు
నీ ధురాలాపములును నీ మురిపంబుల్
రామా! చూచిన పిమ్మట
నా ది యెట్లుండ నేర్చు లినదళాక్షీ!

టీక :-
ఆలాపములు = మాటలు; రామా = స్త్రీ; నలినదళాక్షి = తామరరేకుల వంటి కన్నులు కలామె.
భావము :-
నీ ముద్దులు, నీ మాటలు, నీ తియ్యనైన మాటలు, నీ మురిపెములు చూసాక (నీవు అడవులలో ఉండడానికి) నా మనసెలా ఒప్పుతుంది? తల్లీ!

2-229-సీ.
గంగావతంసునిఁ రముమజ్జనమార్ప
గంగాజలంబులు లవుమనకు
ననాగకంకణుఁ రమలంకారింప
నకంకణంబులు లవుమనకు
గంధేభదనుజారిఁ ఱకంఠునలఁదింప
గంధంబులెన్నియుఁ లవుమనకు
లరుసాయకవైరి లరించిపూజింప
లరులెన్నెన్నియొ లవుమనకు

2-229.1-ఆ.
ఱియునేమియైన లహరుఁ బూజింపఁ
మలనేత్ర! మనకు లిగియుండఁ
గాననములకేఁగఁ లకంఠి! యేలమ్మ!
నములేడ? ముగ్ధనితలేడ?”

టీక :-
వతంసము = సిగబంతి; మజ్జనమార్చు = స్నానము చేయించు; గందేభము = మదజల గంధము గల ఏనుగు; అలరు = పుష్పము; సాయకము = బాణము; కాననము = అడవి.
భావము :-
గంగను సిగబంతిగా కలవానిని అభిషేకించుటకు గంగాజలము మనకున్నది. గొప్పవైన నాగులు కంకణములుగా కలవానిని అలంకరించడానికి గొప్ప కంకణములు మనకున్నవి. గజాసురవైరి యొక్క గరళకంఠమునకు అలదుటకు గంధములెన్నో మనవద్ద ఉన్నవి. పుష్పబాణవైరిని సంతోషించేలా పూజించుటకు మన వద్ద పూలెన్నో ఉన్నవి. కమలనేత్రా! ఇన్ని యున్నా శివుని పూజించుటకు వనముల కెందుకమ్మా వెళ్ళడం? కలకంఠీ! అడవులెక్కడ? అమాయకపు ముగ్ధ ఆడపిల్లెక్కడ?.”

2-230-వ.
అనవుఁడు కుమారీతిలకంబు తల్లి కిట్లనియె.

టీక :-
కుమారీతిలకము = ఉత్తమమైన కన్య.
భావము :-
అనగా విని ఆ కన్య తల్లితో ఇలా అన్నది.

2-231-శా.
ల్లీశంభుఁడులేనిచోటు గలదే ర్కింప సందేహమే
ముల్లోకంబులు శంభుఁడంచుఁ జదువుల్ మ్రోయంగ నెవ్వారికిన్
చెల్లింపం దగ దమ్మ యిండ్లఁద పముల్ చిత్తంబు రెండై ఫలం
బెల్లం జేరకపోవుఁ గాక జననీ! యెన్నెన్ని మార్గంబులన్.

టీక :-
తర్కించుట = తరచిచూచుట; చదువులు = వేదములు; చెల్లించు = పూర్తిచేయు; చిత్తము = మనసు.
భావము :-
అమ్మా! తరచి చూస్తే శంభుడు లేని చోటు ఉంటుందా? అనుమానమే. ముల్లోకాల్లోనూ శంభుడున్నాడని వేదాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ఎవరూ యిళ్ళల్లో తపస్సు పూర్తిచేయలేరు. ఎన్ని విధాలుగా చేసినా ఇంట్లో చేస్తే మనసు ఏకాగ్రత విరిగి ఫలం దక్కకుండాపోతుంది కదా. తల్లీ!

2-232-క.
తా రిగినచిత్తములోఁ
దారుగుఁజుమీ లతాంగి ద్దయుఁ బ్రీతిన్
తా రుగనిచిత్తములో
తారుగఁడుపాయుఁగాని తామరసాక్షీ!

టీక :-
మరుగు = ఆసక్తమగు; చిత్తము = మనసు; తద్దయు = మిక్కిలి; ప్రీతి = సంతోషము; పాయు = తొలగు; తామరసము = తామర.
భావము :-
లతాంగీ! మేనకాదేవీ! శివుడు తనయందు ఆసక్తిగల మనస్సులోకి తాను మిక్కిలి సంతోషంగా వస్తాడు. తనయందు ఆసక్తి లేని మనసులోంచి తొలగిపోతాడు కానీ రాడు.

2-233-క.
నుఁవలచినఁ దనువలచును
ను వలువకపాసియున్నఁ నువలువఁడిలన్
దుపటాటోపంబులు
 మాయలుపనికిరావు థ్యముతల్లీ!

టీక :-
వలచు = కోరు; పాయు = తొలగు; పటాటోపము = ఆడంబరము; తన = ఆత్మార్థకము; (మన) తథ్యము = సత్యము.
భావము :-
మనం అతనిని కోరితే, శివుడు తానూ కోరతాడు. మనం ఇష్టపడక తొలగియుంటే తనుకూడా మనను ఇష్టపడడు. మన దర్పము, మాయలు అతని వద్ద ఏమీ పనికిరావు. నిజమమ్మా!

2-234-క.
ని కందమూలఫలములు
తిని వనటలఁ జాలడస్సి ధీరాత్మకులై
ముల దపములు సలిపెడు
వాసులు వెఱ్ఱులమ్మ? వారిజనేత్రా!

టీక :-
వనట = కష్టము; డయ్యు = అలయు; ధీరాత్మకులు = మిక్కిలి జ్ఞానము కలవారు; వారిజము = కమలము.
భావము :-
అమ్మా! పద్మముఖీ! అడవులకు వెళ్ళి కందమూలములను తింటూ కష్టములు పడి అలసి జ్ఞానస్వరూపురై వనములలో తపస్సులు చేసే వనవాసులు వెఱ్ఱివారా?

2-235-క.
య నీ లోకంబుల
మీ రెఱుఁగని పనులు గలవె మీకును దగవుల్
వాకచెప్పెడు దాననె
యేరూపంబైన నుద్ధరింపుఁడు నన్నున్.” 

టీక :-
ఆరయ = విచారించు; తగవు = తీర్పు; వారక = ఎల్లప్పుడు; ఉద్ధరించు = రక్షించు.
భావము :-
విచారిస్తే ఈ లోకంలో మీకు తెలియని పనులున్నాయా? మీకు నేను చెప్పగలదాననా? ఎలాగైనా నన్ను రక్షించండి.”

2-236-వ.
అనుచున్న గౌరీదేవి పలుకులు విని గిరీంద్రశేఖరుండు మేనకాదేవియుం దానును సంతసిల్లి “దేవి! యింక మాఱుమాటలు పలుకవెఱతుము భవదీయమనోరథంబులెల్ల నమోఘంబులై ఫలించుఁగాక!” యని కీర్తించి దీవించి వనవాసప్రయాణంబునకుఁ దల్లిదండ్రు లనుమతించిన.

టీక :-
భవదీయ = మీది; మనోరథము = మనస్సలోని కోరిక; అమోఘము = సఫలము; కీర్తించి = అభినందించి.
భావము :-
అంటున్న గౌరీదేవి మాటలు విని హిమవంతుడు, మేనకాదేవి కూడా చాలా సంతోషించి “ఇక మారు మాట్లాడుటకు ఏమీలేదు. నీ కోరికలు సమస్తమూ సఫలమై ఫలించుగాక” అని అభినందించి దీవించి వనవాస ప్రయాణమునకు తల్లిదండ్రులు అనుమతించారు.