పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : త్రయోదశోఽధ్యాయః - 13

12-13-1
సూత ఉవాచ
యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః
వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః .
ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో
యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః

12-13-2
పృష్ఠే భ్రామ్యదమందమందరగిరిగ్రావాగ్రకండూయనాత్
నిద్రాలోః కమఠాకృతేర్భగవతః శ్వాసానిలాః పాంతు వః .
యత్సంస్కారకలానువర్తనవశాద్వేలానిభేనాంభసాం
యాతాయాతమతంద్రితం జలనిధేర్నాద్యాపి విశ్రామ్యతి

12-13-3
పురాణసంఖ్యాసంభూతిమస్య వాచ్యప్రయోజనే .
దానం దానస్య మాహాత్మ్యం పాఠాదేశ్చ నిబోధత

12-13-4
బ్రాహ్మం దశసహస్రాణి పాద్మం పంచోనషష్టి చ .
శ్రీవైష్ణవం త్రయోవింశచ్చతుర్వింశతి శైవకం

12-13-5
దశాష్టౌ శ్రీభాగవతం నారదం పంచవింశతిః .
మార్కండం నవ వాహ్నం చ దశపంచ చతుఃశతం

12-13-6
చతుర్దశ భవిష్యం స్యాత్తథా పంచశతాని చ .
దశాష్టౌ బ్రహ్మవైవర్తం లైంగమేకాదశైవ తు

12-13-7
చతుర్వింశతి వారాహమేకాశీతిసహస్రకం .
స్కాందం శతం తథా చైకం వామనం దశ కీర్తితం

12-13-8
కౌర్మం సప్తదశాఖ్యాతం మాత్స్యం తత్తు చతుర్దశ .
ఏకోనవింశత్సౌపర్ణం బ్రహ్మాండం ద్వాదశైవ తు

12-13-9
ఏవం పురాణసందోహశ్చతుర్లక్ష ఉదాహృతః .
తత్రాష్టాదశసాహస్రం శ్రీభాగవతమిష్యతే

12-13-10
ఇదం భగవతా పూర్వం బ్రహ్మణే నాభిపంకజే .
స్థితాయ భవభీతాయ కారుణ్యాత్సంప్రకాశితం

12-13-11
ఆదిమధ్యావసానేషు వైరాగ్యాఖ్యానసంయుతం .
హరిలీలాకథావ్రాతా మృతానందితసత్సురం

12-13-12
సర్వవేదాంతసారం యద్బ్రహ్మాత్మైకత్వలక్షణం .
వస్త్వద్వితీయం తన్నిష్ఠం కైవల్యైకప్రయోజనం

12-13-13
ప్రౌష్ఠపద్యాం పౌర్ణమాస్యాం హేమసింహసమన్వితం .
దదాతి యో భాగవతం స యాతి పరమాం గతిం

12-13-14
రాజంతే తావదన్యాని పురాణాని సతాం గణే .
యావన్న దృశ్యతే సాక్షాత్శ్రీమద్భాగవతం పరం

12-13-15
(యావద్భాగవతం నైవ శ్రూయతేఽమృతసాగరం)
సర్వవేదాంతసారం హి శ్రీభాగవతమిష్యతే .
తద్రసామృతతృప్తస్య నాన్యత్ర స్యాద్రతిః క్వచిత్

12-13-16
నిమ్నగానాం యథా గంగా దేవానామచ్యుతో యథా .
వైష్ణవానాం యథా శంభుః పురాణానామిదం తథా

12-13-17
క్షేత్రాణాం చైవ సర్వేషాం యథా కాశీ హ్యనుత్తమా .
తథా పురాణవ్రాతానాం శ్రీమద్భాగవతం ద్విజాః

12-13-18
శ్రీమద్భాగవతం పురాణమమలం యద్వైష్ణవానాం ప్రియం
యస్మిన్ పారమహంస్యమేకమమలం జ్ఞానం పరం గీయతే .
తత్ర జ్ఞానవిరాగభక్తిసహితం నైష్కర్మ్యమావిస్కృతం
తచ్ఛృణ్వన్విపఠన్విచారణపరో భక్త్యా విముచ్యేన్నరః

12-13-19
కస్మై యేన విభాసితోఽయమతులో జ్ఞానప్రదీపః పురా
తద్రూపేణ చ నారదాయ మునయే కృష్ణాయ తద్రూపిణా .
యోగీంద్రాయ తదాత్మనాథ భగవద్రాతాయ కారుణ్యతః
తచ్ఛుద్ధం విమలం విశోకమమృతం సత్యం పరం ధీమహి

12-13-20
నమస్తస్మై భగవతే వాసుదేవాయ సాక్షిణే .
య ఇదం కృపయా కస్మై వ్యాచచక్షే ముముక్షవే

12-13-21
యోగీంద్రాయ నమస్తస్మై శుకాయ బ్రహ్మరూపిణే .
సంసారసర్పదష్టం యో విష్ణురాతమమూముచత్

12-13-22
భవే భవే యథా భక్తిః పాదయోస్తవ జాయతే .
తథా కురుష్వ దేవేశ నాథస్త్వం నో యతః ప్రభో

12-13-23
నామసంకీర్తనం యస్య సర్వపాపప్రణాశనం .
ప్రణామో దుఃఖశమనస్తం నమామి హరిం పరం

12-13-24
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే వైయాసక్యామష్టాదశసాహస్ర్యాం
పారమహంస్యాం సంహితాయాం ద్వాదశస్కంధే త్రయోదశోఽధ్యాయః

12-13-25
ఇతి ద్వాదశస్కంధః సమాప్తః
సంపూర్ణోఽయం గ్రంథః

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే .
తేన త్వదంఘ్రికమలే రతిం మే యచ్ఛ శాశ్వతీం
ఓం తత్సత్