పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : సప్తమోఽధ్యాయః - 7

12-7-1
సూత ఉవాచ
అథర్వవిత్సుమంతుశ్చ శిష్యమధ్యాపయత్స్వకాం .
సంహితాం సోఽపి పథ్యాయ వేదదర్శాయ చోక్తవాన్

12-7-2
శౌక్లాయనిర్బ్రహ్మబలిర్మోదోషః పిప్పలాయనిః .
వేదదర్శస్య శిష్యాస్తే పథ్యశిష్యానథో శృణు .
కుముదః శునకో బ్రహ్మన్ జాజలిశ్చాప్యథర్వవిత్

12-7-3
బభ్రుః శిష్యోఽథాంగిరసః సైంధవాయన ఏవ చ .
అధీయేతాం సంహితే ద్వే సావర్ణాద్యాస్తథాపరే

12-7-4
నక్షత్రకల్పః శాంతిశ్చ కశ్యపాంగిరసాదయః .
ఏతే ఆథర్వణాచార్యాః శృణు పౌరాణికాన్ మునే

12-7-5
త్రయ్యారుణిః కశ్యపశ్చ సావర్ణిరకృతవ్రణః .
వైశంపాయనహారీతౌ షడ్ వై పౌరాణికా ఇమే

12-7-6
అధీయంత వ్యాసశిష్యాత్సంహితాం మత్పితుర్ముఖాత్ .
ఏకైకామహమేతేషాం శిష్యః సర్వాః సమధ్యగాం

12-7-7
కశ్యపోఽహం చ సావర్ణీ రామశిష్యోఽకృతవ్రణః .
అధీమహి వ్యాసశిష్యాచ్చత్వారో మూలసంహితాః

12-7-8
పురాణలక్షణం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మర్షిభిర్నిరూపితం .
శృణుష్వ బుద్ధిమాశ్రిత్య వేదశాస్త్రానుసారతః

12-7-9
సర్గోఽస్యాథ విసర్గశ్చ వృత్తిరక్షాంతరాణి చ .
వంశో వంశానుచరితం సంస్థా హేతురపాశ్రయః

12-7-10
దశభిర్లక్షణైర్యుక్తం పురాణం తద్విదో విదుః .
కేచిత్పంచవిధం బ్రహ్మన్ మహదల్పవ్యవస్థయా

12-7-11
అవ్యాకృతగుణక్షోభాన్మహతస్త్రివృతోఽహమః .
భూతమాత్రేంద్రియార్థానాం సంభవః సర్గ ఉచ్యతే

12-7-12
పురుషానుగృహీతానామేతేషాం వాసనామయః .
విసర్గోఽయం సమాహారో బీజాద్బీజం చరాచరం

12-7-13
వృత్తిర్భూతాని భూతానాం చరాణామచరాణి చ .
కృతా స్వేన నృణాం తత్ర కామాచ్చోదనయాపి వా

12-7-14
రక్షాచ్యుతావతారేహా విశ్వస్యాను యుగే యుగే .
తిర్యఙ్మర్త్యర్షిదేవేషు హన్యంతే యైస్త్రయీద్విషః

12-7-15
మన్వంతరం మనుర్దేవా మనుపుత్రాః సురేశ్వరాః .
ఋషయోంఽశావతారాశ్చ హరేః షడ్విధముచ్యతే

12-7-16
రాజ్ఞాం బ్రహ్మప్రసూతానాం వంశస్త్రైకాలికోఽన్వయః .
వంశానుచరితం తేషాం వృత్తం వంశధరాశ్చ యే

12-7-17
నైమిత్తికః ప్రాకృతికో నిత్య ఆత్యంతికో లయః .
సంస్థేతి కవిభిః ప్రోక్తశ్చతుర్ధాస్య స్వభావతః

12-7-18
హేతుర్జీవోఽస్య సర్గాదేరవిద్యాకర్మకారకః .
యం చానుశయినం ప్రాహురవ్యాకృతముతాపరే

12-7-19
వ్యతిరేకాన్వయో యస్య జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు .
మాయామయేషు తద్బ్రహ్మ జీవవృత్తిష్వపాశ్రయః

12-7-20
పదార్థేషు యథా ద్రవ్యం సన్మాత్రం రూపనామసు .
బీజాదిపంచతాంతాసు హ్యవస్థాసు యుతాయుతం

12-7-21
విరమేత యదా చిత్తం హిత్వా వృత్తిత్రయం స్వయం .
యోగేన వా తదాఽఽత్మానం వేదేహాయా నివర్తతే

12-7-22
ఏవం లక్షణలక్ష్యాణి పురాణాని పురావిదః .
మునయోఽష్టాదశ ప్రాహుః క్షుల్లకాని మహాంతి చ

12-7-23
బ్రాహ్మం పాద్మం వైష్ణవం చ శైవం లైంగం సగారుడం .
నారదీయం భాగవతమాగ్నేయం స్కాందసంజ్ఞితం

12-7-24
భవిష్యం బ్రహ్మవైవర్తం మార్కండేయం సవామనం .
వారాహం మాత్స్యం కౌర్మం చ బ్రహ్మాండాఖ్యమితి త్రిషట్

12-7-25
బ్రహ్మన్నిదం సమాఖ్యాతం శాఖాప్రణయనం మునేః .
శిష్యశిష్యప్రశిష్యాణాం బ్రహ్మతేజోవివర్ధనం

12-7-26
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే సప్తమోఽధ్యాయః