పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : ప్రథమోఽధ్యాయః - 1

12-1-1
రాజోవాచ
స్వధామానుగతే కృష్ణే యదువంశవిభూషణే .
కస్య వంశోఽభవత్పృథ్వ్యామేతదాచక్ష్వ మే మునే

12-1-2
శ్రీశుక ఉవాచ
యోఽన్త్యః పురంజయో నామ భావ్యో బార్హద్రథో నృప .
తస్యామాత్యస్తు శునకో హత్వా స్వామినమాత్మజం

12-1-3
ప్రద్యోతసంజ్ఞం రాజానం కర్తా యత్పాలకః సుతః .
విశాఖయూపస్తత్పుత్రో భవితా రాజకస్తతః

12-1-4
నందివర్ధనస్తత్పుత్రః పంచ ప్రద్యోతనా ఇమే .
అష్టాత్రింశోత్తరశతం భోక్ష్యంతి పృథివీం నృపాః

12-1-5
శిశునాగస్తతో భావ్యః కాకవర్ణస్తు తత్సుతః .
క్షేమధర్మా తస్య సుతః క్షేత్రజ్ఞః క్షేమధర్మజః

12-1-6
విధిసారః సుతస్తస్యాజాతశత్రుర్భవిష్యతి .
దర్భకస్తత్సుతో భావీ దర్భకస్యాజయః స్మృతః

12-1-7
నందివర్ధన ఆజేయో మహానందిః సుతస్తతః .
శిశునాగా దశైవైతే షష్ట్యుత్తరశతత్రయం

12-1-8
సమా భోక్ష్యంతి పృథివీం కురుశ్రేష్ఠ కలౌ నృపాః .
మహానందిసుతో రాజన్ శూద్రీగర్భోద్భవో బలీ

12-1-9
మహాపద్మపతిః కశ్చిన్నందః క్షత్రవినాశకృత్ .
తతో నృపా భవిష్యంతి శూద్రప్రాయాస్త్వధార్మికాః

12-1-10
స ఏకచ్ఛత్రాం పృథివీమనుల్లంఘితశాసనః .
శాసిష్యతి మహాపద్మో ద్వితీయ ఇవ భార్గవః

12-1-11
తస్య చాష్టౌ భవిష్యంతి సుమాల్యప్రముఖాః సుతాః .
య ఇమాం భోక్ష్యంతి మహీం రాజానః స్మ శతం సమాః

12-1-12
నవనందాన్ ద్విజః కశ్చిత్ప్రపన్నానుద్ధరిష్యతి .
తేషామభావే జగతీం మౌర్యా భోక్ష్యంతి వై కలౌ

12-1-13
స ఏవ చంద్రగుప్తం వై ద్విజో రాజ్యేఽభిషేక్ష్యతి .
తత్సుతో వారిసారస్తు తతశ్చాశోకవర్ధనః

12-1-14
సుయశా భవితా తస్య సంగతః సుయశః సుతః .
శాలిశూకస్తతస్తస్య సోమశర్మా భవిష్యతి

12-1-15
శతధన్వా తతస్తస్య భవితా తద్బృహద్రథః .
మౌర్యా హ్యేతే దశ నృపాః సప్తత్రింశచ్ఛతోత్తరం

12-1-16
సమా భోక్ష్యంతి పృథివీం కలౌ కురుకులోద్వహ
హత్వా బృహద్రథం మౌర్యం తస్య సేనాపతిః కలౌ .
పుష్యమిత్రస్తు శుంగాహ్వః స్వయం రాజ్యం కరిష్యతి
అగ్నిమిత్రస్తతస్తస్మాత్సుజ్యేష్ఠోఽథ భవిష్యతి

12-1-17
వసుమిత్రో భద్రకశ్చ పులిందో భవితా తతః .
తతో ఘోషః సుతస్తస్మాద్వజ్రమిత్రో భవిష్యతి

12-1-18
తతో భాగవతస్తస్మాద్దేవభూతిరితి శ్రుతః .
శుంగా దశైతే భోక్ష్యంతి భూమిం వర్షశతాధికం

12-1-19
తతః కణ్వానియం భూమిర్యాస్యత్యల్పగుణాన్ నృప .
శుంగం హత్వా దేవభూతిం కణ్వోఽమాత్యస్తు కామినం

12-1-20
స్వయం కరిష్యతే రాజ్యం వసుదేవో మహామతిః .
తస్య పుత్రస్తు భూమిత్రస్తస్య నారాయణః సుతః .
నారాయణస్య భవితా సుశర్మా నామ విశ్రుతః

12-1-21
కాణ్వాయనా ఇమే భూమిం చత్వారింశచ్చ పంచ చ .
శతాని త్రీణి భోక్ష్యంతి వర్షాణాం చ కలౌ యుగే

12-1-22
హత్వా కాణ్వం సుశర్మాణం తద్భృత్యో వృషలో బలీ .
గాం భోక్ష్యత్యంధ్రజాతీయః కంచిత్కాలమసత్తమః

12-1-23
కృష్ణనామాథ తద్భ్రాతా భవితా పృథివీపతిః .
శ్రీశాంతకర్ణస్తత్పుత్రః పౌర్ణమాసస్తు తత్సుతః

12-1-24
లంబోదరస్తు తత్పుత్రస్తస్మాచ్చిబిలకో నృపః .
మేఘస్వాతిశ్చిబిలకాదటమానస్తు తస్య చ

12-1-25
అనిష్టకర్మా హాలేయస్తలకస్తస్య చాత్మజః .
పురీషభీరుస్తత్పుత్రస్తతో రాజా సునందనః

12-1-26
చకోరో బహవో యత్ర శివస్వాతిరరిందమః .
తస్యాపి గోమతీపుత్రః పురీమాన్ భవితా తతః

12-1-27
మేదశిరాః శివస్కందో యజ్ఞశ్రీస్తత్సుతస్తతః .
విజయస్తత్సుతో భావ్యశ్చంద్రవిజ్ఞః స లోమధిః

12-1-28
ఏతే త్రింశన్నృపతయశ్చత్వార్యబ్దశతాని చ .
షట్పంచాశచ్చ పృథివీం భోక్ష్యంతి కురునందన

12-1-29
సప్తాభీరా ఆవభృత్యా దశగర్దభినో నృపాః .
కంకాః షోడశ భూపాలా భవిష్యంత్యతిలోలుపాః

12-1-30
తతోఽష్టౌ యవనా భావ్యాశ్చతుర్దశ తురుష్కకాః .
భూయో దశ గురుండాశ్చ మౌలా ఏకాదశైవ తు

12-1-31
ఏతే భోక్ష్యంతి పృథివీం దశవర్షశతాని చ .
నవాధికాం చ నవతిం మౌలా ఏకాదశ క్షితిం

12-1-32
భోక్ష్యంత్యబ్దశతాన్యంగ త్రీణి తైః సంస్థితే తతః .
కిలకిలాయాం నృపతయో భూతనందోఽథ వంగిరిః

12-1-33
శిశునందిశ్చ తద్భ్రాతా యశోనందిః ప్రవీరకః .
ఇత్యేతే వై వర్షశతం భవిష్యంత్యధికాని షట్

12-1-34
తేషాం త్రయోదశ సుతా భవితారశ్చ బాహ్లికాః .
పుష్పమిత్రోఽథ రాజన్యో దుర్మిత్రోఽస్య తథైవ చ

12-1-35
ఏకకాలా ఇమే భూపాః సప్తాంధ్రాః సప్త కోసలాః .
విదూరపతయో భావ్యా నిషధాస్తత ఏవ హి

12-1-36
మాగధానాం తు భవితా విశ్వస్ఫూర్జిః పురంజయః .
కరిష్యత్యపరో వర్ణాన్ పులిందయదుమద్రకాన్

12-1-37
ప్రజాశ్చాబ్రహ్మభూయిష్ఠాః స్థాపయిష్యతి దుర్మతిః .
వీర్యవాన్ క్షత్రముత్సాద్య పద్మవత్యాం స వై పురి .
అనుగంగమాప్రయాగం గుప్తాం భోక్ష్యతి మేదినీం

12-1-38
సౌరాష్ట్రావంత్యాభీరాశ్చ శూరా అర్బుదమాలవాః .
వ్రాత్యా ద్విజా భవిష్యంతి శూద్రప్రాయా జనాధిపాః

12-1-39
సింధోస్తటం చంద్రభాగాం కౌంతీం కాశ్మీరమండలం .
భోక్ష్యంతి శూద్రా వ్రాత్యాద్యా మ్లేచ్ఛాశ్చాబ్రహ్మవర్చసః

12-1-40
తుల్యకాలా ఇమే రాజన్ మ్లేచ్ఛప్రాయాశ్చ భూభృతః .
ఏతేఽధర్మానృతపరాః ఫల్గుదాస్తీవ్రమన్యవః

12-1-41
స్త్రీబాలగోద్విజఘ్నాశ్చ పరదారధనాదృతాః .
ఉదితాస్తమితప్రాయా అల్పసత్త్వాల్పకాయుషః

12-1-42
అసంస్కృతాః క్రియాహీనా రజసా తమసాఽఽవృతాః .
ప్రజాస్తే భక్షయిష్యంతి మ్లేచ్ఛా రాజన్యరూపిణః

12-1-43
తన్నాథాస్తే జనపదాస్తచ్ఛీలాచారవాదినః .
అన్యోన్యతో రాజభిశ్చ క్షయం యాస్యంతి పీడితాః

12-1-44
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే ప్రథమోఽధ్యాయః