పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : పంచమోఽధ్యాయః - 5

12-5-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అత్రానువర్ణ్యతేఽభీక్ష్ణం విశ్వాత్మా భగవాన్ హరిః .
యస్య ప్రసాదజో బ్రహ్మా రుద్రః క్రోధసముద్భవః

12-5-2
త్వం తు రాజన్ మరిష్యేతి పశుబుద్ధిమిమాం జహి .
న జాతః ప్రాగభూతోఽద్య దేహవత్త్వం న నంక్ష్యసి

12-5-3
న భవిష్యసి భూత్వా త్వం పుత్రపౌత్రాదిరూపవాన్ .
బీజాంకురవద్దేహాదేర్వ్యతిరిక్తో యథానలః

12-5-4
స్వప్నే యథా శిరశ్ఛేదం పంచత్వాద్యాత్మనః స్వయం .
యస్మాత్పశ్యతి దేహస్య తత ఆత్మా హ్యజోఽమరః

12-5-5
ఘటే భిన్నే యథాఽఽకాశ ఆకాశః స్యాద్యథా పురా .
ఏవం దేహే మృతే జీవో బ్రహ్మ సంపద్యతే పునః

12-5-6
మనః సృజతి వై దేహాన్ గుణాన్ కర్మాణి చాత్మనః .
తన్మనః సృజతే మాయా తతో జీవస్య సంసృతిః

12-5-7
స్నేహాధిష్ఠానవర్త్యగ్నిసంయోగో యావదీయతే .
తతో దీపస్య దీపత్వమేవం దేహకృతో భవః .
రజఃసత్త్వతమోవృత్త్యా జాయతేఽథ వినశ్యతి

12-5-8
న తత్రాత్మా స్వయంజ్యోతిర్యో వ్యక్తావ్యక్తయోః పరః .
ఆకాశ ఇవ చాధారో ధ్రువోఽనంతోపమస్తతః

12-5-9
ఏవమాత్మానమాత్మస్థమాత్మనైవామృశ ప్రభో .
బుద్ధ్యానుమానగర్భిణ్యా వాసుదేవానుచింతయా

12-5-10
చోదితో విప్రవాక్యేన న త్వాం ధక్ష్యతి తక్షకః .
మృత్యవో నోపధక్ష్యంతి మృత్యూనాం మృత్యుమీశ్వరం

12-5-11
అహం బ్రహ్మ పరం ధామ బ్రహ్మాహం పరమం పదం .
ఏవం సమీక్షన్నాత్మానమాత్మన్యాధాయ నిష్కలే

12-5-12
దశంతం తక్షకం పాదే లేలిహానం విషాననైః .
న ద్రక్ష్యసి శరీరం చ విశ్వం చ పృథగాత్మనః

12-5-13
ఏతత్తే కథితం తాత యదాత్మా పృష్టవాన్ నృప .
హరేర్విశ్వాత్మనశ్చేష్టాం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి

12-5-14
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే బ్రహ్మోపదేశో నామ పంచమోఽధ్యాయః
షష్ఠోఽధ్యాయః- 6