పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : నవమోఽధ్యాయః - 9

12-9-1
సూత ఉవాచ
సంస్తుతో భగవానిత్థం మార్కండేయేన ధీమతా .
నారాయణో నరసఖః ప్రీత ఆహ భృగూద్వహం

12-9-2
శ్రీభగవానువాచ
భో భో బ్రహ్మర్షివర్యోఽసి సిద్ధ ఆత్మసమాధినా .
మయి భక్త్యానపాయిన్యా తపఃస్వాధ్యాయసంయమైః

12-9-3
వయం తే పరితుష్టాః స్మ త్వద్బృహద్వ్రతచర్యయా .
వరం ప్రతీచ్ఛ భద్రం తే వరదేశాదభీప్సితం

12-9-4
ఋషిరువాచ
జితం తే దేవ దేవేశ ప్రపన్నార్తిహరాచ్యుత .
వరేణైతావతాలం నో యద్భవాన్ సమదృశ్యత

12-9-5
గృహీత్వాజాదయో యస్య శ్రీమత్పాదాబ్జదర్శనం .
మనసా యోగపక్వేన స భవాన్ మేఽక్షిగోచరః

12-9-6
అథాప్యంబుజపత్రాక్ష పుణ్యశ్లోకశిఖామణే .
ద్రక్ష్యే మాయాం యయా లోకః సపాలో వేద సద్భిదాం

12-9-7
సూత ఉవాచ
ఇతీడితోఽర్చితః కామమృషిణా భగవాన్ మునే .
తథేతి స స్మయన్ ప్రాగాద్బదర్యాశ్రమమీశ్వరః

12-9-8
తమేవ చింతయన్నర్థమృషిః స్వాశ్రమ ఏవ సః .
వసన్నగ్న్యర్కసోమాంబుభూవాయువియదాత్మసు

12-9-9
ధ్యాయన్ సర్వత్ర చ హరిం భావద్రవ్యైరపూజయత్ .
క్వచిత్పూజాం విసస్మార ప్రేమప్రసరసంప్లుతః

12-9-10
తస్యైకదా భృగుశ్రేష్ఠ పుష్పభద్రాతటే మునేః .
ఉపాసీనస్య సంధ్యాయాం బ్రహ్మన్ వాయురభూన్మహాన్

12-9-11
తం చండశబ్దం సముదీరయంతం
బలాహకా అన్వభవన్ కరాలాః .
అక్షస్థవిష్ఠా ముముచుస్తడిద్భిః
స్వనంత ఉచ్చైరభివర్షధారాః

12-9-12
తతో వ్యదృశ్యంత చతుఃసముద్రాః
సమంతతః క్ష్మాతలమాగ్రసంతః .
సమీరవేగోర్మిభిరుగ్రనక్ర-
మహాభయావర్తగభీరఘోషాః

12-9-13
అంతర్బహిశ్చాద్భిరతిద్యుభిః ఖరైః
శతహ్రదాభీరుపతాపితం జగత్ .
చతుర్విధం వీక్ష్య సహాత్మనా మునిర్జలాప్లుతాం
క్ష్మాం విమనాః సమత్రసత్

12-9-14
తస్యైవముద్వీక్షత ఊర్మిభీషణః
ప్రభంజనాఘూర్ణితవార్మహార్ణవః .
ఆపూర్యమాణో వరషద్భిరంబుదైః
క్ష్మామప్యధాద్ద్వీపవర్షాద్రిభిః సమం

12-9-15
సక్ష్మాంతరిక్షం సదివం సభాగణం
త్రైలోక్యమాసీత్సహ దిగ్భిరాప్లుతం .
స ఏక ఏవోర్వరితో మహామునిర్బభ్రామ
విక్షిప్య జటా జడాంధవత్

12-9-16
క్షుత్తృట్ పరీతో మకరైస్తిమింగిలైరుపద్రుతో
వీచినభస్వతా హతః .
తమస్యపారే పతితో భ్రమన్ దిశో
న వేద ఖం గాం చ పరిశ్రమేషితః

12-9-17
క్వచిద్గతో మహావర్తే తరలైస్తాడితః క్వచిత్ .
యాదోభిర్భక్ష్యతే క్వాపి స్వయమన్యోన్యఘాతిభిః

12-9-18
క్వచిచ్ఛోకం క్వచిన్మోహం క్వచిద్దుఃఖం సుఖం భయం .
క్వచిన్మృత్యుమవాప్నోతి వ్యాధ్యాదిభిరుతార్దితః

12-9-19
అయుతాయుతవర్షాణాం సహస్రాణి శతాని చ .
వ్యతీయుర్భ్రమతస్తస్మిన్ విష్ణుమాయావృతాత్మనః

12-9-20
స కదాచిద్భ్రమంస్తస్మిన్ పృథివ్యాః కకుది ద్విజః .
న్యగ్రోధపోతం దదృశే ఫలపల్లవశోభితం

12-9-21
ప్రాగుత్తరస్యాం శాఖాయాం తస్యాపి దదృశే శిశుం .
శయానం పర్ణపుటకే గ్రసంతం ప్రభయా తమః

12-9-22
మహామరకతశ్యామం శ్రీమద్వదనపంకజం .
కంబుగ్రీవం మహోరస్కం సునాసం సుందరభ్రువం

12-9-23
శ్వాసైజదలకాభాతం కంబుశ్రీకర్ణదాడిమం .
విద్రుమాధరభాసేషచ్ఛోణాయితసుధాస్మితం

12-9-24
పద్మగర్భారుణాపాంగం హృద్యహాసావలోకనం .
శ్వాసైజద్వలిసంవిగ్ననిమ్ననాభిదలోదరం

12-9-25
చార్వంగులిభ్యాం పాణిభ్యామున్నీయ చరణాంబుజం .
ముఖే నిధాయ విప్రేంద్రో ధయంతం వీక్ష్య విస్మితః

12-9-26
తద్దర్శనాద్వీతపరిశ్రమో ముదా
ప్రోత్ఫుల్లహృత్పద్మవిలోచనాంబుజః .
ప్రహృష్టరోమాద్భుతభావశంకితః
ప్రష్టుం పురస్తం ప్రససార బాలకం

12-9-27
తావచ్ఛిశోర్వై శ్వసితేన భార్గవః
సోఽన్తఃశరీరం మశకో యథాఽఽవిశత్ .
తత్రాప్యదో న్యస్తమచష్ట కృత్స్నశో
యథా పురాముహ్యదతీవ విస్మితః

12-9-28
ఖం రోదసీ భగణానద్రిసాగరాన్
ద్వీపాన్ సవర్షాన్ కకుభః సురాసురాన్ .
వనాని దేశాన్ సరితః పురాకరాన్
ఖేటాన్ వ్రజానాశ్రమవర్ణవృత్తయః

12-9-29
మహాంతి భూతాన్యథ భౌతికాన్యసౌ
కాలం చ నానాయుగకల్పకల్పనం .
యత్కించిదన్యద్వ్యవహారకారణం
దదర్శ విశ్వం సదివావభాసితం

12-9-30
హిమాలయం పుష్పవహాం చ తాం నదీం
నిజాశ్రమం యత్ర ఋషీనపశ్యత్ .
విశ్వం విపశ్యంఛ్వసితాచ్ఛిశోర్వై
బహిర్నిరస్తో న్యపతల్లయాబ్ధౌ

12-9-31
తస్మిన్ పృథివ్యాః కకుది ప్రరూఢం
వటం చ తత్పర్ణపుటే శయానం .
తోకం చ తత్ప్రేమసుధాస్మితేన
నిరీక్షితోఽపాంగనిరీక్షణేన

12-9-32
అథ తం బాలకం వీక్ష్య నేత్రాభ్యాం ధిష్ఠితం హృది .
అభ్యయాదతిసంక్లిష్టః పరిష్వక్తుమధోక్షజం

12-9-33
తావత్స భగవాన్ సాక్షాద్యోగాధీశో గుహాశయః .
అంతర్దధే ఋషేః సద్యో యథేహానీశనిర్మితా

12-9-34
తమన్వథ వటో బ్రహ్మన్ సలిలం లోకసంప్లవః .
తిరోధాయి క్షణాదస్య స్వాశ్రమే పూర్వవత్స్థితః

12-9-35
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే మాయాదర్శనం నామ నవమోఽధ్యాయః