పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : దశమోఽధ్యాయః - 10

12-10-1
సూత ఉవాచ
స ఏవమనుభూయేదం నారాయణవినిర్మితం .
వైభవం యోగమాయాయాస్తమేవ శరణం యయౌ

12-10-2
మార్కండేయ ఉవాచ
ప్రపన్నోఽస్మ్యంఘ్రిమూలం తే ప్రపన్నాభయదం హరే .
యన్మాయయాపి విబుధా ముహ్యంతి జ్ఞానకాశయా

12-10-3
సూత ఉవాచ
తమేవం నిభృతాత్మానం వృషేణ దివి పర్యటన్ .
రుద్రాణ్యా భగవాన్ రుద్రో దదర్శ స్వగణైర్వృతః

12-10-4
అథోమా తమృషిం వీక్ష్య గిరిశం సమభాషత .
పశ్యేమం భగవన్ విప్రం నిభృతాత్మేంద్రియాశయం

12-10-5
నిభృతోదఝషవ్రాతం వాతాపాయే యథార్ణవం .
కుర్వస్య తపసః సాక్షాత్సంసిద్ధిం సిద్ధిదో భవాన్

12-10-6
శ్రీభగవానువాచ
నైవేచ్ఛత్యాశిషః క్వాపి బ్రహ్మర్షిర్మోక్షమప్యుత .
భక్తిం పరాం భగవతి లబ్ధవాన్ పురుషేఽవ్యయే

12-10-7
అథాపి సంవదిష్యామో భవాన్యేతేన సాధునా .
అయం హి పరమో లాభో నృణాం సాధుసమాగమః

12-10-8
సూత ఉవాచ
ఇత్యుక్త్వా తముపేయాయ భగవాన్ స సతాం గతిః .
ఈశానః సర్వవిద్యానామీశ్వరః సర్వదేహినాం

12-10-9
తయోరాగమనం సాక్షాదీశయోర్జగదాత్మనోః .
న వేద రుద్ధధీవృత్తిరాత్మానం విశ్వమేవ చ

12-10-10
భగవాంస్తదభిజ్ఞాయ గిరీశో యోగమాయయా .
ఆవిశత్తద్గుహాకాశం వాయుశ్ఛిద్రమివేశ్వరః

12-10-11
ఆత్మన్యపి శివం ప్రాప్తం తడిత్పింగజటాధరం .
త్ర్యక్షం దశభుజం ప్రాంశుముద్యంతమివ భాస్కరం

12-10-12
వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరం శూలఖట్వాంగచర్మభిః .
అక్షమాలాడమరుకకపాలాసిధనుః సహ

12-10-13
బిభ్రాణం సహసా భాతం విచక్ష్య హృది విస్మితః .
కిమిదం కుత ఏవేతి సమాధేర్విరతో మునిః

12-10-14
నేత్రే ఉన్మీల్య దదృశే సగణం సోమయాగతం .
రుద్రం త్రిలోకైకగురుం ననామ శిరసా మునిః

12-10-15
తస్మై సపర్యాం వ్యదధాత్సగణాయ సహోమయా .
స్వాగతాసనపాద్యార్ఘ్యగంధస్రగ్ధూపదీపకైః

12-10-16
ఆహ చాత్మానుభావేన పూర్ణకామస్య తే విభో .
కరవామ కిమీశాన యేనేదం నిర్వృతం జగత్

12-10-17
నమః శివాయ శాంతాయ సత్త్వాయ ప్రమృడాయ చ .
రజోజుషేఽప్యఘోరాయ నమస్తుభ్యం తమోజుషే

12-10-18
సూత ఉవాచ
ఏవం స్తుతః స భగవానాదిదేవః సతాం గతిః .
పరితుష్టః ప్రసన్నాత్మా ప్రహసంస్తమభాషత

12-10-19
శ్రీభగవానువాచ
వరం వృణీష్వ నః కామం వరదేశా వయం త్రయః .
అమోఘం దర్శనం యేషాం మర్త్యో యద్విందతేఽమృతం

12-10-20
బ్రాహ్మణాః సాధవః శాంతా నిఃసంగా భూతవత్సలాః .
ఏకాంతభక్తా అస్మాసు నిర్వైరాః సమదర్శినః

12-10-21
సలోకా లోకపాలాస్తాన్ వందంత్యర్చంత్యుపాసతే .
అహం చ భగవాన్ బ్రహ్మా స్వయం చ హరిరీశ్వరః

12-10-22
న తే మయ్యచ్యుతేఽజే చ భిదామణ్వపి చక్షతే .
నాత్మనశ్చ జనస్యాపి తద్యుష్మాన్ వయమీమహి

12-10-23
న హ్యమ్మయాని తీర్థాని న దేవాశ్చేతనోజ్ఝితాః .
తే పునంత్యురుకాలేన యూయం దర్శనమాత్రతః

12-10-24
బ్రాహ్మణేభ్యో నమస్యామో యేఽస్మద్రూపం త్రయీమయం .
బిభ్రత్యాత్మసమాధానతపఃస్వాధ్యాయసంయమైః

12-10-25
శ్రవణాద్దర్శనాద్వాపి మహాపాతకినోఽపి వః .
శుధ్యేరన్నంత్యజాశ్చాపి కిము సంభాషణాదిభిః

12-10-26
సూత ఉవాచ
ఇతి చంద్రలలామస్య ధర్మగుహ్యోపబృంహితం .
వచోఽమృతాయనమృషిర్నాతృప్యత్కర్ణయోః పిబన్

12-10-27
స చిరం మాయయా విష్ణోర్భ్రామితః కర్శితో భృశం .
శివవాగమృతధ్వస్తక్లేశపుంజస్తమబ్రవీత్

12-10-28
ఋషిరువాచ
అహో ఈశ్వరలీలేయం దుర్విభావ్యా శరీరిణాం .
యన్నమంతీశితవ్యాని స్తువంతి జగదీశ్వరాః

12-10-29
ధర్మం గ్రాహయితుం ప్రాయః ప్రవక్తారశ్చ దేహినాం .
ఆచరంత్యనుమోదంతే క్రియమాణం స్తువంతి చ

12-10-30
నైతావతా భగవతః స్వమాయామయవృత్తిభిః .
న దుష్యేతానుభావస్తైర్మాయినః కుహకం యథా

12-10-31
సృష్ట్వేదం మనసా విశ్వమాత్మనానుప్రవిశ్య యః .
గుణైః కుర్వద్భిరాభాతి కర్తేవ స్వప్నదృగ్యథా

12-10-32
తస్మై నమో భగవతే త్రిగుణాయ గుణాత్మనే .
కేవలాయాద్వితీయాయ గురవే బ్రహ్మమూర్తయే

12-10-33
కం వృణే ను పరం భూమన్ వరం త్వద్వరదర్శనాత్ .
యద్దర్శనాత్పూర్ణకామః సత్యకామః పుమాన్ భవేత్

12-10-34
వరమేకం వృణేఽథాపి పూర్ణాత్కామాభివర్షణాత్ .
భగవత్యచ్యుతాం భక్తిం తత్పరేషు తథా త్వయి

12-10-35
సూత ఉవాచ
ఇత్యర్చితోఽభిష్టుతశ్చ మునినా సూక్తయా గిరా .
తమాహ భగవాంఛర్వః శర్వయా చాభినందితః

12-10-36
కామో మహర్షే సర్వోఽయం భక్తిమాంస్త్వమధోక్షజే .
ఆకల్పాంతాద్యశః పుణ్యమజరామరతా తథా

12-10-37
జ్ఞానం త్రైకాలికం బ్రహ్మన్ విజ్ఞానం చ విరక్తిమత్ .
బ్రహ్మవర్చస్వినో భూయాత్పురాణాచార్యతాస్తు తే

12-10-38
సూత ఉవాచ
ఏవం వరాన్ స మునయే దత్త్వాగాత్త్ర్యక్ష ఈశ్వరః .
దేవ్యై తత్కర్మ కథయన్ననుభూతం పురామునా

12-10-39
సోఽప్యవాప్తమహాయోగమహిమా భార్గవోత్తమః .
విచరత్యధునాప్యద్ధా హరావేకాంతతాం గతః

12-10-40
అనువర్ణితమేతత్తే మార్కండేయస్య ధీమతః .
అనుభూతం భగవతో మాయావైభవమద్భుతం

12-10-41
ఏతత్కేచిదవిద్వాంసో మాయాసంసృతిరాత్మనః .
అనాద్యావర్తితం నౄణాం కాదాచిత్కం ప్రచక్షతే

12-10-42
య ఏవమేతద్భృగువర్యవర్ణితం
రథాంగపాణేరనుభావభావితం .
సంశ్రావయేత్సంశృణుయాదు తావుభౌ
తయోర్న కర్మాశయసంసృతిర్భవేత్

12-10-43
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే దశమోఽధ్యాయః