పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధః : అష్టమోఽధ్యాయః - 8

12-8-1
శౌనక ఉవాచ
సూత జీవ చిరం సాధో వద నో వదతాం వర .
తమస్యపారే భ్రమతాం నౄణాం త్వం పారదర్శనః

12-8-2
ఆహుశ్చిరాయుషమృషిం మృకండతనయం జనాః .
యః కల్పాంతే ఉర్వరితో యేన గ్రస్తమిదం జగత్

12-8-3
స వా అస్మత్కులోత్పన్నః కల్పేఽస్మిన్ భార్గవర్షభః .
నైవాధునాపి భూతానాం సంప్లవః కోఽపి జాయతే

12-8-4
ఏక ఏవార్ణవే భ్రామ్యన్ దదర్శ పురుషం కిల .
వటపత్రపుటే తోకం శయానం త్వేకమద్భుతం

12-8-5
ఏష నః సంశయో భూయాన్ సూత కౌతూహలం యతః .
తం నశ్ఛింధి మహాయోగిన్ పురాణేష్వపి సమ్మతః

12-8-6
సూత ఉవాచ
ప్రశ్నస్త్వయా మహర్షేఽయం కృతో లోకభ్రమాపహః .
నారాయణకథా యత్ర గీతా కలిమలాపహా

12-8-7
ప్రాప్తద్విజాతిసంస్కారో మార్కండేయః పితుః క్రమాత్ .
ఛందాంస్యధీత్య ధర్మేణ తపఃస్వాధ్యాయసంయుతః

12-8-8
బృహద్వ్రతధరః శాంతో జటిలో వల్కలాంబరః .
బిభ్రత్కమండలుం దండముపవీతం సమేఖలం

12-8-9
కృష్ణాజినం సాక్షసూత్రం కుశాంశ్చ నియమర్ద్ధయే .
అగ్న్యర్కగురువిప్రాత్మస్వర్చయన్ సంధ్యయోర్హరిం

12-8-10
సాయం ప్రాతః స గురవే భైక్ష్యమాహృత్య వాగ్యతః .
బుభుజే గుర్వనుజ్ఞాతః సకృన్నో చేదుపోషితః

12-8-11
ఏవం తపఃస్వాధ్యాయపరో వర్షాణామయుతాయుతం .
ఆరాధయన్ హృషీకేశం జిగ్యే మృత్యుం సుదుర్జయం

12-8-12
బ్రహ్మా భృగుర్భవో దక్షో బ్రహ్మపుత్రాశ్చ యేఽపరే .
నృదేవపితృభూతాని తేనాసన్నతివిస్మితాః

12-8-13
ఇత్థం బృహద్వ్రతధరస్తపఃస్వాధ్యాయసంయమైః .
దధ్యావధోక్షజం యోగీ ధ్వస్తక్లేశాంతరాత్మనా

12-8-14
తస్యైవం యుంజతశ్చిత్తం మహాయోగేన యోగినః .
వ్యతీయాయ మహాన్ కాలో మన్వంతరషడాత్మకః

12-8-15
ఏతత్పురందరో జ్ఞాత్వా సప్తమేఽస్మిన్ కిలాంతరే .
తపోవిశంకితో బ్రహ్మన్నారేభే తద్విఘాతనం

12-8-16
గంధర్వాప్సరసః కామం వసంతమలయానిలౌ .
మునయే ప్రేషయామాస రజస్తోకమదౌ తథా

12-8-17
తే వై తదాశ్రమం జగ్ముర్హిమాద్రేః పార్శ్వ ఉత్తరే .
పుష్పభద్రానదీ యత్ర చిత్రాఖ్యా చ శిలా విభో

12-8-18
తదాశ్రమపదం పుణ్యం పుణ్యద్రుమలతాంచితం .
పుణ్యద్విజకులాకీర్ణం పుణ్యామలజలాశయం

12-8-19
మత్తభ్రమరసంగీతం మత్తకోకిలకూజితం .
మత్తబర్హినటాటోపం మత్తద్విజకులాకులం

12-8-20
వాయుః ప్రవిష్టఆదాయ హిమనిర్ఝరశీకరాన్ .
సుమనోభిః పరిష్వక్తో వవావుత్తంభయన్ స్మరం

12-8-21
ఉద్యచ్చంద్రనిశావక్త్రః ప్రవాలస్తబకాలిభిః .
గోపద్రుమలతాజాలైస్తత్రాసీత్కుసుమాకరః

12-8-22
అన్వీయమానో గంధర్వైర్గీతవాదిత్రయూథకైః .
అదృశ్యతాత్తచాపేషుః స్వఃస్త్రీయూథపతిః స్మరః

12-8-23
హుత్వాగ్నిం సముపాసీనం దదృశుః శక్రకింకరాః .
మీలితాక్షం దురాధర్షం మూర్తిమంతమివానలం

12-8-24
ననృతుస్తస్య పురతః స్త్రియోఽథో గాయకా జగుః .
మృదంగవీణాపణవైర్వాద్యం చక్రుర్మనోరమం

12-8-25
సందధేఽస్త్రం స్వధనుషి కామః పంచముఖం తదా .
మధుర్మనో రజస్తోక ఇంద్రభృత్యా వ్యకంపయన్

12-8-26
క్రీడంత్యాః పుంజికస్థల్యాః కందుకైః స్తనగౌరవాత్ .
భృశముద్విగ్నమధ్యాయాః కేశవిస్రంసితస్రజః

12-8-27
ఇతస్తతో భ్రమద్దృష్టేశ్చలంత్యా అనుకందుకం .
వాయుర్జహార తద్వాసః సూక్ష్మం త్రుటితమేఖలం

12-8-28
విససర్జ తదా బాణం మత్వా తం స్వజితం స్మరః .
సర్వం తత్రాభవన్మోఘమనీశస్య యథోద్యమః

12-8-29
త ఇత్థమపకుర్వంతో మునేస్తత్తేజసా మునే .
దహ్యమానా నివవృతుః ప్రబోధ్యాహిమివార్భకాః

12-8-30
ఇతీంద్రానుచరైర్బ్రహ్మన్ ధర్షితోఽపి మహామునిః .
యన్నాగాదహమో భావం న తచ్చిత్రం మహత్సు హి

12-8-31
దృష్ట్వా నిస్తేజసం కామం సగణం భగవాన్ స్వరాట్ .
శ్రుత్వానుభావం బ్రహ్మర్షేర్విస్మయం సమగాత్పరం

12-8-32
తస్యైవం యుంజతశ్చిత్తం తపఃస్వాధ్యాయసంయమైః .
అనుగ్రహాయావిరాసీన్నరనారాయణో హరిః

12-8-33
తౌ శుక్లకృష్ణౌ నవకంజలోచనౌ
చతుర్భుజౌ రౌరవవల్కలాంబరౌ .
పవిత్రపాణీ ఉపవీతకం త్రివృత్
కమండలుం దండమృజుం చ వైణవం

12-8-34
పద్మాక్షమాలాముత జంతుమార్జనం
వేదం చ సాక్షాత్తప ఏవ రూపిణౌ .
తపత్తడిద్వర్ణపిశంగరోచిషా
ప్రాంశూ దధానౌ విబుధర్షభార్చితౌ

12-8-35
తే వై భగవతో రూపే నరనారాయణావృషీ .
దృష్ట్వోత్థాయాదరేణోచ్చైర్ననామాంగేన దండవత్

12-8-36
స తత్సందర్శనానందనిర్వృతాత్మేంద్రియాశయః .
హృష్టరోమాశ్రుపూర్ణాక్షో న సేహే తావుదీక్షితుం

12-8-37
ఉత్థాయ ప్రాంజలిః ప్రహ్వ ఔత్సుక్యాదాశ్లిషన్నివ .
నమో నమ ఇతీశానౌ బభాషే గద్గదాక్షరః

12-8-38
తయోరాసనమాదాయ పాదయోరవనిజ్య చ .
అర్హణేనానులేపేన ధూపమాల్యైరపూజయత్

12-8-39
సుఖమాసనమాసీనౌ ప్రసాదాభిముఖౌ మునీ .
పునరానమ్య పాదాభ్యాం గరిష్ఠావిదమబ్రవీత్

12-8-40
మార్కండేయ ఉవాచ
కిం వర్ణయే తవ విభో యదుదీరితోఽసుః
సంస్పందతే తమను వాఙ్మన ఇంద్రియాణి .
స్పందంతి వై తనుభృతామజశర్వయోశ్చ
స్వస్యాప్యథాపి భజతామసి భావబంధుః

12-8-41
మూర్తీ ఇమే భగవతో భగవంస్త్రిలోక్యాః
క్షేమాయ తాపవిరమాయ చ మృత్యుజిత్యై .
నానాబిభర్ష్యవితుమన్యతనూర్యథేదం
సృష్ట్వా పునర్గ్రససి సర్వమివోర్ణనాభిః

12-8-42
తస్యావితుః స్థిరచరేశితురంఘ్రిమూలం
యత్స్థం న కర్మగుణకాలరజః స్పృశంతి .
యద్వై స్తువంతి నినమంతి యజంత్యభీక్ష్ణం
ధ్యాయంతి వేదహృదయా మునయస్తదాప్త్యై

12-8-43
నాన్యం తవాంఘ్ర్యుపనయాదపవర్గమూర్తేః
క్షేమం జనస్య పరితో భియ ఈశ విద్మః .
బ్రహ్మా బిభేత్యలమతో ద్విపరార్ధధిష్ణ్యః
కాలస్య తే కిముత తత్కృతభౌతికానాం

12-8-44
తద్వై భజామ్యృతధియస్తవ పాదమూలం
హిత్వేదమాత్మచ్ఛది చాత్మగురోః పరస్య .
దేహాద్యపార్థమసదంత్యమభిజ్ఞమాత్రం
విందేత తే తర్హి సర్వమనీషితార్థం

12-8-45
సత్త్వం రజస్తమ ఇతీశ తవాత్మబంధో
మాయామయాః స్థితిలయోదయహేతవోఽస్య .
లీలాధృతా యదపి సత్త్వమయీ ప్రశాంత్యై
నాన్యే నృణాం వ్యసనమోహభియశ్చ యాభ్యాం

12-8-46
తస్మాత్తవేహ భగవన్నథ తావకానాం
శుక్లాం తనుం స్వదయితాం కుశలా భజంతి .
యత్సాత్వతాః పురుషరూపముశంతి సత్త్వం
లోకో యతోభయముతాత్మసుఖం న చాన్యత్

12-8-47
తస్మై నమో భగవతే పురుషాయ భూమ్నే
విశ్వాయ విశ్వగురవే పరదైవతాయై .
నారాయణాయ ఋషయే చ నరోత్తమాయ
హంసాయ సంయతగిరే నిగమేశ్వరాయ

12-8-48
యం వై న వేద వితథాక్షపథైర్భ్రమద్ధీః
సంతం స్వకేష్వసుషు హృద్యపి దృక్పథేషు .
తన్మాయయావృతమతిః స ఉ ఏవ సాక్షా-
దాద్యస్తవాఖిలగురోరుపసాద్య వేదం

12-8-49
యద్దర్శనం నిగమ ఆత్మరహఃప్రకాశం
ముహ్యంతి యత్ర కవయోఽజపరా యతంతః-
తం సర్వవాదవిషయప్రతిరూపశీలం
వందే మహాపురుషమాత్మనిగూఢబోధం

12-8-50
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
ద్వాదశస్కంధే అష్టమోఽధ్యాయః