పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : త్రయస్త్రింశోఽధ్యాయః 33

10(1)-33-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్థం భగవతో గోప్యః శ్రుత్వా వాచః సుపేశలాః .
జహుర్విరహజం తాపం తదంగోపచితాశిషః

10(1)-33-2
తత్రారభత గోవిందో రాసక్రీడామనువ్రతైః .
స్త్రీరత్నైరన్వితః ప్రీతైరన్యోన్యాబద్ధబాహుభిః

10(1)-33-3
రాసోత్సవః సంప్రవృత్తో గోపీమండలమండితః .
యోగేశ్వరేణ కృష్ణేన తాసాం మధ్యే ద్వయోర్ద్వయోః .
ప్రవిష్టేన గృహీతానాం కంఠే స్వనికటం స్త్రియః

10(1)-33-4
యం మన్యేరన్ నభస్తావద్విమానశతసంకులం .
దివౌకసాం సదారాణామౌత్సుక్యాపహృతాత్మనాం

10(1)-33-5
తతో దుందుభయో నేదుర్నిపేతుః పుష్పవృష్టయః .
జగుర్గంధర్వపతయః సస్త్రీకాస్తద్యశోఽమలం

10(1)-33-6
వలయానాం నూపురాణాం కింకిణీనాం చ యోషితాం .
సప్రియాణామభూచ్ఛబ్దస్తుములో రాసమండలే

10(1)-33-7
తత్రాతిశుశుభే తాభిర్భగవాన్ దేవకీసుతః .
మధ్యే మణీనాం హైమానాం మహామరకతో యథా

10(1)-33-8
పాదన్యాసైర్భుజవిధుతిభిః సస్మితైర్భ్రూవిలాసైః
భజ్యన్ మధ్యైశ్చలకుచపటైః కుండలైర్గండలోలైః .
స్విద్యన్ ముఖ్యః కబరరశనాగ్రంథయః కృష్ణవధ్వో
గాయంత్యస్తం తడిత ఇవ తా మేఘచక్రే విరేజుః

10(1)-33-9
ఉచ్చైర్జగుర్నృత్యమానా రక్తకంఠ్యో రతిప్రియాః .
కృష్ణాభిమర్శముదితా యద్గీతేనేదమావృతం

10(1)-33-10
కాచిత్సమం ముకుందేన స్వరజాతీరమిశ్రితాః .
ఉన్నిన్యే పూజితా తేన ప్రీయతా సాధు సాధ్వితి .
తదేవ ధ్రువమున్నిన్యే తస్యై మానం చ బహ్వదాత్

10(1)-33-11
కాచిద్రాసపరిశ్రాంతా పార్శ్వస్థస్య గదాభృతః .
జగ్రాహ బాహునా స్కంధం శ్లథద్వలయమల్లికా

10(1)-33-12
తత్రైకాంసగతం బాహుం కృష్ణస్యోత్పలసౌరభం .
చందనాలిప్తమాఘ్రాయ హృష్టరోమా చుచుంబ హ

10(1)-33-13
కస్యాశ్చిన్నాట్యవిక్షిప్తకుండలత్విషమండితం .
గండం గండే సందధత్యా అదాత్తాంబూలచర్వితం

10(1)-33-14
నృత్యంతీ గాయతీ కాచిత్కూజన్నూపురమేఖలా .
పార్శ్వస్థాచ్యుతహస్తాబ్జం శ్రాంతాధాత్స్తనయోః శివం

10(1)-33-15
గోప్యో లబ్ధ్వాచ్యుతం కాంతం శ్రియ ఏకాంతవల్లభం .
గృహీతకంఠ్యస్తద్దోర్భ్యాం గాయంత్యస్తం విజహ్రిరే

10(1)-33-16
కర్ణోత్పలాలకవిటంకకపోలఘర్మ-
వక్త్రశ్రియో వలయనూపురఘోషవాద్యైః .
గోప్యః సమం భగవతా ననృతుః స్వకేశ-
స్రస్తస్రజో భ్రమరగాయకరాసగోష్ఠ్యాం

10(1)-33-17
ఏవం పరిష్వంగకరాభిమర్శ-
స్నిగ్ధేక్షణోద్దామవిలాసహాసైః .
రేమే రమేశో వ్రజసుందరీభి-
ర్యథార్భకః స్వప్రతిబింబవిభ్రమః

10(1)-33-18
తదంగసంగప్రముదాకులేంద్రియాః
కేశాన్ దుకూలం కుచపట్టికాం వా .
నాంజః ప్రతివ్యోఢుమలం వ్రజస్త్రియో
విస్రస్తమాలాభరణాః కురూద్వహ

10(1)-33-19
కృష్ణవిక్రీడితం వీక్ష్య ముముహుః ఖేచరస్త్రియః .
కామార్దితాః శశాంకశ్చ సగణో విస్మితోఽభవత్

10(1)-33-20
కృత్వా తావంతమాత్మానం యావతీర్గోపయోషితః .
రేమే స భగవాంస్తాభిరాత్మారామోఽపి లీలయా

10(1)-33-21
తాసామతివిహారేణ శ్రాంతానాం వదనాని సః .
ప్రామృజత్కరుణః ప్రేమ్ణా శంతమేనాంగపాణినా

10(1)-33-22
గోప్యః స్ఫురత్పురటకుండలకుంతలత్విడ్-
గండశ్రియా సుధితహాసనిరీక్షణేన .
మానం దధత్య ఋషభస్య జగుః కృతాని
పుణ్యాని తత్కరరుహస్పర్శప్రమోదాః

10(1)-33-23
తాభిర్యుతః శ్రమమపోహితుమంగసంగ-
ఘృష్టస్రజః స కుచకుంకుమరంజితాయాః .
గంధర్వపాలిభిరనుద్రుత ఆవిశద్వాః
శ్రాంతో గజీభిరిభరాడివ భిన్నసేతుః

10(1)-33-24
సోఽమ్భస్యలం యువతిభిః పరిషిచ్యమానః
ప్రేమ్ణేక్షితః ప్రహసతీభిరితస్తతోఽఙ్గ .
వైమానికైః కుసుమవర్షిభిరీడ్యమానో
రేమే స్వయం స్వరతిరత్ర గజేంద్రలీలః

10(1)-33-25
తతశ్చ కృష్ణోపవనే జలస్థల-
ప్రసూనగంధానిలజుష్టదిక్తటే .
చచార భృంగప్రమదాగణావృతో
యథా మదచ్యుద్ద్విరదః కరేణుభిః

10(1)-33-26
ఏవం శశాంకాంశువిరాజితా నిశాః
స సత్యకామోఽనురతాబలాగణః .
సిషేవ ఆత్మన్యవరుద్ధసౌరతః
సర్వాః శరత్కావ్యకథారసాశ్రయాః

10(1)-33-27
రాజోవాచ
సంస్థాపనాయ ధర్మస్య ప్రశమాయేతరస్య చ .
అవతీర్ణో హి భగవానంశేన జగదీశ్వరః

10(1)-33-28
స కథం ధర్మసేతూనాం వక్తా కర్తాభిరక్షితా .
ప్రతీపమాచరద్బ్రహ్మన్ పరదారాభిమర్శనం

10(1)-33-29
ఆప్తకామో యదుపతిః కృతవాన్ వై జుగుప్సితం .
కిమభిప్రాయ ఏతం నః సంశయం ఛింధి సువ్రత

10(1)-33-30
శ్రీశుక ఉవాచ
ధర్మవ్యతిక్రమో దృష్ట ఈశ్వరాణాం చ సాహసం .
తేజీయసాం న దోషాయ వహ్నేః సర్వభుజో యథా

10(1)-33-31
నైతత్సమాచరేజ్జాతు మనసాపి హ్యనీశ్వరః .
వినశ్యత్యాచరన్ మౌఢ్యాద్యథా రుద్రోఽబ్ధిజం విషం

10(1)-33-32
ఈశ్వరాణాం వచః సత్యం తథైవాచరితం క్వచిత్ .
తేషాం యత్స్వవచోయుక్తం బుద్ధిమాంస్తత్సమాచరేత్

10(1)-33-33
కుశలాచరితేనైషామిహ స్వార్థో న విద్యతే .
విపర్యయేణ వానర్థో నిరహంకారిణాం ప్రభో

10(1)-33-34
కిముతాఖిలసత్త్వానాం తిర్యఙ్మర్త్యదివౌకసాం .
ఈశితుశ్చేశితవ్యానాం కుశలాకుశలాన్వయః

10(1)-33-35
యత్పాదపంకజపరాగనిషేవతృప్తా
యోగప్రభావవిధుతాఖిలకర్మబంధాః .
స్వైరం చరంతి మునయోఽపి న నహ్యమానా-
స్తస్యేచ్ఛయాత్తవపుషః కుత ఏవ బంధః

10(1)-33-36
గోపీనాం తత్పతీనాం చ సర్వేషామేవ దేహినాం .
యోఽన్తశ్చరతి సోఽధ్యక్షః క్రీడనేనేహ దేహభాక్

10(1)-33-37
అనుగ్రహాయ భూతానాం మానుషం దేహమాస్థితః .
భజతే తాదృశీః క్రీడా యాః శ్రుత్వా తత్పరో భవేత్

10(1)-33-38
నాసూయన్ ఖలు కృష్ణాయ మోహితాస్తస్య మాయయా .
మన్యమానాః స్వపార్శ్వస్థాన్ స్వాన్ స్వాన్ దారాన్ వ్రజౌకసః

10(1)-33-39
బ్రహ్మరాత్ర ఉపావృత్తే వాసుదేవానుమోదితాః .
అనిచ్ఛంత్యో యయుర్గోప్యః స్వగృహాన్ భగవత్ప్రియాః

10(1)-33-40
విక్రీడితం వ్రజవధూభిరిదం చ విష్ణోః
శ్రద్ధాన్వితోఽనుశృణుయాదథ వర్ణయేద్యః .
భక్తిం పరాం భగవతి ప్రతిలభ్య కామం
హృద్రోగమాశ్వపహినోత్యచిరేణ ధీరః

10(1)-33-41
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే రాసక్రీడావర్ణనం నామ
త్రయస్త్రింశోఽధ్యాయః