పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : త్రింశోఽధ్యాయః -30

10(1)-30-1
త్రింశోఽధ్యాయః- 30
శ్రీశుక ఉవాచ
అంతర్హితే భగవతి సహసైవ వ్రజాంగనాః .
అతప్యంస్తమచక్షాణాః కరిణ్య ఇవ యూథపం

10(1)-30-2
గత్యానురాగస్మితవిభ్రమేక్షితై-
ర్మనోరమాలాపవిహారవిభ్రమైః .
ఆక్షిప్తచిత్తాః ప్రమదా రమాపతేస్తాస్తా
విచేష్టా జగృహుస్తదాత్మికాః

10(1)-30-3
గతిస్మితప్రేక్షణభాషణాదిషు
ప్రియాః ప్రియస్య ప్రతిరూఢమూర్తయః .
అసావహం త్విత్యబలాస్తదాత్మికా
న్యవేదిషుః కృష్ణవిహారవిభ్రమాః

10(1)-30-4
గాయంత్య ఉచ్చైరముమేవ సంహతా
విచిక్యురున్మత్తకవద్వనాద్వనం .
పప్రచ్ఛురాకాశవదంతరం బహిర్భూతేషు
సంతం పురుషం వనస్పతీన్

10(1)-30-5
దృష్టో వః కచ్చిదశ్వత్థ ప్లక్ష న్యగ్రోధ నో మనః .
నందసూనుర్గతో హృత్వా ప్రేమహాసావలోకనైః

10(1)-30-6
కచ్చిత్కురబకాశోకనాగపున్నాగచంపకాః .
రామానుజో మానినీనామితో దర్పహరస్మితః

10(1)-30-7
కచ్చిత్తులసి కల్యాణి గోవిందచరణప్రియే .
సహ త్వాలికులైర్బిభ్రద్దృష్టస్తేఽతిప్రియోఽచ్యుతః

10(1)-30-8
మాలత్యదర్శి వః కచ్చిన్మల్లికే జాతి యూథికే .
ప్రీతిం వో జనయన్ యాతః కరస్పర్శేన మాధవః

10(1)-30-9
చూతప్రియాలపనసాసనకోవిదార-
జంబ్వర్కబిల్వబకులామ్రకదంబనీపాః .
యేఽన్యే పరార్థభవకా యమునోపకూలాః
శంసంతు కృష్ణపదవీం రహితాత్మనాం నః

10(1)-30-10
కిం తే కృతం క్షితి తపో బత కేశవాంఘ్రి-
స్పర్శోత్సవోత్పులకితాంగరుహైర్విభాసి .
అప్యంఘ్రిసంభవ ఉరుక్రమవిక్రమాద్వా
ఆహో వరాహవపుషః పరిరంభణేన

10(1)-30-11
అప్యేణపత్న్యుపగతః ప్రియయేహ గాత్రై-
స్తన్వన్ దృశాం సఖి సునిర్వృతిమచ్యుతో వః .
కాంతాంగసంగకుచకుంకుమరంజితాయాః
కుందస్రజః కులపతేరిహ వాతి గంధః

10(1)-30-12
బాహుం ప్రియాంస ఉపధాయ గృహీతపద్మో
రామానుజస్తులసికాలికులైర్మదాంధైః .
అన్వీయమాన ఇహ వస్తరవః ప్రణామం
కిం వాభినందతి చరన్ ప్రణయావలోకైః

10(1)-30-13
పృచ్ఛతేమా లతా బాహూనప్యాశ్లిష్టా వనస్పతేః .
నూనం తత్కరజస్పృష్టా బిభ్రత్యుత్పులకాన్యహో

10(1)-30-14
ఇత్యున్మత్తవచో గోప్యః కృష్ణాన్వేషణకాతరాః .
లీలా భగవతస్తాస్తా హ్యనుచక్రుస్తదాత్మికాః

10(1)-30-15
కస్యాశ్చిత్పూతనాయంత్యాః కృష్ణాయంత్యపిబత్స్తనం .
తోకాయిత్వా రుదత్యన్యా పదాహన్ శకటాయతీం

10(1)-30-16
దైత్యాయిత్వా జహారాన్యామేకా కృష్ణార్భభావనాం .
రింగయామాస కాప్యంఘ్రీ కర్షంతీ ఘోషనిఃస్వనైః

10(1)-30-17
కృష్ణరామాయితే ద్వే తు గోపాయంత్యశ్చ కాశ్చన .
వత్సాయతీం హంతి చాన్యా తత్రైకా తు బకాయతీం

10(1)-30-18
ఆహూయ దూరగా యద్వత్కృష్ణస్తమనుకుర్వతీం .
వేణుం క్వణంతీం క్రీడంతీమన్యాః శంసంతి సాధ్వితి

10(1)-30-19
కస్యాంచిత్స్వభుజం న్యస్య చలంత్యాహాపరా నను .
కృష్ణోఽహం పశ్యత గతిం లలితామితి తన్మనాః

10(1)-30-20
మా భైష్ట వాతవర్షాభ్యాం తత్త్రాణం విహితం మయా .
ఇత్యుక్త్వైకేన హస్తేన యతంత్యున్నిదధేఽమ్బరం

10(1)-30-21
ఆరుహ్యైకా పదాఽఽక్రమ్య శిరస్యాహాపరాం నృప .
దుష్టాహే గచ్ఛ జాతోఽహం ఖలానాం నను దండధృక్

10(1)-30-22
తత్రైకోవాచ హే గోపా దావాగ్నిం పశ్యతోల్బణం .
చక్షూంష్యాశ్వపిదధ్వం వో విధాస్యే క్షేమమంజసా

10(1)-30-23
(బద్ధాన్యయా స్రజా కాచిత్తన్వీ తత్ర ఉలూఖలే .)
బధ్నామి భాండభేత్తారం హైయంగవముషం త్వితి .
భీతా సుదృక్ పిధాయాస్యం భేజే భీతివిడంబనం

10(1)-30-24
ఏవం కృష్ణం పృచ్ఛమానా వృందావనలతాస్తరూన్ .
వ్యచక్షత వనోద్దేశే పదాని పరమాత్మనః

10(1)-30-25
పదాని వ్యక్తమేతాని నందసూనోర్మహాత్మనః .
లక్ష్యంతే హి ధ్వజాంభోజవజ్రాంకుశయవాదిభిః

10(1)-30-26
తైస్తైః పదైస్తత్పదవీమన్విచ్ఛంత్యోఽగ్రతోఽబలాః .
వధ్వాః పదైః సుపృక్తాని విలోక్యార్తాః సమబ్రువన్

10(1)-30-27
కస్యాః పదాని చైతాని యాతాయా నందసూనునా .
అంసన్యస్తప్రకోష్ఠాయాః కరేణోః కరిణా యథా

10(1)-30-28
అనయాఽఽరాధితో నూనం భగవాన్ హరిరీశ్వరః .
యన్నో విహాయ గోవిందః ప్రీతో యామనయద్రహః

10(1)-30-29
ధన్యా అహో అమీ ఆల్యో గోవిందాంఘ్ర్యబ్జరేణవః .
యాన్ బ్రహ్మేశౌ రమాదేవీ దధుర్మూర్ధ్న్యఘనుత్తయే

10(1)-30-30
తస్యా అమూని నః క్షోభం కుర్వంత్యుచ్చైః పదాని యత్ .
యైకాపహృత్య గోపీనాం రహో భుంక్తేఽచ్యుతాధరం

10(1)-30-31
న లక్ష్యంతే పదాన్యత్ర తస్యా నూనం తృణాంకురైః .
ఖిద్యత్సుజాతాంఘ్రితలామున్నిన్యే ప్రేయసీం ప్రియః

10(1)-30-32
ఇమాన్యధికమగ్నాని పదాని వహతో వధూం .
గోప్యః పశ్యత కృష్ణస్య భారాక్రాంతస్య కామినః

10(1)-30-33
అత్రావరోపితా కాంతా పుష్పహేతోర్మహాత్మనా .
అత్ర ప్రసూనావచయః ప్రియార్థే ప్రేయసా కృతః .
ప్రపదాక్రమణే ఏతే పశ్యతాసకలే పదే

10(1)-30-34
కేశప్రసాధనం త్వత్ర కామిన్యాః కామినా కృతం .
తాని చూడయతా కాంతాముపవిష్టమిహ ధ్రువం

10(1)-30-35
రేమే తయా చాత్మరత ఆత్మారామోఽప్యఖండితః .
కామినాం దర్శయన్ దైన్యం స్త్రీణాం చైవ దురాత్మతాం

10(1)-30-36
ఇత్యేవం దర్శయంత్యస్తాశ్చేరుర్గోప్యో విచేతసః .
యాం గోపీమనయత్కృష్ణో విహాయాన్యాః స్త్రియో వనే

10(1)-30-37
సా చ మేనే తదాఽఽత్మానం వరిష్ఠం సర్వయోషితాం .
హిత్వా గోపీః కామయానా మామసౌ భజతే ప్రియః

10(1)-30-38
తతో గత్వా వనోద్దేశం దృప్తా కేశవమబ్రవీత్ .
న పారయేఽహం చలితుం నయ మాం యత్ర తే మనః

10(1)-30-39
ఏవముక్తః ప్రియామాహ స్కంధ ఆరుహ్యతామితి .
తతశ్చాంతర్దధే కృష్ణః సా వధూరన్వతప్యత

10(1)-30-40
హా నాథ రమణ ప్రేష్ఠ క్వాసి క్వాసి మహాభుజ .
దాస్యాస్తే కృపణాయా మే సఖే దర్శయ సన్నిధిం

10(1)-30-41
అన్విచ్ఛంత్యో భగవతో మార్గం గోప్యోఽవిదూరితః .
దదృశుః ప్రియవిశ్లేషమోహితాం దుఃఖితాం సఖీం

10(1)-30-42
తయా కథితమాకర్ణ్య మానప్రాప్తిం చ మాధవాత్ .
అవమానం చ దౌరాత్మ్యాద్విస్మయం పరమం యయుః

10(1)-30-43
తతోఽవిశన్ వనం చంద్రజ్యోత్స్నా యావద్విభావ్యతే .
తమః ప్రవిష్టమాలక్ష్య తతో నివవృతుః స్త్రియః

10(1)-30-44
తన్మనస్కాస్తదాలాపాస్తద్విచేష్టాస్తదాత్మికాః .
తద్గుణానేవ గాయంత్యో నాత్మాగారాణి సస్మరుః

10(1)-30-45
పునః పులినమాగత్య కాలింద్యాః కృష్ణభావనాః .
సమవేతా జగుః కృష్ణం తదాగమనకాంక్షితాః

10(1)-30-46
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే రాసక్రీడాయాం కృష్ణాన్వేషణం నామ
త్రింశోఽధ్యాయః