పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : షడ్వింశోఽధ్యాయః - 26

10(1)-26-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం విధాని కర్మాణి గోపాః కృష్ణస్య వీక్ష్య తే .
అతద్వీర్యవిదః ప్రోచుః సమభ్యేత్య సువిస్మితాః

10(1)-26-2
బాలకస్య యదేతాని కర్మాణ్యత్యద్భుతాని వై .
కథమర్హత్యసౌ జన్మ గ్రామ్యేష్వాత్మజుగుప్సితం

10(1)-26-3
యః సప్తహాయనో బాలః కరేణైకేన లీలయా .
కథం బిభ్రద్గిరివరం పుష్కరం గజరాడివ

10(1)-26-4
తోకేనామీలితాక్షేణ పూతనాయా మహౌజసః .
పీతః స్తనః సహ ప్రాణైః కాలేనేవ వయస్తనోః

10(1)-26-5
హిన్వతోఽధఃశయానస్య మాస్యస్య చరణావుదక్ .
అనోఽపతద్విపర్యస్తం రుదతః ప్రపదాహతం

10(1)-26-6
ఏకహాయన ఆసీనో హ్రియమాణో విహాయసా .
దైత్యేన యస్తృణావర్తమహన్ కంఠగ్రహాతురం

10(1)-26-7
క్వచిద్ధైయంగవస్తైన్యే మాత్రా బద్ధ ఉదూఖలే .
గచ్ఛన్నర్జునయోర్మధ్యే బాహుభ్యాం తావపాతయత్

10(1)-26-8
వనే సంచారయన్ వత్సాన్ సరామో బాలకైర్వృతః .
హంతుకామం బకం దోర్భ్యాం ముఖతోఽరిమపాటయత్

10(1)-26-9
వత్సేషు వత్సరూపేణ ప్రవిశంతం జిఘాంసయా .
హత్వా న్యపాతయత్తేన కపిత్థాని చ లీలయా

10(1)-26-10
హత్వా రాసభదైతేయం తద్బంధూంశ్చ బలాన్వితః .
చక్రే తాలవనం క్షేమం పరిపక్వఫలాన్వితం

10(1)-26-11
ప్రలంబం ఘాతయిత్వోగ్రం బలేన బలశాలినా .
అమోచయద్వ్రజపశూన్ గోపాంశ్చారణ్యవహ్నితః

10(1)-26-12
ఆశీవిషతమాహీంద్రం దమిత్వా విమదం హ్రదాత్ .
ప్రసహ్యోద్వాస్య యమునాం చక్రేఽసౌ నిర్విషోదకాం

10(1)-26-13
దుస్త్యజశ్చానురాగోఽస్మిన్ సర్వేషాం నో వ్రజౌకసాం .
నంద తే తనయేఽస్మాసు తస్యాప్యౌత్పత్తికః కథం

10(1)-26-14
క్వ సప్తహాయనో బాలః క్వ మహాద్రివిధారణం .
తతో నో జాయతే శంకా వ్రజనాథ తవాత్మజే

10(1)-26-15
నంద ఉవాచ
శ్రూయతాం మే వచో గోపా వ్యేతు శంకా చ వోఽర్భకే .
ఏనం కుమారముద్దిశ్య గర్గో మే యదువాచ హ

10(1)-26-16
వర్ణాస్త్రయః కిలాస్యాసన్ గృహ్ణతోఽనుయుగం తనూః .
శుక్లో రక్తస్తథా పీత ఇదానీం కృష్ణతాం గతః

10(1)-26-17
ప్రాగయం వసుదేవస్య క్వచిజ్జాతస్తవాత్మజః .
వాసుదేవ ఇతి శ్రీమానభిజ్ఞాః సంప్రచక్షతే

10(1)-26-18
బహూని సంతి నామాని రూపాణి చ సుతస్య తే .
గుణకర్మానురూపాణి తాన్యహం వేద నో జనాః

10(1)-26-19
ఏష వః శ్రేయ ఆధాస్యద్గోపగోకులనందనః .
అనేన సర్వదుర్గాణి యూయమంజస్తరిష్యథ

10(1)-26-20
పురానేన వ్రజపతే సాధవో దస్యుపీడితాః .
అరాజకే రక్ష్యమాణా జిగ్యుర్దస్యూన్ సమేధితాః

10(1)-26-21
య ఏతస్మిన్ మహాభాగాః ప్రీతిం కుర్వంతి మానవాః .
నారయోఽభిభవంత్యేతాన్ విష్ణుపక్షానివాసురాః

10(1)-26-22
తస్మాన్నంద కుమారోఽయం నారాయణసమో గుణైః .
శ్రియా కీర్త్యానుభావేన తత్కర్మసు న విస్మయః

10(1)-26-23
ఇత్యద్ధా మాం సమాదిశ్య గర్గే చ స్వగృహం గతే .
మన్యే నారాయణస్యాంశం కృష్ణమక్లిష్టకారిణం

10(1)-26-24
ఇతి నందవచః శ్రుత్వా గర్గగీతం వ్రజౌకసః .
దృష్టశ్రుతానుభావాస్తే కృష్ణస్యామితతేజసః .
ముదితా నందమానర్చుః కృష్ణం చ గతవిస్మయాః

10(1)-26-25
దేవే వర్షతి యజ్ఞవిప్లవరుషా వజ్రాశ్మపర్షానిలైః
సీదత్పాలపశుస్త్రి ఆత్మశరణం దృష్ట్వానుకంప్యుత్స్మయన్ .
ఉత్పాట్యైకకరేణ శైలమబలో లీలోచ్ఛిలీంధ్రం యథా
బిభ్రద్గోష్ఠమపాన్మహేంద్రమదభిత్ప్రీయాన్న ఇంద్రో గవాం

10(1)-26-26
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే షడ్వింశోఽధ్యాయః