పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : సప్తత్రింశోఽధ్యాయః - 37

10(1)-37-1
శ్రీశుక ఉవాచ
కేశీ తు కంసప్రహితః ఖురైర్మహీం
మహాహయో నిర్జరయన్ మనోజవః .
సటావధూతాభ్రవిమానసంకులం
కుర్వన్నభో హేషితభీషితాఖిలః

10(1)-37-2
విశాలనేత్రో వికటాస్యకోటరో
బృహద్గలో నీలమహాంబుదోపమః .
దురాశయః కంసహితం చికీర్షుర్వ్రజం
స నందస్య జగామ కంపయన్

10(1)-37-3
తం త్రాసయంతం భగవాన్ స్వగోకులం
తద్ధేషితైర్వాలవిఘూర్ణితాంబుదం .
ఆత్మానమాజౌ మృగయంతమగ్రణీ-
రుపాహ్వయత్స వ్యనదన్మృగేంద్రవత్

10(1)-37-4
స తం నిశామ్యాభిముఖో ముఖేన ఖం
పిబన్నివాభ్యద్రవదత్యమర్షణః .
జఘాన పద్భ్యామరవిందలోచనం
దురాసదశ్చండజవో దురత్యయః

10(1)-37-5
తద్వంచయిత్వా తమధోక్షజో రుషా
ప్రగృహ్య దోర్భ్యాం పరివిధ్య పాదయోః .
సావజ్ఞముత్సృజ్య ధనుః శతాంతరే
యథోరగం తార్క్ష్యసుతో వ్యవస్థితః

10(1)-37-6
స లబ్ధసంజ్ఞః పునరుత్థితో రుషా
వ్యాదాయ కేశీ తరసాఽఽపతద్ధరిం .
సోఽప్యస్య వక్త్రే భుజముత్తరం స్మయన్
ప్రవేశయామాస యథోరగం బిలే

10(1)-37-7
దంతా నిపేతుర్భగవద్భుజస్పృశస్తే
కేశినస్తప్తమయః స్పృశో యథా .
బాహుశ్చ తద్దేహగతో మహాత్మనో
యథాఽఽమయః సంవవృధే ఉపేక్షితః

10(1)-37-8
సమేధమానేన స కృష్ణబాహునా
నిరుద్ధవాయుశ్చరణాంశ్చ విక్షిపన్ .
ప్రస్విన్నగాత్రః పరివృత్తలోచనః
పపాత లేండం విసృజన్ క్షితౌ వ్యసుః

10(1)-37-9
తద్దేహతః కర్కటికాఫలోపమాద్-
వ్యసోరపాకృష్య భుజం మహాభుజః .
అవిస్మితోఽయత్నహతారిరుత్స్మయైః
ప్రసూనవర్షైర్దివిషద్భిరీడితః

10(1)-37-10
దేవర్షిరుపసంగమ్య భాగవతప్రవరో నృప .
కృష్ణమక్లిష్టకర్మాణం రహస్యేతదభాషత

10(1)-37-11
కృష్ణ కృష్ణాప్రమేయాత్మన్ యోగేశ జగదీశ్వర .
వాసుదేవాఖిలావాస సాత్వతాం ప్రవర ప్రభో

10(1)-37-12
త్వమాత్మా సర్వభూతానామేకో జ్యోతిరివైధసాం .
గూఢో గుహాశయః సాక్షీ మహాపురుష ఈశ్వరః

10(1)-37-13
ఆత్మనాఽఽత్మాఽఽశ్రయః పూర్వం మాయయా ససృజే గుణాన్ .
తైరిదం సత్యసంకల్పః సృజస్యత్స్యవసీశ్వరః

10(1)-37-14
స త్వం భూధరభూతానాం దైత్యప్రమథరక్షసాం .
అవతీర్ణో వినాశాయ సేతూనాం రక్షణాయ చ

10(1)-37-15
దిష్ట్యా తే నిహతో దైత్యో లీలయాయం హయాకృతిః .
యస్య హేషితసంత్రస్తాస్త్యజంత్యనిమిషా దివం

10(1)-37-16
చాణూరం ముష్టికం చైవ మల్లానన్యాంశ్చ హస్తినం .
కంసం చ నిహతం ద్రక్ష్యే పరశ్వోఽహని తే విభో

10(1)-37-17
తస్యాను శంఖయవనమురాణాం నరకస్య చ .
పారిజాతాపహరణమింద్రస్య చ పరాజయం

10(1)-37-18
ఉద్వాహం వీరకన్యానాం వీర్యశుల్కాదిలక్షణం .
నృగస్య మోక్షణం పాపాద్ద్వారకాయాం జగత్పతే

10(1)-37-19
స్యమంతకస్య చ మణేరాదానం సహ భార్యయా .
మృతపుత్రప్రదానం చ బ్రాహ్మణస్య స్వధామతః

10(1)-37-20
పౌండ్రకస్య వధం పశ్చాత్కాశిపుర్యాశ్చ దీపనం .
దంతవక్త్రస్య నిధనం చైద్యస్య చ మహాక్రతౌ

10(1)-37-21
యాని చాన్యాని వీర్యాణి ద్వారకామావసన్ భవాన్ .
కర్తా ద్రక్ష్యామ్యహం తాని గేయాని కవిభిర్భువి

10(1)-37-22
అథ తే కాలరూపస్య క్షపయిష్ణోరముష్య వై .
అక్షౌహిణీనాం నిధనం ద్రక్ష్యామ్యర్జునసారథేః

10(1)-37-23
విశుద్ధవిజ్ఞానఘనం స్వసంస్థయా
సమాప్తసర్వార్థమమోఘవాంఛితం .
స్వతేజసా నిత్యనివృత్తమాయా-
గుణప్రవాహం భగవంతమీమహి

10(1)-37-24
త్వామీశ్వరం స్వాశ్రయమాత్మమాయయా
వినిర్మితాశేషవిశేషకల్పనం .
క్రీడార్థమద్యాత్తమనుష్యవిగ్రహం
నతోఽస్మి ధుర్యం యదువృష్ణిసాత్వతాం

10(1)-37-25
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం యదుపతిం కృష్ణం భాగవతప్రవరో మునిః .
ప్రణిపత్యాభ్యనుజ్ఞాతో యయౌ తద్దర్శనోత్సవః

10(1)-37-26
భగవానపి గోవిందో హత్వా కేశినమాహవే .
పశూనపాలయత్పాలైః ప్రీతైర్వ్రజసుఖావహః

10(1)-37-27
ఏకదా తే పశూన్ పాలాశ్చారయంతోఽద్రిసానుషు .
చక్రుర్నిలాయనక్రీడాశ్చోరపాలాపదేశతః

10(1)-37-28
తత్రాసన్ కతిచిచ్చోరాః పాలాశ్చ కతిచిన్నృప .
మేషాయితాశ్చ తత్రైకే విజహ్రురకుతోభయాః

10(1)-37-29
మయపుత్రో మహామాయో వ్యోమో గోపాలవేషధృక్ .
మేషాయితానపోవాహ ప్రాయశ్చోరాయితో బహూన్

10(1)-37-30
గిరిదర్యాం వినిక్షిప్య నీతం నీతం మహాసురః .
శిలయా పిదధే ద్వారం చతుఃపంచావశేషితాః

10(1)-37-31
తస్య తత్కర్మ విజ్ఞాయ కృష్ణః శరణదః సతాం .
గోపాన్ నయంతం జగ్రాహ వృకం హరిరివౌజసా

10(1)-37-32
స నిజం రూపమాస్థాయ గిరీంద్రసదృశం బలీ .
ఇచ్ఛన్ విమోక్తుమాత్మానం నాశక్నోద్గ్రహణాతురః

10(1)-37-33
తం నిగృహ్యాచ్యుతో దోర్భ్యాం పాతయిత్వా మహీతలే .
పశ్యతాం దివి దేవానాం పశుమారమమారయత్

10(1)-37-34
గుహాపిధానం నిర్భిద్య గోపాన్నిఃసార్య కృచ్ఛ్రతః .
స్తూయమానః సురైర్గోపైః ప్రవివేశ స్వగోకులం

10(1)-37-35
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే వ్యోమాసురవధో నామ సప్తత్రింశోఽధ్యాయః