పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : చతుస్త్రింశోఽధ్యాయః - 34

10(1)-34-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏకదా దేవయాత్రాయాం గోపాలా జాతకౌతుకాః .
అనోభిరనడుద్యుక్తైః ప్రయయుస్తేఽమ్బికావనం

10(1)-34-2
తత్ర స్నాత్వా సరస్వత్యాం దేవం పశుపతిం విభుం .
ఆనర్చురర్హణైర్భక్త్యా దేవీం చ నృపతేఽమ్బికాం

10(1)-34-3
గావో హిరణ్యం వాసాంసి మధు మధ్వన్నమాదృతాః .
బ్రాహ్మణేభ్యో దదుః సర్వే దేవో నః ప్రీయతామితి

10(1)-34-4
ఊషుః సరస్వతీతీరే జలం ప్రాశ్య ధృతవ్రతాః .
రజనీం తాం మహాభాగా నందసునందకాదయః

10(1)-34-5
కశ్చిన్మహానహిస్తస్మిన్ విపినేఽతిబుభుక్షితః .
యదృచ్ఛయాఽఽగతో నందం శయానమురగోఽగ్రసీత్

10(1)-34-6
స చుక్రోశాహినా గ్రస్తః కృష్ణ కృష్ణ మహానయం .
సర్పో మాం గ్రసతే తాత ప్రపన్నం పరిమోచయ

10(1)-34-7
తస్య చాక్రందితం శ్రుత్వా గోపాలాః సహసోత్థితాః .
గ్రస్తం చ దృష్ట్వా విభ్రాంతాః సర్పం వివ్యధురుల్ముకైః

10(1)-34-8
అలాతైర్దహ్యమానోఽపి నాముంచత్తమురంగమః .
తమస్పృశత్పదాభ్యేత్య భగవాన్ సాత్వతాం పతిః

10(1)-34-9
స వై భగవతః శ్రీమత్పాదస్పర్శహతాశుభః .
భేజే సర్పవపుర్హిత్వా రూపం విద్యాధరార్చితం

10(1)-34-10
తమపృచ్ఛద్ధృషీకేశః ప్రణతం సముపస్థితం .
దీప్యమానేన వపుషా పురుషం హేమమాలినం

10(1)-34-11
కో భవాన్ పరయా లక్ష్మ్యా రోచతేఽద్భుతదర్శనః .
కథం జుగుప్సితామేతాం గతిం వా ప్రాపితోఽవశః

10(1)-34-12
సర్ప ఉవాచ
అహం విద్యాధరః కశ్చిత్సుదర్శన ఇతి శ్రుతః .
శ్రియా స్వరూపసంపత్త్యా విమానేనాచరం దిశః

10(1)-34-13
ఋషీన్ విరూపానంగిరసః ప్రాహసం రూపదర్పితః .
తైరిమాం ప్రాపితో యోనిం ప్రలబ్ధైః స్వేన పాప్మనా

10(1)-34-14
శాపో మేఽనుగ్రహాయైవ కృతస్తైః కరుణాత్మభిః .
యదహం లోకగురుణా పదా స్పృష్టో హతాశుభః

10(1)-34-15
తం త్వాహం భవభీతానాం ప్రపన్నానాం భయాపహం .
ఆపృచ్ఛే శాపనిర్ముక్తః పాదస్పర్శాదమీవహన్

10(1)-34-16
ప్రపన్నోఽస్మి మహాయోగిన్ మహాపురుష సత్పతే .
అనుజానీహి మాం దేవ సర్వలోకేశ్వరేశ్వర

10(1)-34-17
బ్రహ్మదండాద్విముక్తోఽహం సద్యస్తేఽచ్యుత దర్శనాత్ .
యన్నామ గృహ్ణన్నఖిలాన్ శ్రోతౄనాత్మానమేవ చ .
సద్యః పునాతి కిం భూయస్తస్య స్పృష్టః పదా హి తే

10(1)-34-18
ఇత్యనుజ్ఞాప్య దాశార్హం పరిక్రమ్యాభివంద్య చ .
సుదర్శనో దివం యాతః కృచ్ఛ్రాన్నందశ్చ మోచితః

10(1)-34-19
నిశామ్య కృష్ణస్య తదాత్మవైభవం
వ్రజౌకసో విస్మితచేతసస్తతః .
సమాప్య తస్మిన్నియమం పునర్వ్రజం
నృపాయయుస్తత్కథయంత ఆదృతాః

10(1)-34-20
కదాచిదథ గోవిందో రామశ్చాద్భుతవిక్రమః .
విజహ్రతుర్వనే రాత్ర్యాం మధ్యగౌ వ్రజయోషితాం

10(1)-34-21
ఉపగీయమానౌ లలితం స్త్రీజనైర్బద్ధసౌహృదైః .
స్వలంకృతానులిప్తాంగౌ స్రగ్విణౌ విరజోఽమ్బరౌ

10(1)-34-22
నిశాముఖం మానయంతావుదితోడుపతారకం .
మల్లికాగంధమత్తాలిజుష్టం కుముదవాయునా

10(1)-34-23
జగతుః సర్వభూతానాం మనఃశ్రవణమంగలం .
తౌ కల్పయంతౌ యుగపత్స్వరమండలమూర్చ్ఛితం

10(1)-34-24
గోప్యస్తద్గీతమాకర్ణ్య మూర్చ్ఛితా నావిదన్ నృప .
స్రంసద్దుకూలమాత్మానం స్రస్తకేశస్రజం తతః

10(1)-34-25
ఏవం విక్రీడతోః స్వైరం గాయతోః సంప్రమత్తవత్ .
శంఖచూడ ఇతి ఖ్యాతో ధనదానుచరోఽభ్యగాత్

10(1)-34-26
తయోర్నిరీక్షతో రాజంస్తన్నాథం ప్రమదాజనం .
క్రోశంతం కాలయామాస దిశ్యుదీచ్యామశంకితః

10(1)-34-27
క్రోశంతం కృష్ణ రామేతి విలోక్య స్వపరిగ్రహం .
యథా గా దస్యునా గ్రస్తా భ్రాతరావన్వధావతాం

10(1)-34-28
మా భైష్టేత్యభయారావౌ శాలహస్తౌ తరస్వినౌ .
ఆసేదతుస్తం తరసా త్వరితం గుహ్యకాధమం

10(1)-34-29
స వీక్ష్య తావనుప్రాప్తౌ కాలమృత్యూ ఇవోద్విజన్ .
విసృజ్య స్త్రీజనం మూఢః ప్రాద్రవజ్జీవితేచ్ఛయా

10(1)-34-30
తమన్వధావద్గోవిందో యత్ర యత్ర స ధావతి .
జిహీర్షుస్తచ్ఛిరోరత్నం తస్థౌ రక్షన్ స్త్రియో బలః

10(1)-34-31
అవిదూర ఇవాభ్యేత్య శిరస్తస్య దురాత్మనః .
జహార ముష్టినైవాంగ సహచూడామణిం విభుః

10(1)-34-32
శంఖచూడం నిహత్యైవం మణిమాదాయ భాస్వరం .
అగ్రజాయాదదాత్ప్రీత్యా పశ్యంతీనాం చ యోషితాం

10(1)-34-33
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే శంఖచూడవధో నామ చతుస్త్రింశోఽధ్యాయః