పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : త్రయోవింశోఽధ్యాయః - 23

10(1)-23-1
గోపా ఊచుః
రామ రామ మహావీర్య కృష్ణ దుష్టనిబర్హణ .
ఏషా వై బాధతే క్షున్నస్తచ్ఛాంతిం కర్తుమర్హథః

10(1)-23-2
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి విజ్ఞాపితో గోపైర్భగవాన్ దేవకీసుతః .
భక్తాయా విప్రభార్యాయాః ప్రసీదన్నిదమబ్రవీత్

10(1)-23-3
ప్రయాత దేవయజనం బ్రాహ్మణా బ్రహ్మవాదినః .
సత్రమాంగిరసం నామ హ్యాసతే స్వర్గకామ్యయా

10(1)-23-4
తత్ర గత్వౌదనం గోపా యాచతాస్మద్విసర్జితాః .
కీర్తయంతో భగవత ఆర్యస్య మమ చాభిధాం

10(1)-23-5
ఇత్యాదిష్టా భగవతా గత్వాయాచంత తే తథా .
కృతాంజలిపుటా విప్రాన్ దండవత్పతితా భువి

10(1)-23-6
హే భూమిదేవాః శృణుత కృష్ణస్యాదేశకారిణః .
ప్రాప్తాంజానీత భద్రం వో గోపాన్నో రామచోదితాన్

10(1)-23-7
గాశ్చారయంతావవిదూర ఓదనం
రామాచ్యుతౌ వో లషతో బుభుక్షితౌ .
తయోర్ద్విజా ఓదనమర్థినోర్యది
శ్రద్ధా చ వో యచ్ఛత ధర్మవిత్తమాః

10(1)-23-8
దీక్షాయాః పశుసంస్థాయాః సౌత్రామణ్యాశ్చ సత్తమాః .
అన్యత్ర దీక్షితస్యాపి నాన్నమశ్నన్ హి దుష్యతి

10(1)-23-9
ఇతి తే భగవద్యాచ్ఞాం శృణ్వంతోఽపి న శుశ్రువుః .
క్షుద్రాశా భూరికర్మాణో బాలిశా వృద్ధమానినః

10(1)-23-10
దేశః కాలః పృథగ్ద్రవ్యం మంత్రతంత్రర్త్విజోఽగ్నయః .
దేవతా యజమానశ్చ క్రతుర్ధర్మశ్చ యన్మయః

10(1)-23-11
తం బ్రహ్మ పరమం సాక్షాద్భగవంతమధోక్షజం .
మనుష్యదృష్ట్యా దుష్ప్రజ్ఞా మర్త్యాత్మానో న మేనిరే

10(1)-23-12
న తే యదోమితి ప్రోచుర్న నేతి చ పరంతప .
గోపా నిరాశాః ప్రత్యేత్య తథోచుః కృష్ణరామయోః

10(1)-23-13
తదుపాకర్ణ్య భగవాన్ ప్రహస్య జగదీశ్వరః .
వ్యాజహార పునర్గోపాన్ దర్శయన్ లౌకికీం గతిం

10(1)-23-14
మాం జ్ఞాపయత పత్నీభ్యః ససంకర్షణమాగతం .
దాస్యంతి కామమన్నం వః స్నిగ్ధా మయ్యుషితా ధియా

10(1)-23-15
గత్వాథ పత్నీశాలాయాం దృష్ట్వాసీనాః స్వలంకృతాః .
నత్వా ద్విజసతీర్గోపాః ప్రశ్రితా ఇదమబ్రువన్

10(1)-23-16
నమో వో విప్రపత్నీభ్యో నిబోధత వచాంసి నః .
ఇతోఽవిదూరే చరతా కృష్ణేనేహేషితా వయం

10(1)-23-17
గాశ్చారయన్ స గోపాలైః సరామో దూరమాగతః .
బుభుక్షితస్య తస్యాన్నం సానుగస్య ప్రదీయతాం

10(1)-23-18
శ్రుత్వాచ్యుతముపాయాతం నిత్యం తద్దర్శనోత్సుకాః .
తత్కథాక్షిప్తమనసో బభూవుర్జాతసంభ్రమాః

10(1)-23-19
చతుర్విధం బహుగుణమన్నమాదాయ భాజనైః .
అభిసస్రుః ప్రియం సర్వాః సముద్రమివ నిమ్నగాః

10(1)-23-20
నిషిధ్యమానాః పతిభిర్భ్రాతృభిర్బంధుభిః సుతైః .
భగవత్యుత్తమశ్లోకే దీర్ఘశ్రుతధృతాశయాః

10(1)-23-21
యమునోపవనేఽశోకనవపల్లవమండితే .
విచరంతం వృతం గోపైః సాగ్రజం దదృశుః స్త్రియః

10(1)-23-22
శ్యామం హిరణ్యపరిధిం వనమాల్యబర్హ-
ధాతుప్రవాలనటవేషమనువ్రతాంసే .
విన్యస్తహస్తమితరేణ ధునానమబ్జం
కర్ణోత్పలాలకకపోలముఖాబ్జహాసం

10(1)-23-23
ప్రాయః శ్రుతప్రియతమోదయకర్ణపూరైర్యస్మిన్
నిమగ్నమనసస్తమథాక్షిరంధ్రైః .
అంతః ప్రవేశ్య సుచిరం పరిరభ్య తాపం
ప్రాజ్ఞం యథాభిమతయో విజహుర్నరేంద్ర

10(1)-23-24
తాస్తథా త్యక్తసర్వాశాః ప్రాప్తా ఆత్మదిదృక్షయా .
విజ్ఞాయాఖిలదృగ్ద్రష్టా ప్రాహ ప్రహసితాననః

10(1)-23-25
స్వాగతం వో మహాభాగా ఆస్యతాం కరవామ కిం .
యన్నో దిదృక్షయా ప్రాప్తా ఉపపన్నమిదం హి వః

10(1)-23-26
నన్వద్ధా మయి కుర్వంతి కుశలాః స్వార్థదర్శినః .
అహైతుక్యవ్యవహితాం భక్తిమాత్మప్రియే యథా

10(1)-23-27
ప్రాణబుద్ధిమనఃస్వాత్మదారాపత్యధనాదయః .
యత్సంపర్కాత్ప్రియా ఆసంస్తతః కో న్వపరః ప్రియః

10(1)-23-28
తద్యాత దేవయజనం పతయో వో ద్విజాతయః .
స్వసత్రం పారయిష్యంతి యుష్మాభిర్గృహమేధినః

10(1)-23-29
పత్న్య ఊచుః
మైవం విభోఽర్హతి భవాన్ గదితుం నృశంసం
సత్యం కురుష్వ నిగమం తవ పదమూలం .
ప్రాప్తా వయం తులసిదామపదావసృష్టం
కేశైర్నివోఢుమతిలంఘ్య సమస్తబంధూన్

10(1)-23-30
గృహ్ణంతి నో న పతయః పితరౌ సుతా వా
న భ్రాతృబంధుసుహృదః కుత ఏవ చాన్యే .
తస్మాద్భవత్ప్రపదయోః పతితాత్మనాం నో
నాన్యా భవేద్గతిరరిందమ తద్విధేహి

10(1)-23-31
శ్రీభగవానువాచ
పతయో నాభ్యసూయేరన్ పితృభ్రాతృసుతాదయః .
లోకాశ్చ వో మయోపేతా దేవా అప్యనుమన్వతే

10(1)-23-32
న ప్రీతయేఽనురాగాయ హ్యంగసంగో నృణామిహ .
తన్మనో మయి యుంజానా అచిరాన్మామవాప్స్యథ

10(1)-23-33
(శ్రవణాద్దర్శనాద్ధ్యానాన్మయి భావోఽనుకీర్తనాత్ .
న తథా సన్నికర్షేణ ప్రతియాత తతో గృహాన్
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యుక్తా ద్విజపత్న్యస్తా యజ్ఞవాటం పునర్గతాః .
తే చానసూయవః స్వాభిః స్త్రీభిః సత్రమపారయన్

10(1)-23-34
తత్రైకా విధృతా భర్త్రా భగవంతం యథాశ్రుతం .
హృదోపగుహ్య విజహౌ దేహం కర్మానుబంధనం

10(1)-23-35
భగవానపి గోవిందస్తేనైవాన్నేన గోపకాన్ .
చతుర్విధేనాశయిత్వా స్వయం చ బుభుజే ప్రభుః

10(1)-23-36
ఏవం లీలానరవపుర్నృలోకమనుశీలయన్ .
రేమే గోగోపగోపీనాం రమయన్ రూపవాక్కృతైః

10(1)-23-37
అథానుస్మృత్య విప్రాస్తే అన్వతప్యన్ కృతాగసః .
యద్విశ్వేశ్వరయోర్యాచ్ఞామహన్మ నృవిడంబయోః

10(1)-23-38
దృష్ట్వా స్త్రీణాం భగవతి కృష్ణే భక్తిమలౌకికీం .
ఆత్మానం చ తయా హీనమనుతప్తా వ్యగర్హయన్

10(1)-23-39
ధిగ్జన్మ నస్త్రివృద్విద్యాం ధిగ్వ్రతం ధిగ్బహుజ్ఞతాం .
ధిక్కులం ధిక్క్రియాదాక్ష్యం విముఖా యే త్వధోక్షజే

10(1)-23-40
నూనం భగవతో మాయా యోగినామపి మోహినీ .
యద్వయం గురవో నృణాం స్వార్థే ముహ్యామహే ద్విజాః

10(1)-23-41
అహో పశ్యత నారీణామపి కృష్ణే జగద్గురౌ .
దురంతభావం యోఽవిధ్యన్ మృత్యుపాశాన్ గృహాభిధాన్

10(1)-23-42
నాసాం ద్విజాతిసంస్కారో న నివాసో గురావపి .
న తపో నాత్మమీమాంసా న శౌచం న క్రియాః శుభాః

10(1)-23-43
అథాపి హ్యుత్తమశ్లోకే కృష్ణే యోగేశ్వరేశ్వరే .
భక్తిర్దృఢా న చాస్మాకం సంస్కారాదిమతామపి

10(1)-23-44
నను స్వార్థవిమూఢానాం ప్రమత్తానాం గృహేహయా .
అహో నః స్మారయామాస గోపవాక్యైః సతాం గతిః

10(1)-23-45
అన్యథా పూర్ణకామస్య కైవల్యాద్యాశిషాం పతేః .
ఈశితవ్యైః కిమస్మాభిరీశస్యైతద్విడంబనం

10(1)-23-46
హిత్వాన్యాన్ భజతే యం శ్రీః పాదస్పర్శాశయా సకృత్ .
ఆత్మదోషాపవర్గేణ తద్యాచ్ఞా జనమోహినీ

10(1)-23-47
దేశః కాలః పృథగ్ద్రవ్యం మంత్రతంత్రర్త్విజోఽగ్నయః .
దేవతా యజమానశ్చ క్రతుర్ధర్మశ్చ యన్మయః

10(1)-23-48
స ఏష భగవాన్ సాక్షాద్విష్ణుర్యోగేశ్వరేశ్వరః .
జాతో యదుష్విత్యశృణ్మ హ్యపి మూఢా న విద్మహే

10(1)-23-49
అహో వయం ధన్యతమా యేషాం నస్తాదృశీః స్త్రియః .
భక్త్యా యాసాం మతిర్జాతా అస్మాకం నిశ్చలా హరౌ

10(1)-23-50
నమస్తుభ్యం భగవతే కృష్ణాయాకుంఠమేధసే .
యన్మాయామోహితధియో భ్రమామః కర్మవర్త్మసు

10(1)-23-51
స వై న ఆద్యః పురుషః స్వమాయామోహితాత్మనాం .
అవిజ్ఞతానుభావానాం క్షంతుమర్హత్యతిక్రమం

10(1)-23-52
ఇతి స్వాఘమనుస్మృత్య కృష్ణే తే కృతహేలనాః .
దిదృక్షవోఽప్యచ్యుతయోః కంసాద్భీతా న చాచలన్

10(1)-23-53
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే యజ్ఞపత్న్యుద్ధారణం నామ త్రయోవింశోఽధ్యాయః